Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LA 48/2018 vp

Viimeksi julkaistu 12.10.2018 10.25

Lakialoite LA 48/2018 vp Lakialoite laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta

ArjaJuvonenpsym.

Eduskunnalle

PERUSTELUT

Tämä lakialoite on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 122/2018 vp. 

Hallitus on antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 122/2018 vp laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta. 

Esityksessä ehdotetaan, että asevelvollisuutta suorittaessaan vammautuneella ja kuolleen lähiomaisilla olisi oikeus uuteen lisäkorvaukseen. Varusmiehellä olisi oikeus saada lisäkorvauksena sotilastapaturmalain mukaisen tai palvelussairautena korvattavan vamman tai sairauden aiheuttamasta pysyvästä haitasta kertakorvaus, jonka suuruus olisi enimmillään 210 000 euroa. Varusmiespalveluksessa sotilastapaturman tai palvelussairauden seurauksena kuolleen lähiomaisilla olisi oikeus henkivakuutusluontoiseen kertakorvaukseen, jonka suuruus edunjättäjän puolisolle olisi 200 000 euroa ja edunjättäjän lapselle 40 000 euroa. Jos kuolleella varusmiehellä ei olisi puolisoa tai lasta, hänen vanhemmillaan olisi oikeus saada kertakorvauksena 20 000 euroa. 

Säännökset koskisivat myös vapaaehtoista varusmiespalvelusta suorittavaa naista sekä siviilipalvelusta suorittavaa. Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019, ja niitä sovellettaisiin vahinkotapahtumiin, jotka sattuvat lain tultua voimaan.  

Varusmiespalvelusta suorittavalle tapahtunut tapaturma tai vammautuminen on tragedia, jolle ei ole hintaa. Mikään raha ei korvaa terveyttä eikä sen menettämistä. Lakisääteistä varusmiespalvelusta suorittavan henkilön menehtyminen palvelusta suorittaessaan on tapahtuma, jolle ei löydy sanoja. Hallituksen esitys HE 122/2018 vp on tärkeä ja luo katseen varusmiespalvelusta suorittaviin ja heidän läheisiinsä. Ehdotettu laki on hyvä, mutta sen voimaantulo herättää kysymyksiä. Lakia sovellettaisiin vahinkotapahtumiin, jotka sattuvat lain tultua voimaan 1.1.2019.  

Kriisinhallinnassa palvelevien vakuutusturvaa parannettiin lainsäädännöllä 1.1.2017. On perusteltua, että nyt 1.1.2019 voimaan tulevaa lakia sovellettaisiin taannehtivasti kriisinhallinnassa toimivien vakuutusturvan parantamiseen oikeuttavan lain voimaantulon päivämäärään 1.1.2017 saakka. Tällä rinnakkaislakialoitteella esitämme, että nyt käsittelyssä olevaan HE:hen 122/2018 vp lisätään tähän liittyvät muutokset. Olen tehnyt asiasta myös talousarvioaloitteen, jolla esitetään resursseja taannehtiviin korvauksiin. Tein asiasta myös toimenpidealoitteen, jonka tämä lakialoitteeni nyt korvaa.  

Lokakuussa 2017 Uudellamaalla Raaseporissa tapahtui onnettomuus, jossa VR:n kiskobussi ja puolustusvoimien maastokuorma-auto törmäsivät toisiinsa. Onnettomuudessa menehtyi kolme varusmiestä ja moni varusmies loukkaantui vakavasti. Varuskunnissa on voinut tapahtua myös muita onnettomuuksia 1.1.2017 jälkeen. Tällä rinnakkaislakialoitteella tuodaan onnettomuuksissa uhreina olleet henkilöt ja heidän edunsaajansa lain piiriin.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset: 

1. Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annettuun lakiin (1521/2016) uusi 11 a § seuraavasti: 
11 a § 
(Kuten HE 122/2018 vp) 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Ennen tämän lain voimaantuloa sattuneista vahinkotapahtumista maksettaviin korvauksiin sovelletaan vahinkotapahtuman hetkellä voimassa olleita säännöksiä. Vahinkotapahtumiin, jotka ovat tapahtuneet 1.1.2017 jälkeen sovelletaan kuitenkin tämän lain säännöksiä.  
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain (1309/1994) 1 §, 2 §:n 2 ja 3 momentti sekä 3 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 § osaksi laissa 1450/2007 ja 2 §:n 3 momentti laissa 1450/2007, ja 
lisätään lakiin uusi 3 a ja 3 b § seuraavasti: 
1—3, 3 a ja 3 b § 
(Kuten HE 122/2018 vp) 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Ennen tämän lain voimaantuloa sattuneista kuolemantapauksista maksettavaan tukeen ja korvaukseen sovelletaan kuolemantapauksen sattuessa voimassa olleita säännöksiä. Kuolemantapauksiin, jotka ovat tapahtuneet 1.1.2017 jälkeen sovelletaan kuitenkin tämän lain säännöksiä. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 5.10.2018 
ArjaJuvonenps
RamiLehtops
JaniMäkeläps
SamiSaviops
VilleTaviops
VilleVähämäkips
JuhoEerolaps
RitvaElomaaps
TeuvoHakkarainenps
ToimiKankaanniemips
MikaNiikkops
LeenaMerips
TomPackalénps
Eeva-MariaMaijalakesk
MarttiTaljakesk
KajTurunenkok
EeroLehtikok
JariRonkainenps
TapaniTöllikesk
PenttiOinonensin
PetriHonkonenkesk
LasseHautalakesk
LauriIhalainensd
MariaGuzeninasd
PiaViitanensd
MattiVanhanenkesk
MarkusLohikesk
Sirkka-LiisaAnttilakesk
KaukoJuhantalokesk
MikkoAlatalokesk
SariTanuskd
PekkaPuskakesk
MarkkuRossikesk
JuhaPylväskesk
OlaviAla-Nissiläkesk
VeronicaRehn-Kivir
HannuHoskonenkesk
AriTorniainenkesk
OlliImmonenps
PeterÖstmankd
KariTolvanenkok
HarriJaskarikok
NiiloKeränenkesk
EeroHeinäluomasd
ArtoPirttilahtikesk
AndersAdlercreutzr
ElinaLepomäkikok
PerttiHakanenkesk
PerttiSalolainenkok
JohannaKarimäkivihr
JukkaKoprakok
MariaTolppanensd
JariMyllykoskivas
KariUotilavas
SunaKymäläinensd
LauraHuhtasaarips
MikaelaNylanderr
Aino-KaisaPekonenvas
LiAnderssonvas
PaavoArhinmäkivas
IlmariNurminensd
PauliKiurukok
EskoKivirantakesk
SariEssayahkd
StefanWallinr
MattiSemivas
MarkkuEestiläkok
AilaPaloniemikesk
WilleRydmankok
SinuheWallinheimokok
UllaParviainenkesk
OutiAlanko-Kahiluotovihr
KristiinaSalonensd
AnneliKiljunensd
KristaKiurusd
KatjaTaimelasd
KristaMikkonenvihr
SatuHassivihr
ThomasBlomqvistr
KatjaHänninenvas
Saara-SofiaSirénkok
HannaSarkkinenvas
MaaritFeldt-Rantasd
MattiTorvinensin
Timo V.Korhonenkesk
Eeva-JohannaElorantasd
AnteroVartiavihr
Mari-LeenaTalvitiekok
MiaLaihokok
HarryHarkimoliik
AnneLouhelainensin
AnttiKurvinenkesk
MarisannaJarvakesk
SusannaKoskikok
SariMultalakok
Anna-MajaHenrikssonr
JaniToivolavihr
OzanYanarvihr
PekkaHaavistovihr
HarryWallinsd
ErkkiTuomiojasd
RaijaVahasalokok
Olli-PoikaParviainenvihr
KimmoKiveläsin
JuhanaVartiainenkok
EmmaKarivihr
ArtoSatonenkok
HannaHalmeenpäävihr
SilviaModigvas
PäiviRäsänenkd
EvaBiaudetr
PaavoVäyrynenkp