Lakialoite
LA
48
2018 vp
Arja
Juvonen
ps
ym.
Lakialoite laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnalle
PERUSTELUT
Tämä lakialoite on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 122/2018 vp. 
Hallitus on antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 122/2018 vp laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta. 
Esityksessä ehdotetaan, että asevelvollisuutta suorittaessaan vammautuneella ja kuolleen lähiomaisilla olisi oikeus uuteen lisäkorvaukseen. Varusmiehellä olisi oikeus saada lisäkorvauksena sotilastapaturmalain mukaisen tai palvelussairautena korvattavan vamman tai sairauden aiheuttamasta pysyvästä haitasta kertakorvaus, jonka suuruus olisi enimmillään 210 000 euroa. Varusmiespalveluksessa sotilastapaturman tai palvelussairauden seurauksena kuolleen lähiomaisilla olisi oikeus henkivakuutusluontoiseen kertakorvaukseen, jonka suuruus edunjättäjän puolisolle olisi 200 000 euroa ja edunjättäjän lapselle 40 000 euroa. Jos kuolleella varusmiehellä ei olisi puolisoa tai lasta, hänen vanhemmillaan olisi oikeus saada kertakorvauksena 20 000 euroa. 
Säännökset koskisivat myös vapaaehtoista varusmiespalvelusta suorittavaa naista sekä siviilipalvelusta suorittavaa. Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019, ja niitä sovellettaisiin vahinkotapahtumiin, jotka sattuvat lain tultua voimaan.  
Varusmiespalvelusta suorittavalle tapahtunut tapaturma tai vammautuminen on tragedia, jolle ei ole hintaa. Mikään raha ei korvaa terveyttä eikä sen menettämistä. Lakisääteistä varusmiespalvelusta suorittavan henkilön menehtyminen palvelusta suorittaessaan on tapahtuma, jolle ei löydy sanoja. Hallituksen esitys HE 122/2018 vp on tärkeä ja luo katseen varusmiespalvelusta suorittaviin ja heidän läheisiinsä. Ehdotettu laki on hyvä, mutta sen voimaantulo herättää kysymyksiä. Lakia sovellettaisiin vahinkotapahtumiin, jotka sattuvat lain tultua voimaan 1.1.2019.  
Kriisinhallinnassa palvelevien vakuutusturvaa parannettiin lainsäädännöllä 1.1.2017. On perusteltua, että nyt 1.1.2019 voimaan tulevaa lakia sovellettaisiin taannehtivasti kriisinhallinnassa toimivien vakuutusturvan parantamiseen oikeuttavan lain voimaantulon päivämäärään 1.1.2017 saakka. Tällä rinnakkaislakialoitteella esitämme, että nyt käsittelyssä olevaan HE:hen 122/2018 vp lisätään tähän liittyvät muutokset. Olen tehnyt asiasta myös talousarvioaloitteen, jolla esitetään resursseja taannehtiviin korvauksiin. Tein asiasta myös toimenpidealoitteen, jonka tämä lakialoitteeni nyt korvaa.  
Lokakuussa 2017 Uudellamaalla Raaseporissa tapahtui onnettomuus, jossa VR:n kiskobussi ja puolustusvoimien maastokuorma-auto törmäsivät toisiinsa. Onnettomuudessa menehtyi kolme varusmiestä ja moni varusmies loukkaantui vakavasti. Varuskunnissa on voinut tapahtua myös muita onnettomuuksia 1.1.2017 jälkeen. Tällä rinnakkaislakialoitteella tuodaan onnettomuuksissa uhreina olleet henkilöt ja heidän edunsaajansa lain piiriin.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset: 
1. 
Laki 
sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annettuun lakiin (1521/2016) uusi 11 a § seuraavasti: 
11 a § 
(Kuten HE 122/2018 vp) 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Ennen tämän lain voimaantuloa sattuneista vahinkotapahtumista maksettaviin korvauksiin sovelletaan vahinkotapahtuman hetkellä voimassa olleita säännöksiä. Vahinkotapahtumiin, jotka ovat tapahtuneet 1.1.2017 jälkeen sovelletaan kuitenkin tämän lain säännöksiä.  
2. 
Laki 
asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain (1309/1994) 1 §, 2 §:n 2 ja 3 momentti sekä 3 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 § osaksi laissa 1450/2007 ja 2 §:n 3 momentti laissa 1450/2007, ja 
lisätään lakiin uusi 3 a ja 3 b § seuraavasti: 
1—3, 3 a ja 3 b § 
(Kuten HE 122/2018 vp) 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Ennen tämän lain voimaantuloa sattuneista kuolemantapauksista maksettavaan tukeen ja korvaukseen sovelletaan kuolemantapauksen sattuessa voimassa olleita säännöksiä. Kuolemantapauksiin, jotka ovat tapahtuneet 1.1.2017 jälkeen sovelletaan kuitenkin tämän lain säännöksiä. 
Helsingissä 5.10.2018 
Arja
Juvonen
ps
Rami
Lehto
ps
Jani
Mäkelä
ps
Sami
Savio
ps
Ville
Tavio
ps
Ville
Vähämäki
ps
Juho
Eerola
ps
Ritva
Elomaa
ps
Teuvo
Hakkarainen
ps
Toimi
Kankaanniemi
ps
Mika
Niikko
ps
Leena
Meri
ps
Tom
Packalén
ps
Eeva-Maria
Maijala
kesk
Martti
Talja
kesk
Kaj
Turunen
kok
Eero
Lehti
kok
Jari
Ronkainen
ps
Tapani
Tölli
kesk
Pentti
Oinonen
sin
Petri
Honkonen
kesk
Lasse
Hautala
kesk
Lauri
Ihalainen
sd
Maria
Guzenina
sd
Pia
Viitanen
sd
Matti
Vanhanen
kesk
Markus
Lohi
kesk
Sirkka-Liisa
Anttila
kesk
Kauko
Juhantalo
kesk
Mikko
Alatalo
kesk
Sari
Tanus
kd
Pekka
Puska
kesk
Markku
Rossi
kesk
Juha
Pylväs
kesk
Olavi
Ala-Nissilä
kesk
Veronica
Rehn-Kivi
r
Hannu
Hoskonen
kesk
Ari
Torniainen
kesk
Olli
Immonen
ps
Peter
Östman
kd
Kari
Tolvanen
kok
Harri
Jaskari
kok
Niilo
Keränen
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Arto
Pirttilahti
kesk
Anders
Adlercreutz
r
Elina
Lepomäki
kok
Pertti
Hakanen
kesk
Pertti
Salolainen
kok
Johanna
Karimäki
vihr
Jukka
Kopra
kok
Maria
Tolppanen
sd
Jari
Myllykoski
vas
Kari
Uotila
vas
Suna
Kymäläinen
sd
Laura
Huhtasaari
ps
Mikaela
Nylander
r
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Li
Andersson
vas
Paavo
Arhinmäki
vas
Ilmari
Nurminen
sd
Pauli
Kiuru
kok
Esko
Kiviranta
kesk
Sari
Essayah
kd
Stefan
Wallin
r
Matti
Semi
vas
Markku
Eestilä
kok
Aila
Paloniemi
kesk
Wille
Rydman
kok
Sinuhe
Wallinheimo
kok
Ulla
Parviainen
kesk
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Kristiina
Salonen
sd
Anneli
Kiljunen
sd
Krista
Kiuru
sd
Katja
Taimela
sd
Krista
Mikkonen
vihr
Satu
Hassi
vihr
Thomas
Blomqvist
r
Katja
Hänninen
vas
Saara-Sofia
Sirén
kok
Hanna
Sarkkinen
vas
Maarit
Feldt-Ranta
sd
Matti
Torvinen
sin
Timo V.
Korhonen
kesk
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Antero
Vartia
vihr
Mari-Leena
Talvitie
kok
Mia
Laiho
kok
Harry
Harkimo
liik
Anne
Louhelainen
sin
Antti
Kurvinen
kesk
Marisanna
Jarva
kesk
Susanna
Koski
kok
Sari
Multala
kok
Anna-Maja
Henriksson
r
Jani
Toivola
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Harry
Wallin
sd
Erkki
Tuomioja
sd
Raija
Vahasalo
kok
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Kimmo
Kivelä
sin
Juhana
Vartiainen
kok
Emma
Kari
vihr
Arto
Satonen
kok
Hanna
Halmeenpää
vihr
Silvia
Modig
vas
Päivi
Räsänen
kd
Eva
Biaudet
r
Paavo
Väyrynen
kp
Viimeksi julkaistu 12.10.2018 10.25