Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LA 45/2020 vp

Viimeksi julkaistu 25.9.2020 15.25

Lakialoite LA 45/2020 vp Lakialoite laeiksi työsopimuslain, työaikalain, vuosilomalain ja opintovapaalain muuttamisesta

MatiasMarttinenkokym.

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Laissa on noin 50 paikallisen sopimisen kieltoa, jotka estävät paikallisen sopimisen järjestäytymättömissä yrityksissä. Tällä lakialoitteella poistetaan paikallisen sopimisen kiellot työlaeista ja tuodaan yritykset keskenään yhdenvertaiseen asemaan. 

PERUSTELUT

Suomessa on noin 90 000 työnantajayritystä. Näissä mahdollisuus paikalliseen sopimiseen riippuu merkittävästi siitä, onko työnantaja järjestäytynyt vai ei eli noudattaako tämä työehtosopimusta työnantajaliittoon kuulumisen perusteella vai yleissitovuuden velvoittamana. Työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki ja opintovapaalaki sisältävät yhteensä noin 50 paikallisen sopimisen kieltoa, jotka epäävät sopimismahdollisuuden yleissitovaa työehtosopimusta noudattavalta yritykseltä. Vaikka liittoon järjestäytyneissä työnantajayrityksissä voitaisiin sopia samoista ehdoista paikallisesti, ei tämä ole mahdollista järjestäytymättömissä yrityksissä.  

Kiellot asettavat yritykset keskenään eriarvoiseen asemaan, kun järjestäytymisvapauttaan käyttäneet työnantajat eivät pääse samojen sopimismahdollisuuksien piiriin. Tämä antaa kilpailuedun liittoon kuuluville työnantajille, jotka nauttivat laajemmista jouston mahdollisuuksista työpaikkasopimisen osalta. Tilanne on jännitteinen perustuslain turvaamien yhdenvertaisuuden, yhdistymisvapauden ja sopimusvapauden näkökulmasta.  

Lakialoitteella esitetään poistettavaksi kaikki lainsäädännön nimenomaiset paikallisen sopimisen kiellot, jotka rajoittavat paikallista sopimista työehtosopimuksen määräyksistä yleissitovassa kentässä. Muutoksella tuodaan järjestäytymättömät yritykset yhdenvertaiseen asemaan liittoon kuuluvien kanssa. Järjestäytymättömiä yrityksiä on Suomessa yli puolet kaikista työnantajayrityksistä.  

Aloitteessa työntekijöiden suojelua on vahvistettu laajentamalla lain noudattamista valvovien viranomaisten oikeus valvoa myös yleissitovien työehtosopimusten vähimmäisehtojen noudattamista paikallisessa sopimisessa. Näin varmistetaan, ettei paikallisesti sovita työntekijöiden kannalta heikommista ehdoista kuin mitä järjestäytyneessä kentässä voidaan tehdä.  

Hallitusohjelmassa on kirjaus paikallisen sopimisen edistämisestä työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmän kautta. Lakialoite on linjassa hallitusohjelman kanssa, sillä työehtosopimukset määrittäisivät edelleen sopimisen alan. Lainsäädäntö ei kuitenkaan enää asettaisi automaattisesti järjestäytymättömiä yrityksiä liittoon kuuluvia huonompaan asemaan. Aloite tukee myös hallitusohjelman tavoitetta työllisyyden ja kilpailukyvyn kehittämisestä paikallisen sopimisen laajentamisen myötä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset: 

1. Laki työsopimuslain 13 luvun 8 ja 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työsopimuslain (55/2001) 13 luvun 8 ja 12 §seuraavasti: 
13 luku 
Erinäisiä säännöksiä 
8 § 
Yleissitovan työehtosopimuksen laista poikkeavat määräykset 
Työnantaja, jonka on noudatettava 2 luvun 7 §:ssä tarkoitettua yleissitovaa työehtosopimusta, saa noudattaa tämän työehtosopimuksen soveltamisalalla myös sen tämän luvun 7 §:ssä tarkoitettuja määräyksiä. Tällöin sovelletaan myös, mitä 7 §:n 2 momentin toisessa virkkeessä säädetään. 
12 § 
Valvonta 
Työsuojeluviranomaiset valvovat tämän lain sekä yleissitovan työehtosopimuksen paikallisen sopimisen vähimmäisehtojen noudattamista. Työsuojeluviranomaisten on valvontatehtävässään ja erityisesti valvoessaan yleissitovien työehtosopimusten noudattamista toimittava kiinteässä yhteistyössä niiden työnantajien ja työntekijöiden yhdistysten kanssa, joiden tekemien yleissitovien työehtosopimusten määräyksiä työnantajien on 2 luvun 7 §:n mukaan noudatettava.  
Työsuojeluviranomaisilla on pyynnöstä oikeus saada työnantajalta sekä yleissitovan työehtosopimuksen osapuolilta jäljennös valvonnan kannalta tarpeellisista asiakirjoista sekä yksityiskohtainen selvitys suullisesti tehdyistä sopimuksista. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki työaikalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työaikalain (872/2019) 35 ja 47 § sekä 
kumotaan 36 ja 37 § seuraavasti: 
35 § 
Yleissitovan työehtosopimuksen laista poikkeavat määräykset 
Työnantaja, jonka on noudatettava työsopimuslain 2 luvun 7 §:ssä tarkoitettua yleissitovaa työehtosopimusta, saa noudattaa sen soveltamisalalla myös tämän lain 34 §:n nojalla solmittujen työehtosopimusten määräyksiä. Määräyksiä saadaan noudattaa työehtosopimuksen lakkaamisen jälkeen uuden työehtosopimuksen voimaantuloon saakka niissä työsuhteissa, joissa määräyksiä saataisiin soveltaa, jos työehtosopimus olisi edelleen voimassa. 
47 § 
Valvonta 
Tämän lain noudattamista, sen 11, 13 ja 14 §:n nojalla tehtyjä paikallisia sopimuksia sekä yleissitovan työehtosopimuksen paikallisen sopimisen vähimmäisehtojen noudattamista valvoo työsuojeluviranomainen.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

3. Laki vuosilomalain 31 ja 37 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vuosilomalain (162/2005) 31 ja 37 § seuraavasti: 
31 § 
Yleissitovan työehtosopimuksen laista poikkeavat määräykset 
Työnantaja, jonka on noudatettava työsopimuslain 2 luvun 7 §:ssä tarkoitettua yleissitovaa työehtosopimusta, saa noudattaa sen soveltamisalalla myös työehtosopimuksen tämän lain 30 §:ssä tarkoitettuja määräyksiä. Tällöin sovelletaan myös, mitä 30 §:n 2 momentin viimeisessä virkkeessä säädetään.  
37 § 
Valvonta 
Työsuojeluviranomaiset valvovat tämän lain sekä yleissitovan työehtosopimuksen paikallisen sopimisen vähimmäisehtojen noudattamista.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

4. Laki opintovapaalain 13 a ja 15 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan opintovapaalain (273/1979) 13 a ja 15 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 13 a § laissa 66/2001, seuraavasti: 
13 a § 
Työnantaja, jonka on noudatettava työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 7 §:ssä tarkoitettua yleissitovaa työehtosopimusta, saa noudattaa sen soveltamisalalla myös työehtosopimuksen tämän lain 13 §:ssä tarkoitettuja määräyksiä. Tällöin sovelletaan myös, mitä 13 §:n 2 momentin viimeisessä virkkeessä säädetään. 
15 § 
Tämän lain sekä yleissitovan työehtosopimuksen paikallisen sopimisen vähimmäisehtojen noudattamista valvovat yhteistyössä opetus- ja työvoima- sekä työsuojeluviranomaiset sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 25.9.2020 
MatiasMarttinenkok
PauliKiurukok
KaiMykkänenkok
PiaKaumakok
SinuheWallinheimokok
VilleKaunistokok
ElinaLepomäkikok
Mari-LeenaTalvitiekok
TimoHeinonenkok
SariSarkomaakok
JukkaKoprakok
MarkoKilpikok
HeikkiVestmankok
MiaLaihokok
SariMultalakok
KariTolvanenkok
WilleRydmankok
RuutSjöblomkok
KalleJokinenkok
SariTanuskd
AnoTurtiainenat
SanniGrahn-Laasonenkok
TerhiKoulumieskok
HeikkiAuttokok
JuhanaVartiainenkok
AnteroLaukkanenkd
JanneSankelokok
ArtoSatonenkok
Saara-SofiaSirénkok
Anne-MariVirolainenkok
Anna-KaisaIkonenkok
AnttiHäkkänenkok
PihlaKeto-Huovinenkok
JaanaPelkonenkok
BenZyskowiczkok
MarkkuEestiläkok
JanneHeikkinenkok
PaulaRisikkokok
PäiviRäsänenkd
PetteriOrpokok
SofiaVikmankok
VeikkoVallinps
JoonasKönttäkesk
IlkkaKanervakok
MikkoLundénps
AriKoponenps
SheikkiLaaksops
SariEssayahkd
PeterÖstmankd