Lakialoite
LA
46
2017 vp
Johanna
Karimäki
vihr
ym.
Lakialoite laiksi tieliikennelain 28 c §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
Vammaisen pysäköintilupa on äärimmäisen tärkeä vammaiselle henkilölle, koska se oikeuttaa vammaisen tai vammaista kuljettavan pysäköimään autonsa vammaisille tarkoitetulle parkkipaikalle. Lupa myönnetään aina vammaiselle henkilölle riippumatta siitä, ajaako hän itse vai kuljetetaanko häntä.  
Vammaisluvan perusteena voi olla tieliikennelain 28 c §:n mukaan näkö- tai liikuntavamma. Tieliikenneasetuksen 53 §:n mukaan lupa voidaan myöntää lisäksi, jos kuljetettavalla on säännöllinen tai usein toistuva kuljetustarve eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman saattajaa. Viime vuoden alussa lupien myöntäminen siirtyi poliisilta Trafille, joka päättää lupien myöntämisestä lääkärin lausunnon perusteella. Lääkärin tehtävänä on päättää siitä, onko henkilöllä sellaiset vammat, joita vammaisen pysäköintilupa edellyttää. 
Lupien myöntämisen siirryttyä Trafille ovat lupien myöntämisen perusteet muuttuneet muiden kuin näkö- ja liikuntavammaisten osalta. Tämä johtuu siitä, että Trafi on ottanut käyttöön uuden hakulomakkeen, jossa voi valita luvan perusteeksi joko näkö- tai liikuntavamman. Tämän seurauksena esimerkiksi kehitysvammaperheiltä on evätty vammaisen pysäköintilupa sen perusteella, ettei kehitysvammaisella välttämättä ole varsinaista liikuntavammaa, vaikka tarvitseekin apua liikkumiseen. Tämän Trafin rajauksen takia monet lääkärit ovatkin lopettaneet vaikeavammaisten lääkärintodistuksen kirjoittamisen.  
Trafi perustelee käytäntöään tieliikennelain 28 c §:llä, jossa puhutaan vain näkö- tai liikuntavammasta luvan perusteena. Tieliikenneasetuksen 53 §:ssä tarkennetaan asetusta ja puhutaan yleisemmin "itsenäisestä kävelykyvystä", mutta Trafi tulkitsee sen tarkoittavan suppeasti apuvälineiden tarvetta. Esimerkiksi Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 17.7.2015 mukaan autismista johtuvan itsenäisen kävelykyvyn puutteen vuoksi henkilöä on pidettävä tieliikennelaissa tarkoitettuna vaikeavammaisena henkilönä, jolle on myönnettävä vammaisen pysäköintilupa. 
Tämän epäkohdan takia onkin tärkeää, että tieliikennelakiin kirjataan selkeästi kohta tieliikenneasetuksesta, jossa sanotaan, että pysäköintilupa voidaan myöntää vammaiselle, jolla on säännöllinen tai usein toistuva kuljetustarve eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman saattajaa.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
tieliikennelain 28 c §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tieliikennelain (267/1981) 28 c §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 75/2015, seuraavasti: 
28 c § 
Vammaisen pysäköintiluvan myöntäminen 
Pysäköintilupa voidaan myöntää sellaiselle vaikeasti vammaiselle tai sellaisen vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten, jolla on näkövamma tai jonka vammasta aiheutuu haittaa liikuntakyvylle taikka jolla on säännöllinen tai usein toistuva kuljetustarve, eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman saattajaa. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä edellytyksenä olevan vamman vaikeusasteesta ja siitä aiheutuvasta haitasta. 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. 
Helsingissä 5.10.2017 
Johanna
Karimäki
vihr
Satu
Taavitsainen
sd
Krista
Mikkonen
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Antero
Vartia
vihr
Satu
Hassi
vihr
Emma
Kari
vihr
Mikko
Kärnä
kesk
Ozan
Yanar
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Jari
Myllykoski
vas
Niilo
Keränen
kesk
Pekka
Haavisto
vihr
Ritva
Elomaa
ps
Sari
Essayah
kd
Reijo
Hongisto
si
Arja
Juvonen
ps
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Antero
Laukkanen
kd
Eva
Biaudet
r
Aila
Paloniemi
kesk
Sari
Tanus
kd
Esko
Kiviranta
kesk
Petri
Honkonen
kesk
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Anne-Mari
Virolainen
kok
Tarja
Filatov
sd
Mari-Leena
Talvitie
kok
Arto
Pirttilahti
kesk
Riitta
Myller
sd
Viimeksi julkaistu 5.10.2017 12.56