Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.31

Lakialoite LA 50/2016 vp 
Tytti Tuppurainen sd 
 
Lakialoite laiksi tuloverolain 89 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Tuloverolain (1535/1992) lähtökohtana on veropohjan riittävä laajuus: veroja kerätään laillisesti hankituista tuloista siitä riippumatta, millaisesta tulonlähteestä on kysymys. Laissa on kuitenkin tästä lähtökohdasta poikkeuksia, joiden eräänä tavoitteena on verovapaudella tukea pienimuotoista ja yleisesti hyödylliseksi katsottua ansaintatoimintaa. Tuloverolain 89 §:n mukaan (esimerkiksi marjojen poimimisesta saadut) luonnontuotetulot tai äidinmaidon luovuttamisesta saadut tulot eivät ole veronalaisia.  

Tuloverolain mukaan on juomapakkausten (pullojen ja tölkkien) keräämisestä ja palautusjärjestelmälle luovuttamisesta saatava tulo veronalaista. Lakia ei tältä osin voi pitää tarkoituksenmukaisena, sillä kysymyksessä ovat pääsääntöisesti hyvin vähäiset tulot. Lisäksi palautusjärjestelmästä saatavat tulot (panttimaksut) jäävät säännönmukaisesti verottajalle ilmoittamatta. Lakia tulisi muuttaa siten, että veronalaisuudesta vapautetaan myös pullojen ja tölkkien keräämisestä saadut tulot. Lain muutos viestisi yhteiskunnan tukea kierrätykselle ja asuin- ja luonnonympäristöä siistinä pitävälle juomapakkausten keräämiselle. Muutoksella ei olisi vaikutusta julkiseen talouteen.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

 Laki  tuloverolain 89 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 89 § seuraavasti: 
89 § 
Luonnontuotetulot, äidinmaito sekä juomapakkausten palauttamisesta saadut tulot 
Luonnonvaraisten käpyjen, marjojen ja sienien sekä sellaisten luonnonvaraisten kasvien tai niiden osien, joita kerätään käytettäväksi ihmisravintona, lääkkeenä tai lääkeaineen valmistuksessa, kerääjän näiden tuotteiden luovutuksesta saama tulo ei ole veronalaista tuloa, jollei tuloa ole pidettävä palkkana. Veronalaista tuloa ei ole myöskään luovuttajan saama korvaus äidinmaidon luovutuksesta. Eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain (1037/2004) 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun toimivan palautusjärjestelmän mukainen korvaus juomapakkauksen luovutuksesta on myös verosta vapaa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 21.9.2016 
Tytti Tuppurainen sd