Lakialoite
LA
5
2016 vp
Mikko
Kärnä
kesk
ym.
Lakialoite laiksi perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
PERUSTELUT
Aloitteessa ehdotetaan, että oppilaan koulumatka saisi olla korkeintaan 160 km päivässä ja kestää odotuksineen enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saisi koulumatka kestää enintään kolme tuntia. Lapsen huoltaja voisi kuitenkin sopia myös toisin, 
Nykyisessä laissa ei määritellä selkeää kilometrirajaa oppilaan koulumatkalle, vaan ainoastaan aikarajoite. Aikarajoite on erittäin epämääräinen, ja matka-ajat vaihtelevat usein keliolosuhteiden mukaisesti. Huonolla ajokelillä koulumatkat voivat siten venyä kohtuuttoman pitkiksi. Kilometrirajoituksen lisääminen perusopetuslakiin toisi lapsille ja lasten huoltajille varmuutta siitä, että koulumatkoista ei muodostu täysin kohtuuttomia. Nykyinen laki ja sen tulkinta ovat johtaneet ongelmiin ja ristiriitoihin. 
160 km:n kilometrirajan asettamisen puolesta puhuu aikuisille asetettu 80 km:n työssäkäyntialue, jonka puitteissa velvoitamme esimerkiksi työttömän työnhakijan vastaanottamaan työtä työttömyysetuuksien edellytyksenä. On täysin kohtuutonta, että esikouluikäisen lapsen koulumatka saisi olla tätä pidempi. Mikäli koulupäivät venyvät kohtuuttoman pitkiksi, vaikuttaa se suoraan lasten opiskelumotivaatioon ja jaksamiseen sekä vaikeuttaa esimerkiksi lasten harrastustoimintaa. Lasten huoltajille on kuitenkin jätettävä mahdollisuus sopia viranomaisen kanssa myös pidemmästä koulumatkasta, mutta sellaista ei voitaisi lapselle asettaa ilman huoltajan suostumusta. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan perusopetuslain (628/1998) 32 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 642/2010, seuraavasti: 
32 § 
Koulumatkat 
Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka saa olla pituudeltaan korkeintaan 160 km ja saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. Oppilaan huoltaja voi kuitenkin sopia pidemmästä koulumatkasta. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 17.2.2016 
Mikko
Kärnä
kesk
Matti
Vanhanen
kesk
Katri
Kulmuni
kesk
Juha
Pylväs
kesk
Petri
Honkonen
kesk
Antti
Kurvinen
kesk
Harry
Harkimo
kok
Hanna
Kosonen
kesk
Anders
Adlercreutz
r
Markku
Rossi
kesk
Carl
Haglund
r
Esko
Kiviranta
kesk
Ville
Tavio
ps
Simon
Elo
ps
Tuomo
Puumala
kesk
Timo
Harakka
sd
Annika
Saarikko
kesk
Elsi
Katainen
kesk
Timo V.
Korhonen
kesk
Sirkka-Liisa
Anttila
kesk
Jari
Leppä
kesk
Ville
Vähämäki
ps
Martti
Mölsä
ps
Sari
Tanus
kd
Hanna
Halmeenpää
vihr
Kimmo
Kivelä
ps
Joona
Räsänen
sd
Katja
Hänninen
vas
Jari
Myllykoski
vas
Tiina
Elovaara
ps
Lauri
Ihalainen
sd
Kari
Kulmala
ps
Antero
Laukkanen
kd
Ilkka
Kantola
sd
Mika
Niikko
ps
Matti
Semi
vas
Stefan
Wallin
r
Laura
Huhtasaari
ps
Aila
Paloniemi
kesk
Jani
Toivola
vihr
Rami
Lehto
ps
Hanna
Sarkkinen
vas
Susanna
Huovinen
sd
Pauli
Kiuru
kok
Pekka
Haavisto
vihr
Jani
Mäkelä
ps
Li
Andersson
vas
Mikko
Savola
kesk
Pertti
Hakanen
kesk
Ari
Torniainen
kesk
Lasse
Hautala
kesk
Harry
Wallin
sd
Silvia
Modig
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Pentti
Oinonen
ps
Jari
Ronkainen
ps
Pirkko
Mattila
ps
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Päivi
Räsänen
kd
Marisanna
Jarva
kesk
Jukka
Kopra
kok
Toimi
Kankaanniemi
ps
Juho
Eerola
ps
Martti
Talja
kesk
Satu
Hassi
vihr
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Kristiina
Salonen
sd
Mika
Lintilä
kesk
Mikko
Alatalo
kesk
Arto
Pirttilahti
kesk
Markus
Lohi
kesk
Mika
Kari
sd
Sirpa
Paatero
sd
Vesa-Matti
Saarakkala
ps
Thomas
Blomqvist
r
Annika
Lapintie
vas
Reijo
Hongisto
ps
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
Krista
Mikkonen
vihr
Anneli
Kiljunen
sd
Leena
Meri
ps
Seppo
Kääriäinen
kesk
Sari
Raassina
kok
Heli
Järvinen
vihr
Peter
Östman
kd
Mats
Löfström
r
Markus
Mustajärvi
vas
Anne
Kalmari
kesk
Markku
Pakkanen
kesk
Ville
Skinnari
sd
Eerikki
Viljanen
kesk
Antti
Kaikkonen
kesk
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Anna
Kontula
vas
Timo
Heinonen
kok
Arja
Juvonen
ps
Touko
Aalto
vihr
Maria
Guzenina
sd
Nasima
Razmyar
sd
Tytti
Tuppurainen
sd
Sari
Essayah
kd
Mari-Leena
Talvitie
kok
Teuvo
Hakkarainen
ps
Sinuhe
Wallinheimo
kok
Antti
Rantakangas
kesk
Ville
Niinistö
vihr
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Veera
Ruoho
ps
Olavi
Ala-Nissilä
kesk
Pia
Viitanen
sd
Ari
Jalonen
ps
Satu
Taavitsainen
sd
Sami
Savio
ps
Johanna
Karimäki
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Kai
Mykkänen
kok
Tuula
Haatainen
sd
Katja
Taimela
sd
Viimeksi julkaistu 19.2.2016 12.58