Viimeksi julkaistu 19.4.2021 20.06

Lakialoite LA 48/2018 vp 
Arja Juvonen ps ym. 
 
Lakialoite laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle

PERUSTELUT

Tämä lakialoite on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 122/2018 vp. 

Hallitus on antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 122/2018 vp laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta. 

Esityksessä ehdotetaan, että asevelvollisuutta suorittaessaan vammautuneella ja kuolleen lähiomaisilla olisi oikeus uuteen lisäkorvaukseen. Varusmiehellä olisi oikeus saada lisäkorvauksena sotilastapaturmalain mukaisen tai palvelussairautena korvattavan vamman tai sairauden aiheuttamasta pysyvästä haitasta kertakorvaus, jonka suuruus olisi enimmillään 210 000 euroa. Varusmiespalveluksessa sotilastapaturman tai palvelussairauden seurauksena kuolleen lähiomaisilla olisi oikeus henkivakuutusluontoiseen kertakorvaukseen, jonka suuruus edunjättäjän puolisolle olisi 200 000 euroa ja edunjättäjän lapselle 40 000 euroa. Jos kuolleella varusmiehellä ei olisi puolisoa tai lasta, hänen vanhemmillaan olisi oikeus saada kertakorvauksena 20 000 euroa. 

Säännökset koskisivat myös vapaaehtoista varusmiespalvelusta suorittavaa naista sekä siviilipalvelusta suorittavaa. Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019, ja niitä sovellettaisiin vahinkotapahtumiin, jotka sattuvat lain tultua voimaan.  

Varusmiespalvelusta suorittavalle tapahtunut tapaturma tai vammautuminen on tragedia, jolle ei ole hintaa. Mikään raha ei korvaa terveyttä eikä sen menettämistä. Lakisääteistä varusmiespalvelusta suorittavan henkilön menehtyminen palvelusta suorittaessaan on tapahtuma, jolle ei löydy sanoja. Hallituksen esitys HE 122/2018 vp on tärkeä ja luo katseen varusmiespalvelusta suorittaviin ja heidän läheisiinsä. Ehdotettu laki on hyvä, mutta sen voimaantulo herättää kysymyksiä. Lakia sovellettaisiin vahinkotapahtumiin, jotka sattuvat lain tultua voimaan 1.1.2019.  

Kriisinhallinnassa palvelevien vakuutusturvaa parannettiin lainsäädännöllä 1.1.2017. On perusteltua, että nyt 1.1.2019 voimaan tulevaa lakia sovellettaisiin taannehtivasti kriisinhallinnassa toimivien vakuutusturvan parantamiseen oikeuttavan lain voimaantulon päivämäärään 1.1.2017 saakka. Tällä rinnakkaislakialoitteella esitämme, että nyt käsittelyssä olevaan HE:hen 122/2018 vp lisätään tähän liittyvät muutokset. Olen tehnyt asiasta myös talousarvioaloitteen, jolla esitetään resursseja taannehtiviin korvauksiin. Tein asiasta myös toimenpidealoitteen, jonka tämä lakialoitteeni nyt korvaa.  

Lokakuussa 2017 Uudellamaalla Raaseporissa tapahtui onnettomuus, jossa VR:n kiskobussi ja puolustusvoimien maastokuorma-auto törmäsivät toisiinsa. Onnettomuudessa menehtyi kolme varusmiestä ja moni varusmies loukkaantui vakavasti. Varuskunnissa on voinut tapahtua myös muita onnettomuuksia 1.1.2017 jälkeen. Tällä rinnakkaislakialoitteella tuodaan onnettomuuksissa uhreina olleet henkilöt ja heidän edunsaajansa lain piiriin.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset: 

1. Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annettuun lakiin (1521/2016) uusi 11 a § seuraavasti: 
11 a § 
(Kuten HE 122/2018 vp) 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Ennen tämän lain voimaantuloa sattuneista vahinkotapahtumista maksettaviin korvauksiin sovelletaan vahinkotapahtuman hetkellä voimassa olleita säännöksiä. Vahinkotapahtumiin, jotka ovat tapahtuneet 1.1.2017 jälkeen sovelletaan kuitenkin tämän lain säännöksiä.  
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain (1309/1994) 1 §, 2 §:n 2 ja 3 momentti sekä 3 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 § osaksi laissa 1450/2007 ja 2 §:n 3 momentti laissa 1450/2007, ja 
lisätään lakiin uusi 3 a ja 3 b § seuraavasti: 
1—3, 3 a ja 3 b § 
(Kuten HE 122/2018 vp) 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Ennen tämän lain voimaantuloa sattuneista kuolemantapauksista maksettavaan tukeen ja korvaukseen sovelletaan kuolemantapauksen sattuessa voimassa olleita säännöksiä. Kuolemantapauksiin, jotka ovat tapahtuneet 1.1.2017 jälkeen sovelletaan kuitenkin tämän lain säännöksiä. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 5.10.2018 
Arja Juvonen ps 
Rami Lehto ps 
Jani Mäkelä ps 
Sami Savio ps 
Ville Tavio ps 
Ville Vähämäki ps 
Juho Eerola ps 
Ritva Elomaa ps 
Teuvo Hakkarainen ps 
Toimi Kankaanniemi ps 
Mika Niikko ps 
Leena Meri ps 
Tom Packalén ps 
Eeva-Maria Maijala kesk 
Martti Talja kesk 
Kaj Turunen kok 
Eero Lehti kok 
Jari Ronkainen ps 
Tapani Tölli kesk 
Pentti Oinonen sin 
Petri Honkonen kesk 
Lasse Hautala kesk 
Lauri Ihalainen sd 
Maria Guzenina sd 
Pia Viitanen sd 
Matti Vanhanen kesk 
Markus Lohi kesk 
Sirkka-Liisa Anttila kesk 
Kauko Juhantalo kesk 
Mikko Alatalo kesk 
Sari Tanus kd 
Pekka Puska kesk 
Markku Rossi kesk 
Juha Pylväs kesk 
Olavi Ala-Nissilä kesk 
Veronica Rehn-Kivi 
Hannu Hoskonen kesk 
Ari Torniainen kesk 
Olli Immonen ps 
Peter Östman kd 
Kari Tolvanen kok 
Harri Jaskari kok 
Niilo Keränen kesk 
Eero Heinäluoma sd 
Arto Pirttilahti kesk 
Anders Adlercreutz 
Elina Lepomäki kok 
Pertti Hakanen kesk 
Pertti Salolainen kok 
Johanna Karimäki vihr 
Jukka Kopra kok 
Maria Tolppanen sd 
Jari Myllykoski vas 
Kari Uotila vas 
Suna Kymäläinen sd 
Laura Huhtasaari ps 
Mikaela Nylander 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
Li Andersson vas 
Paavo Arhinmäki vas 
Ilmari Nurminen sd 
Pauli Kiuru kok 
Esko Kiviranta kesk 
Sari Essayah kd 
Stefan Wallin 
Matti Semi vas 
Markku Eestilä kok 
Aila Paloniemi kesk 
Wille Rydman kok 
Sinuhe Wallinheimo kok 
Ulla Parviainen kesk 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Kristiina Salonen sd 
Anneli Kiljunen sd 
Krista Kiuru sd 
Katja Taimela sd 
Krista Mikkonen vihr 
Satu Hassi vihr 
Thomas Blomqvist 
Katja Hänninen vas 
Saara-Sofia Sirén kok 
Hanna Sarkkinen vas 
Maarit Feldt-Ranta sd 
Matti Torvinen sin 
Timo V. Korhonen kesk 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
Antero Vartia vihr 
Mari-Leena Talvitie kok 
Mia Laiho kok 
Harry Harkimo liik 
Anne Louhelainen sin 
Antti Kurvinen kesk 
Marisanna Jarva kesk 
Susanna Koski kok 
Sari Multala kok 
Anna-Maja Henriksson 
Jani Toivola vihr 
Ozan Yanar vihr 
Pekka Haavisto vihr 
Harry Wallin sd 
Erkki Tuomioja sd 
Raija Vahasalo kok 
Olli-Poika Parviainen vihr 
Kimmo Kivelä sin 
Juhana Vartiainen kok 
Emma Kari vihr 
Arto Satonen kok 
Hanna Halmeenpää vihr 
Silvia Modig vas 
Päivi Räsänen kd 
Eva Biaudet 
Paavo Väyrynen kp