Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.13

Lakialoite LA 49/2017 vp 
Ozan Yanar vihr ym. 
 
Lakialoite laiksi tuloverolain 58 ja 58 b §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnalle

Korkojen vähennysoikeutta on kavennettu asteittain viime vaalikaudelta alkaen, ja vuonna 2018 asuntovelan koroista on vähennyskelpoista 35 prosenttia.  

Valtion talouden tasapainottamiseksi, vuokra- ja omistusasumisen verokohtelun yhtenäistämiseksi sekä verotuksen yksinkertaistamiseksi ehdotamme asuntovelan korkovähennyksestä luopumista vaalikauden aikana. Korkovähennyksen määrää alennettaisiin edelleen asteittain, mutta hallituksen esitykseen nähden nopeutetussa aikataulussa siten, että vähennyskelpoisuutta supistettaisiin 15 prosenttia vuosittain. Vuonna 2018 asuntovelan koroista olisi vähennyskelpoista 20 prosenttia. Tämän johdosta ehdotetaan, että tuloverolain 58 §:n 2 momentti kumotaan ja että lakiin väliaikaisesti lisättyä 58 b §:ää muutetaan siten, että asuntovelan koroista olisi vähennyskelpoista 20 prosenttia verovuonna 2018.  

Verovuodesta 2019 alkaen vähennyskelpoisuudesta luovuttaisiin kumoamalla tuloverolain 58 §:n 2 momentti. Korkovähennysoikeuden rajoittaminen ja siitä luopuminen koskisi hallituksen esityksen tavoin kaikkia verovelvollisten asuntovelkoja mukaan lukien 131 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitettuja ensiasunnon hankintaan otettuja velkoja riippumatta siitä, milloin velka on otettu. Korkovähennysoikeuden laskeminen 20 prosenttiin vuonna 2018 lisäisi verotuloja 25 miljoonaa euroa.  

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 2018 alusta. Asuntovelan koron vähennyskelpoisuutta koskevaan lakiin väliaikaisesti lisätyn 58 b §:n voimassaoloa jatkettaisiin siten, että se olisi voimassa vuoden 2018 loppuun.  

Tämä aloite kuuluu Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki tuloverolain 58 ja 58 b §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan tuloverolain (1535/1992) 58 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1546/2015, ja 
muutetaan väliaikaisesti 58 b §, sellaisena kuin se on laissa 1546/2015, seuraavasti:  
58 b § 
Asuntovelan koron vähennyskelpoisuus verovuosina 2016—2018 
Verovelvollisella on oikeus vähentää pääomatuloistaan 20 prosenttia asuntovelan koroista verovuonna 2018.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. 
Lain 58 b § tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 23.10.2017 
Ozan Yanar vihr 
Touko Aalto vihr 
Pekka Haavisto vihr 
Hanna Halmeenpää vihr 
Satu Hassi vihr 
Heli Järvinen vihr 
Emma Kari vihr 
Johanna Karimäki vihr 
Krista Mikkonen vihr 
Ville Niinistö vihr 
Jani Toivola vihr 
Antero Vartia vihr