Lakialoite
LA
49
2017 vp
Ozan
Yanar
vihr
ym.
Lakialoite laiksi tuloverolain 58 ja 58 b §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Eduskunnalle
Korkojen vähennysoikeutta on kavennettu asteittain viime vaalikaudelta alkaen, ja vuonna 2018 asuntovelan koroista on vähennyskelpoista 35 prosenttia.  
Valtion talouden tasapainottamiseksi, vuokra- ja omistusasumisen verokohtelun yhtenäistämiseksi sekä verotuksen yksinkertaistamiseksi ehdotamme asuntovelan korkovähennyksestä luopumista vaalikauden aikana. Korkovähennyksen määrää alennettaisiin edelleen asteittain, mutta hallituksen esitykseen nähden nopeutetussa aikataulussa siten, että vähennyskelpoisuutta supistettaisiin 15 prosenttia vuosittain. Vuonna 2018 asuntovelan koroista olisi vähennyskelpoista 20 prosenttia. Tämän johdosta ehdotetaan, että tuloverolain 58 §:n 2 momentti kumotaan ja että lakiin väliaikaisesti lisättyä 58 b §:ää muutetaan siten, että asuntovelan koroista olisi vähennyskelpoista 20 prosenttia verovuonna 2018.  
Verovuodesta 2019 alkaen vähennyskelpoisuudesta luovuttaisiin kumoamalla tuloverolain 58 §:n 2 momentti. Korkovähennysoikeuden rajoittaminen ja siitä luopuminen koskisi hallituksen esityksen tavoin kaikkia verovelvollisten asuntovelkoja mukaan lukien 131 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitettuja ensiasunnon hankintaan otettuja velkoja riippumatta siitä, milloin velka on otettu. Korkovähennysoikeuden laskeminen 20 prosenttiin vuonna 2018 lisäisi verotuloja 25 miljoonaa euroa.  
Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 2018 alusta. Asuntovelan koron vähennyskelpoisuutta koskevaan lakiin väliaikaisesti lisätyn 58 b §:n voimassaoloa jatkettaisiin siten, että se olisi voimassa vuoden 2018 loppuun.  
Tämä aloite kuuluu Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
tuloverolain 58 ja 58 b §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan tuloverolain (1535/1992) 58 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1546/2015, ja 
muutetaan väliaikaisesti 58 b §, sellaisena kuin se on laissa 1546/2015, seuraavasti:  
58 b § 
Asuntovelan koron vähennyskelpoisuus verovuosina 2016—2018 
Verovelvollisella on oikeus vähentää pääomatuloistaan 20 prosenttia asuntovelan koroista verovuonna 2018.  
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. 
Lain 58 b § tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018. 
Helsingissä 23.10.2017 
Ozan
Yanar
vihr
Touko
Aalto
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Satu
Hassi
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Emma
Kari
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Jani
Toivola
vihr
Antero
Vartia
vihr
Viimeksi julkaistu 26.10.2017 16.26