Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LA 46/2017 vp

Viimeksi julkaistu 5.10.2017 12.56

Lakialoite LA 46/2017 vp Lakialoite laiksi tieliikennelain 28 c §:n muuttamisesta

JohannaKarimäkivihrym.

Eduskunnalle

Vammaisen pysäköintilupa on äärimmäisen tärkeä vammaiselle henkilölle, koska se oikeuttaa vammaisen tai vammaista kuljettavan pysäköimään autonsa vammaisille tarkoitetulle parkkipaikalle. Lupa myönnetään aina vammaiselle henkilölle riippumatta siitä, ajaako hän itse vai kuljetetaanko häntä.  

Vammaisluvan perusteena voi olla tieliikennelain 28 c §:n mukaan näkö- tai liikuntavamma. Tieliikenneasetuksen 53 §:n mukaan lupa voidaan myöntää lisäksi, jos kuljetettavalla on säännöllinen tai usein toistuva kuljetustarve eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman saattajaa. Viime vuoden alussa lupien myöntäminen siirtyi poliisilta Trafille, joka päättää lupien myöntämisestä lääkärin lausunnon perusteella. Lääkärin tehtävänä on päättää siitä, onko henkilöllä sellaiset vammat, joita vammaisen pysäköintilupa edellyttää. 

Lupien myöntämisen siirryttyä Trafille ovat lupien myöntämisen perusteet muuttuneet muiden kuin näkö- ja liikuntavammaisten osalta. Tämä johtuu siitä, että Trafi on ottanut käyttöön uuden hakulomakkeen, jossa voi valita luvan perusteeksi joko näkö- tai liikuntavamman. Tämän seurauksena esimerkiksi kehitysvammaperheiltä on evätty vammaisen pysäköintilupa sen perusteella, ettei kehitysvammaisella välttämättä ole varsinaista liikuntavammaa, vaikka tarvitseekin apua liikkumiseen. Tämän Trafin rajauksen takia monet lääkärit ovatkin lopettaneet vaikeavammaisten lääkärintodistuksen kirjoittamisen.  

Trafi perustelee käytäntöään tieliikennelain 28 c §:llä, jossa puhutaan vain näkö- tai liikuntavammasta luvan perusteena. Tieliikenneasetuksen 53 §:ssä tarkennetaan asetusta ja puhutaan yleisemmin "itsenäisestä kävelykyvystä", mutta Trafi tulkitsee sen tarkoittavan suppeasti apuvälineiden tarvetta. Esimerkiksi Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 17.7.2015 mukaan autismista johtuvan itsenäisen kävelykyvyn puutteen vuoksi henkilöä on pidettävä tieliikennelaissa tarkoitettuna vaikeavammaisena henkilönä, jolle on myönnettävä vammaisen pysäköintilupa. 

Tämän epäkohdan takia onkin tärkeää, että tieliikennelakiin kirjataan selkeästi kohta tieliikenneasetuksesta, jossa sanotaan, että pysäköintilupa voidaan myöntää vammaiselle, jolla on säännöllinen tai usein toistuva kuljetustarve eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman saattajaa.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki tieliikennelain 28 c §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tieliikennelain (267/1981) 28 c §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 75/2015, seuraavasti: 
28 c § 
Vammaisen pysäköintiluvan myöntäminen 
Pysäköintilupa voidaan myöntää sellaiselle vaikeasti vammaiselle tai sellaisen vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten, jolla on näkövamma tai jonka vammasta aiheutuu haittaa liikuntakyvylle taikka jolla on säännöllinen tai usein toistuva kuljetustarve, eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman saattajaa. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä edellytyksenä olevan vamman vaikeusasteesta ja siitä aiheutuvasta haitasta. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 5.10.2017 
JohannaKarimäkivihr
SatuTaavitsainensd
KristaMikkonenvihr
VilleNiinistövihr
HeliJärvinenvihr
AnteroVartiavihr
SatuHassivihr
EmmaKarivihr
MikkoKärnäkesk
OzanYanarvihr
HannaHalmeenpäävihr
Olli-PoikaParviainenvihr
OutiAlanko-Kahiluotovihr
JyrkiKasvivihr
JariMyllykoskivas
NiiloKeränenkesk
PekkaHaavistovihr
RitvaElomaaps
SariEssayahkd
ReijoHongistosi
ArjaJuvonenps
Aino-KaisaPekonenvas
AnteroLaukkanenkd
EvaBiaudetr
AilaPaloniemikesk
SariTanuskd
EskoKivirantakesk
PetriHonkonenkesk
MerjaMäkisalo-Ropponensd
Anne-MariVirolainenkok
TarjaFilatovsd
Mari-LeenaTalvitiekok
ArtoPirttilahtikesk
RiittaMyllersd