Viimeksi julkaistu 14.2.2022 9.39

Lakialoite LA 5/2022 vp 
Markku Eestilä kok ym. 
 
Lakialoite laiksi metsästyslain 90 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteen tarkoitus on täsmentää sitä, millainen yhteisö voi metsästyslain 90 §:n mukaan valittaa hallinto-oikeuteen riistaeläinten kaatoluvista. Aloitteessa vaaditaan, että sen lisäksi, että rekisteröity yhdistys on paikallinen tai alueellinen, sillä täytyy olla aktiivista, todellista ja todennettavissa olevaa toimintaa. 

PERUSTELUT

Suomen riistakeskus voi myöntää poikkeusluvan riistaeläimen tai rauhoittamattoman linnun pesän tai siihen liittyvän rakennelman hävittämiseen. 

Metsästyslain 90 §:n mukaan tietyissä asioissa valitusoikeus on myös sellaisella rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun edistäminen. Riistakeskus myönsi viime vuoden joulukuussa yhteensä 18 poikkeuslupaa kolmelle susilaumalle ja yhdelle susiparille. Näistä jokaisesta luvasta valitettiin, vaikka vaikuttaa siltä, että valittaneiden yhdistysten perustajat eivät asu alueella ja yhdistysten osoitetiedotkin ovat muualla Suomessa. Näin ollen on juridisesti kestämätöntä, että valituslupa on sellaisilla yhteisöillä, joilla ei ole todellista toimintaa alueella, eivätkä heidän jäsenensä asu alueella, jota poikkeusluvat koskevat.  

Voimassa olevassa luonnonsuojelulaissa yhteisöjen muutoksenhakuoikeus on rajattu alueellisiin ja paikallisiin rekisteröityihin yhteisöihin, joiden tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun edistäminen. Luonnonsuojelulain valmistelutyön perusteella näyttää siltä, että erityisesti ympäristöministeriö haluaa muuttaa lakia niin, että muutoksenhakuoikeus olisi kaikilla vastaavaa tarkoitusta toteuttavilla rekisteröidyillä yhteisöillä kautta maan. Tämä ei vastaa lain alkuperäistä tarkoitusta, joka antoi kansalaisille valitusoikeuden omalla asuinalueellaan. Kysymys on periaatteellisesti tärkeä, sillä todellisuudessa Suomen eri alueilla vallitsee hyvin erilainen kulttuuri, jota on ulkopuolisten ehkä vaikea ymmärtää. Ympäristöministeriö haluaa myös rikkoa EU:n keskeisen läheisyysperiaatteen, jonka mukaan asiat on päätettävä mahdollisimman lähellä ihmisiä ja tarkoituksenmukaisella tavalla.  

Jos Suomessa mennään siihen, että kuka tahansa voi valittaa mistä tahansa pelkästään perustamalla yhdistyksen johonkin kuntaan, on vaara, että oikeuslaitos kuormittuu kohtuuttomasti ja koko Suomi ja sen investoinnit pysähtyvät tai ainakin viivästyvät merkittävästi.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki metsästyslain 90 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan metsästyslain (615/1993) 90 §, sellaisena kuin se on laissa 504/2017, seuraavasti: 
90 § 
Oikaisu- ja muutoksenhakusäännökset 
Oikaisuvaatimuksen tekemisestä ja muutoksenhausta Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistyksen tekemään päätökseen säädetään riistahallintolaissa. Edellä 41 §:ssä tarkoitettua poikkeuslupaa ja 41 b §:ssä tarkoitettua ilmoitusmenettelyä koskevassa asiassa valitusoikeus on myös sellaisella rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun edistäminen. Yhteisön paikallisen toiminnan on oltava aktiivista, todellista ja todennettavissa.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 11.2.2022 
Markku Eestilä kok 
Petri Huru ps 
Jari Myllykoski vas 
Peter Östman kd 
Jenna Simula ps 
Mika Kari sd