Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LA 43/2017 vp

Viimeksi julkaistu 2.10.2017 13.28

Lakialoite LA 43/2017 vp Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta

AnteroLaukkanenkdym.

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan säädettäväksi yhteisöjen kehitysyhteistyötä edistävään tarkoitukseen tehdyn lahjoituksen lahjoitusvähennyksestä. Ehdotuksen mukaan yhteisö saisi verotuksessa vähentää ansiotulostaan rahalahjoituksen, joka on tehty kehitysyhteistyötä tekevälle taholle kehitysyhteistyön edistämiseksi. Vähennyskelpoisia olisivat vähintään 850 euron ja enintään 25 000 euron suuruiset rahalahjoitukset. Asiasta säädettäisiin tuloverolain (1535/1992) 57 a §:ssä. Vähennyksestä ja lahjoituksen saajana olevan tahon edellytyksistä säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

PERUSTELUT

Suomi on YK:n asettaman tavoitteen mukaisesti sitoutunut käyttämään kehitysyhteistyöhön vähintään 0,7 prosenttia bruttokansantulostaan (BKTL). Suomessa 0,7-tavoite on vahvistettu myös hallitusohjelmassa. Vuonna 2016 Suomi käytti kehitysyhteistyöhön yhteensä 956 miljoonaa euroa. Tämä vastasi 0,44 prosenttia BKTL:stä. Vuonna 2015 avun BKTL-osuus oli 0,55 prosenttia. Tällä hallituskaudella kehitysyhteistyön määrärahoista on tehty merkittäviä leikkauksia. Kepan arvion mukaan kehitysavun taso on kokonaisuudessaan jäämässä tällä hallituskaudella keskimäärin noin 0,39 prosenttiin BKTL:stä. Nyt esitettävällä kehitysyhteistyöhön kohdistetun lahjoituksen verovähennyksellä on tarkoitus edistää 0,7 prosentin tavoitteen saavuttamista. 

Suomalaisessa verojärjestelmässä lahjoituksia koskevien verohelpotusten rooli on suppea. Tuloverolain 57 §:n perusteella yhteisöllä on mahdollisuus tehdä lahjoitusvähennys rahalahjoituksesta, joka on tehty tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen Euroopan talousalueeseen kuuluvalle valtiolle tai Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle. Vastaavasti vähennys voidaan tehdä rahalahjoituksesta, joka on tehty tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen sellaiselle Verohallituksen nimeämälle Euroopan talousalueella olevalle yhdistykselle, säätiölle tai edellä mainittujen yhteydessä olevalle rahastolle, jonka varsinaisena tarkoituksena on tieteen tai taiteen tukeminen taikka suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttäminen. Yhteiskunnan tulisi kuitenkin nykyistä enemmän kannustaa myös yhteisöjä yhteisvastuulliseen toimintaan. Tätä tavoitetta voidaan edistää muun muassa lisäämällä oikein kohdistettuja verovähennysmahdollisuuksia. Vastaavasti pidemmällä aikavälillä voitaisiin siirtyä valtiopainotteisesta kehitysavusta enemmän lahjoituspainotteiseen, mikäli lahjoituksista kertyvä kokonaismäärä tämän mahdollistaisi. 

Kehitysyhteistyön edistämiseen annettua lahjoitusta tulkittaisiin samanlaisena menona kuin tuloverolain 57 §:ssä tarkoitettua lahjoitusta. Lahjanantajan vähennyskelpoisten lahjoitusten vähimmäis- ja enimmäismäärä verovuoden aikana on saajakohtainen. Sama lahjoittaja voi esimerkiksi antaa verovuoden aikana enimmäismäärän suuruisen vähennyskelpoisen lahjoituksen kahdelle eri taholle. Vähimmäis- ja enimmäismäärää sovellettaessa lahjoituksen antajan samalle saajalle verovuoden aikana antamat lahjoitukset lasketaan yhteen. Vähennyskelpoisia ovat vain rahana tehdyt lahjoitukset. Muuna omaisuutena kuin rahana annetut lahjoitukset eivät ole vähennyskelpoisia. Lahjoitusten vähennysoikeus koskee vain yhteisöjä, eli esimerkiksi yhtymät eivät ole oikeutettuja vähennykseen. Lahjoitusvähennyksen voi saada vain lahjoituksista, jotka on tehty kehitysyhteistyötä edistävään tarkoitukseen. 

Esitys sisältyy kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki tuloverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään tuloverolakiin (1535/1992) uusi 57 a § seuraavasti: 
57 a § 
Yhteisön kehitysyhteistyöhön tekemän lahjoituksen lahjoitusvähennys 
Yhteisö saa valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävällä tavalla vähentää tulostaan vähintään 850 euron ja enintään 25 000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty kehitysyhteistyötä tekevälle taholle kehitysyhteistyötä edistävää tarkoitusta varten. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 29.9.2017 
AnteroLaukkanenkd
SariTanuskd
SariEssayahkd
PäiviRäsänenkd
PeterÖstmankd