Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.17

Lakialoite LA 5/2016 vp 
Mikko Kärnä kesk ym. 
 
Lakialoite laiksi perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

PERUSTELUT

Aloitteessa ehdotetaan, että oppilaan koulumatka saisi olla korkeintaan 160 km päivässä ja kestää odotuksineen enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saisi koulumatka kestää enintään kolme tuntia. Lapsen huoltaja voisi kuitenkin sopia myös toisin, 

Nykyisessä laissa ei määritellä selkeää kilometrirajaa oppilaan koulumatkalle, vaan ainoastaan aikarajoite. Aikarajoite on erittäin epämääräinen, ja matka-ajat vaihtelevat usein keliolosuhteiden mukaisesti. Huonolla ajokelillä koulumatkat voivat siten venyä kohtuuttoman pitkiksi. Kilometrirajoituksen lisääminen perusopetuslakiin toisi lapsille ja lasten huoltajille varmuutta siitä, että koulumatkoista ei muodostu täysin kohtuuttomia. Nykyinen laki ja sen tulkinta ovat johtaneet ongelmiin ja ristiriitoihin. 

160 km:n kilometrirajan asettamisen puolesta puhuu aikuisille asetettu 80 km:n työssäkäyntialue, jonka puitteissa velvoitamme esimerkiksi työttömän työnhakijan vastaanottamaan työtä työttömyysetuuksien edellytyksenä. On täysin kohtuutonta, että esikouluikäisen lapsen koulumatka saisi olla tätä pidempi. Mikäli koulupäivät venyvät kohtuuttoman pitkiksi, vaikuttaa se suoraan lasten opiskelumotivaatioon ja jaksamiseen sekä vaikeuttaa esimerkiksi lasten harrastustoimintaa. Lasten huoltajille on kuitenkin jätettävä mahdollisuus sopia viranomaisen kanssa myös pidemmästä koulumatkasta, mutta sellaista ei voitaisi lapselle asettaa ilman huoltajan suostumusta. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan perusopetuslain (628/1998) 32 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 642/2010, seuraavasti: 
32 § 
Koulumatkat 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka saa olla pituudeltaan korkeintaan 160 km ja saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. Oppilaan huoltaja voi kuitenkin sopia pidemmästä koulumatkasta. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 17.2.2016 
Mikko Kärnä kesk 
Matti Vanhanen kesk 
Katri Kulmuni kesk 
Juha Pylväs kesk 
Petri Honkonen kesk 
Antti Kurvinen kesk 
Harry Harkimo kok 
Hanna Kosonen kesk 
Anders Adlercreutz 
Markku Rossi kesk 
Carl Haglund 
Esko Kiviranta kesk 
Ville Tavio ps 
Simon Elo ps 
Tuomo Puumala kesk 
Timo Harakka sd 
Annika Saarikko kesk 
Elsi Katainen kesk 
Timo V. Korhonen kesk 
Sirkka-Liisa Anttila kesk 
Jari Leppä kesk 
Ville Vähämäki ps 
Martti Mölsä ps 
Sari Tanus kd 
Hanna Halmeenpää vihr 
Kimmo Kivelä ps 
Joona Räsänen sd 
Katja Hänninen vas 
Jari Myllykoski vas 
Tiina Elovaara ps 
Lauri Ihalainen sd 
Kari Kulmala ps 
Antero Laukkanen kd 
Ilkka Kantola sd 
Mika Niikko ps 
Matti Semi vas 
Stefan Wallin 
Laura Huhtasaari ps 
Aila Paloniemi kesk 
Jani Toivola vihr 
Rami Lehto ps 
Hanna Sarkkinen vas 
Susanna Huovinen sd 
Pauli Kiuru kok 
Pekka Haavisto vihr 
Jani Mäkelä ps 
Li Andersson vas 
Mikko Savola kesk 
Pertti Hakanen kesk 
Ari Torniainen kesk 
Lasse Hautala kesk 
Harry Wallin sd 
Silvia Modig vas 
Hannu Hoskonen kesk 
Pentti Oinonen ps 
Jari Ronkainen ps 
Pirkko Mattila ps 
Olli-Poika Parviainen vihr 
Päivi Räsänen kd 
Marisanna Jarva kesk 
Jukka Kopra kok 
Toimi Kankaanniemi ps 
Juho Eerola ps 
Martti Talja kesk 
Satu Hassi vihr 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
Kristiina Salonen sd 
Mika Lintilä kesk 
Mikko Alatalo kesk 
Arto Pirttilahti kesk 
Markus Lohi kesk 
Mika Kari sd 
Sirpa Paatero sd 
Vesa-Matti Saarakkala ps 
Thomas Blomqvist 
Annika Lapintie vas 
Reijo Hongisto ps 
Jaana Laitinen-Pesola kok 
Krista Mikkonen vihr 
Anneli Kiljunen sd 
Leena Meri ps 
Seppo Kääriäinen kesk 
Sari Raassina kok 
Heli Järvinen vihr 
Peter Östman kd 
Mats Löfström 
Markus Mustajärvi vas 
Anne Kalmari kesk 
Markku Pakkanen kesk 
Ville Skinnari sd 
Eerikki Viljanen kesk 
Antti Kaikkonen kesk 
Hannakaisa Heikkinen kesk 
Anna Kontula vas 
Timo Heinonen kok 
Arja Juvonen ps 
Touko Aalto vihr 
Maria Guzenina sd 
Nasima Razmyar sd 
Tytti Tuppurainen sd 
Sari Essayah kd 
Mari-Leena Talvitie kok 
Teuvo Hakkarainen ps 
Sinuhe Wallinheimo kok 
Antti Rantakangas kesk 
Ville Niinistö vihr 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
Veera Ruoho ps 
Olavi Ala-Nissilä kesk 
Pia Viitanen sd 
Ari Jalonen ps 
Satu Taavitsainen sd 
Sami Savio ps 
Johanna Karimäki vihr 
Jyrki Kasvi vihr 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Kai Mykkänen kok 
Tuula Haatainen sd 
Katja Taimela sd