Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.23

Lakialoite LA 49/2016 vp 
Satu Hassi vihr ym. 
 
Lakialoite laiksi eläinsuojelulain 20 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Eläinsuojelulain 20 §:ssä säädetään eläintarhoista ja pysyvistä eläinnäyttelyistä. Pykälässä ei rajoiteta sitä, mitä eläinlajeja eläintarhoissa saa pitää. Lain 20 a §:ssä, jossa säädetään sirkuksista ja kiertävistä eläinnäyttelyistä, maa- ja metsätalousministeriölle kuitenkin annetaan mahdollisuus asetuksella kieltää eläinlajin käyttäminen sirkuksessa, jos lajille ei voida järjestää eläinsuojelullisesti hyväksyttäviä olosuhteita tai lajin käyttämistä näytöksessä ei voida pitää eläinsuojelullisesti hyväksyttävänä.  

Tieteellinen tutkimus eläimistä on osoittanut, että kaikkien eläinlajien pitämistä eläintarhoissa ei voida pitää eläinsuojelullisesti hyväksyttävänä. Tällainen tilanne on muun muassa merinisäkkäiden, esimerkiksi delfiinien kohdalla (ks. esim. J. Gonzalvo 2015. What about Dolphins in Captivity?). Delfiineille lajityypillistä käytöstä on aktiivinen liikkuminen laajalla alueella, sosiaalisuus, metsästäminen ja ympäristön tutkiminen eräänlaisen kaikuluotauksen avulla. Allasoloissa delfiini ei voi toteuttaa näitä tarpeita luonnollisella tavalla. 

Allasolot aiheuttavat delfiineille stressiä ja lisäävät aggressiivista käytöstä, sillä luonnossa delfiinilaumat eivät ole tiiviitä vaan niiden koko vaihtelee jatkuvasti. Eläintarhoissa satunnaisesti ihmisen valitsemista yksilöistä koottu lauma pakotetaan pieneen tilaan, ja kun mahdollisuutta väistymiseen ei ole, yhteenotot aiheuttavat vammoja. 

Lisäksi delfiineillä on laajat älylliset kyvyt: hyvä muisti, tietoisuus itsestä ja kehittynyt kyky ratkaista ongelmia. Niiden kommunikaatio on monimutkaista, ja laumoissa on todettu tapahtuvan opitun käytöksen siirtämistä, kulttuuria. 

Euroopan unionin jäsenmaista Slovenia, Kypros ja Kroatia ovat kieltäneet delfinaariot. 

Jo nykyinen laki mahdollistaisi merinisäkkäiden käytön kieltämisen sirkusesityksissä. Meri-nisäkkäitä ei ole kuitenkaan listattu maa- ja metsätalousministeriön päätökseen (22/EEO/96) kielletyistä lajeista — päinvastoin merileijonien käyttö on erikseen sallittu. Eläinsuojeluasiamies on kuitenkin todennut, ettei liikkuvissa sirkuksissa ole mahdollista järjestää riittäviä tiloja niiden käyttäytymistarpeiden toteuttamista varten.  

Käynnissä olevan eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen myötä Suomen lainsäädäntö tulee päivittää tutkimustietoa vastaavaksi mahdollistamaan eläinlajien pitämisen kieltämisen eläintarhoissa. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriön tulee valmistella lain nojalla asetukset, joilla kielletään delfiinien ja muiden merinisäkkäiden pito eläintarhoissa ja käyttö sirkusesityksissä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki eläinsuojelulain 20 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eläinsuojelulain (247/1996) 20 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1477/2009, seuraavasti: 
20 § 
Eläintarhat ja pysyvät eläinnäyttelyt 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Eläimiä saadaan pitää näytteillä eläintarhassa tai pysyvässä eläinnäyttelyssä vain aluehallintoviraston luvalla. Lupa eläintarhan ja pysyvän eläinnäyttelyn pitämiseen on haettava siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella eläintarha tai pysyvä eläinnäyttely sijaitsee. Jos jollekin eläinlajille ei voida käytettävissä olevan tietämyksen mukaan järjestää eläinsuojelullisesti hyväksyttäviä olosuhteita eläintarhassa tai pysyvässä eläinnäyttelyssä tai jos jonkin eläinlajin pitämistä eläintarhassa tai pysyvässä eläinnäyttelyssä ei voida käytettävissä olevan tietämyksen mukaan pitää eläinsuojelullisesti hyväksyttävänä, maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan kieltää eläinlajin pitäminen eläintarhassa tai pysyvässä eläinnäyttelyssä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 16.9.2016 
Satu Hassi vihr 
Olli-Poika Parviainen vihr 
Emma Kari vihr 
Jyrki Kasvi vihr 
Pekka Haavisto vihr 
Johanna Karimäki vihr 
Krista Mikkonen vihr 
Ville Niinistö vihr 
Silvia Modig vas 
Touko Aalto vihr 
Jani Toivola vihr 
Antero Vartia vihr 
Pertti Salolainen kok 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Ritva Elomaa ps 
Sanna Marin sd