Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LA 44/2018 vp

Viimeksi julkaistu 5.10.2018 12.29

Lakialoite LA 44/2018 vp Lakialoite laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

SamiSaviopsym.

Eduskunnalle

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) velvoittaa työnantajaa pyytämään alaikäisten parissa työskenteleviltä henkilöiltä nähtäväksi rikostaustaotteen työ- tai virkasuhteeseen ottamisen yhteydessä. Otteesta ilmenevät mahdolliset lapseen kohdistuneet rikokset, samoin esimerkiksi seksuaali-, väkivalta- ja huumausainerikokset. Lain 2 §:n 3 momentin mukaan sitä ei kuitenkaan sovelleta tehtävissä, jotka yhden vuoden aikana yhteensä kestävät enintään kolme kuukautta. 

Rikostaustan selvittämistä rajoittava kolmen kuukauden sääntö on herättänyt aiheellista hämmennystä vanhempien keskuudessa. Muun muassa moniin päiväkoteihin joudutaan palkkaamaan lyhytaikaisia sijaisia, joiden rikostaustaa työnantajalla ei ole oikeutta tarkistaa. Muissakin alaikäisten parissa suoritettavissa työtehtävissä kohdataan usein tilanteita, joissa työsuhde kestää korkeintaan muutaman päivän tai viikon. 

Myös lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila pitää lain nykytilaa ongelmallisena. Lapsiasiavaltuutettu on lisäksi todennut, että rikostaustaote tulisi vaatia jo ennakoivasti sijaisrekistereihin kirjautuvilta työnhakijoilta. Lapsiasiavaltuutettu Kurttilan ehdotus on perusteltu, varsinkin kun otetaan huomioon rikostaustaotteen seitsemän työpäivän käsittelyaika Oikeusrekisterikeskuksessa. 

Koska kyse on alaikäisten turvallisuudesta, tulee havaittuun lainsäädännölliseen epäkohtaan reagoida mahdollisimman pikaisesti. Lyhytaikaisestikin lasten kanssa työskentelevien henkilöiden rikostaustan tarkistamiseen velvoittava lainmuutos kohentaisi lasten turvallisuutta, tarjoaisi vanhemmille mielenrauhaa ja samalla helpottaisi sekä työnantajien että ilman rikollista taustaa töitä hakevien henkilöiden asemaa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 2 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 926/2012, ja 
lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 926/2012, uusi 4 momentti seuraavasti: 
2 § 
Soveltamisala 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Lisäksi siviilipalveluskeskus ei voi määrätä henkilöä tämän lain mukaisiin tehtäviin, jos henkilö ei halua ottaa vastaan tällaisia tehtäviä. 
3 § 
Työnantajan velvollisuus pyytää rikosrekisteriote nähtäväksi 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Mikäli työnantajalla on käytössään sijaisten palkkaamista varten tarkoitettu sijaisrekisteri, tulee työnantajan pyytää työnhakijalta nähtäväksi 1 momentissa tarkoitettu ote ilman tarpeetonta viivästystä sijaisrekisteriin rekisteröitymisen yhteydessä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 4.10.2018 
SamiSaviops
LauraHuhtasaarips
ArjaJuvonenps
RamiLehtops
ToimiKankaanniemips
JaniMäkeläps
VilleVähämäkips
JuhoEerolaps
OlliImmonenps
RitvaElomaaps
TeuvoHakkarainenps
LeenaMerips
VilleTaviops