Lakialoite
LA
5
2019 vp
Mari
Rantanen
ps
Lakialoite laiksi rikoslain 24 luvun muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Aloitteessa ehdotetaan rikoslakiin lisättäväksi uusi säännös onnettomuuspaikalla kuvaamisesta.  
PERUSTELUT
Kamerakännyköiden yleistymisen myötä onnettomuuspaikkojen kuvaaminen on ollut lisääntyvä ongelma tieliikenteessä. Hirvensalmen kaksi kuolonuhria vaatineessa liikenneonnettomuudessa vuonna 2017 kymmenet autoilijat pysähtyivät onnettomuuspaikalle kuvaamaan tilannetta. Tämän johdosta Liikenneturva aloitti vuonna 2018 Älä kuvaa -kampanjan. Suomen Punainen Risti aloitti vuonna 2019 Ethän kuvaa onnettomuuspaikalla -kampanjan. Myös poliisi ja ensihoitajat ovat ilmaisseet huolensa ilmiöstä. 
Onnettomuuspaikalla kuvaaminen aiheuttaa sivullisten läsnäolon kautta haittaa poliisin ja pelastusyksiköiden toiminnalle. Sivullisten toiminta saattaa sotkea onnettomuuspaikkaa, ja ajoneuvojen jättäminen kuvaamista varten heikentää liikenneturvallisuutta ja aiheuttaa vaaratilanteita. Poliisilla ei ole valtuuksia tai mahdollisuutta lopettaa kuvaamista, ja sivullisten ohjaaminen aiheuttaa ylimääräistä työtä. Onnettomuuspaikalla kuvaamisen rangaistavaksi tekeminen ennaltaehkäisisi siitä aiheutuvia haittoja. Esimerkiksi Saksa on tehnyt onnettomuuspaikalla kuvaamisesta rikoksen vuonna 2016. Myös Ruotsissa onnettomuuspaikalla kuvaamisesta on mahdollista saada rangaistus vuonna 2018 muuttuneen lainsäädännön myötä. 
Huolta herättää myös onnettomuuteen joutuneen henkilön yksityisyyden suoja. On tärkeää, että uhrin henkilöllisyys suojataan ja että uhrin omaiset saavat tiedon tapahtuneesta viranomaisilta eivätkä erilaisia epävirallisia reittejä pitkin. Lisäksi kuvat ovat usein sellaisia, että uhri tai omaiset eivät toivo niiden ottamista, näyttämistä tai leviämistä julkisuuteen. Onnettomuuspaikalla kuvaamisen kiellosta ei voi nähdä koituvan haittaa. Esimerkiksi Suomessa media ei ole tähänkään asti näyttänyt kuvia onnettomuuspaikkojen uhreista. 
Tässä lakiesityksessä rikospaikka ja sen uhrit rinnastuvat samoin perustein onnettomuuspaikkaan ja sen uhreihin. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
rikoslain 24 luvun muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään rikoslain (39/1889) 24 lukuun uusi 6 a § seuraavasti: 
24 luku 
Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta 
6 a § 
Onnettomuuspaikalla kuvaaminen 
Joka onnettomuus- tai rikospaikalla teknisellä laitteella kuvaa onnettomuuteen tai rikoksen kohteeksi joutunutta henkilöä tai ruumista, on tuomittava onnettomuuspaikalla kuvaamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 5.9.2019 
Mari
Rantanen
ps
Sanna
Antikainen
ps
Ritva
Elomaa
ps
Kaisa
Juuso
ps
Lulu
Ranne
ps
Kim
Berg
sd
Veijo
Niemi
ps
Mauri
Peltokangas
ps
Paula
Werning
sd
Riikka
Purra
ps
Petri
Huru
ps
Olli
Immonen
ps
Arja
Juvonen
ps
Toimi
Kankaanniemi
ps
Ari
Koponen
ps
Jari
Koskela
ps
Pihla
Keto-Huovinen
kok
Marko
Asell
sd
Jouni
Kotiaho
ps
Pirkka-Pekka
Petelius
vihr
Sheikki
Laakso
ps
Rami
Lehto
ps
Mikko
Lundén
ps
Jukka
Mäkynen
ps
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
Ano
Turtiainen
ps
Sebastian
Tynkkynen
ps
Veikko
Vallin
ps
Ville
Tavio
ps
Marko
Kilpi
kok
Terhi
Koulumies
kok
Mia
Laiho
kok
Hussein
al-Taee
sd
Aki
Lindén
sd
Hanna-Leena
Mattila
kesk
Pauli
Kiuru
kok
Jaana
Pelkonen
kok
Markku
Eestilä
kok
Veronica
Rehn-Kivi
r
Joakim
Strand
r
Pia
Lohikoski
vas
Matti
Semi
vas
Raimo
Piirainen
sd
Pasi
Kivisaari
kesk
Minna
Reijonen
ps
Antero
Laukkanen
kd
Jari
Ronkainen
ps
Vilhelm
Junnila
ps
Sari
Tanus
kd
Paula
Risikko
kok
Kari
Tolvanen
kok
Päivi
Räsänen
kd
Viimeksi julkaistu 27.9.2019 14.42