Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.44

Lakialoite LA 50/2020 vp 
Kai Mykkänen kok 
 
Lakialoite laiksi tuloverolain 127 a ja 127 b §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa esitetään, että tuloverolain 127 a ja 127 b § muutetaan siten, että kotitalousvähennystä korotetaan nykyisestä. Aloitteessa esitetään, että verovelvollisen teettämistä kotitalouspalveluista vähennettävä osuus nostetaan nykyisestä 40 prosentista 60 prosenttiin maksetusta työkorvauksesta ja 15 prosentista 40 prosenttiin maksetusta palkasta. Lisäksi aloitteessa esitetään, että verotuen enimmäismäärä nostetaan nykyisestä 2 250 eurosta 5 000 euroon. Aloitteessa esitetään myös, että nykyisestä 100 euron omavastuuosuudesta luovutaan. 

PERUSTELUT

Kokoomus katsoo, että jokaisella tulee toimeentulostaan riippumatta olla mahdollisuus hankkia tarvitsemiaan palveluita. Jotta tämä tulisi todeksi, on kotitalousvähennystä korotettava nykyisestä. Laajennettu kotitalousvähennys mahdollistaa avun hankkimisen kotiin tavalla, joka helpottaa monien perheiden ja esimerkiksi ikäihmisten elämää.  

Kotitalousvähennyksen korottamisella on merkittävä työllisyyttä edistävä vaikutus. Koronakriisissä se on myös tärkeä kansantaloutta elvyttävä toimenpide. Kotitalousvähennyksen korottaminen on myös tasa-arvoteko. 

Aloitteessa esitetään, että kotitalousvähennykseen oikeuttava peruste nostetaan 40 prosentista 60 prosenttiin maksetusta työkorvauksesta ja 15 prosentista 40 prosenttiin maksetusta palkasta. Lisäksi aloitteessa esitetään, että verotuen enimmäismäärä nostetaan 2 250 eurosta 5 000 euroon ja 100 euron omavastuuosuudesta luovutaan. Muutokset laskevat avun hankkimisen kynnystä ja mahdollistavat kotitalousvähennyksen käytön yhä useammalle suomalaiselle. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki tuloverolain 127 a ja 127 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 127 a ja 127 b §, sellaisina kuin ne ovat, 127 a § laeissa 995/2000, 1273/2004, 1218/2006, 946/2008, 929/2012 ja 1557/2019 ja 127 b § laissa 1557/2019, seuraavasti: 
127 a § 
Kotitalousvähennys 
Verovelvollinen saa vähentää verosta osan käyttämässään asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehdystä työstä maksamistaan määristä (kotitalousvähennys). Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö sekä asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyö. Vähennys on enintään 5 000 euroa vuodessa. 
127 b § 
Kotitalousvähennyksen peruste 
Verovelvollinen saa vähentää: 
1) kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä maksamansa työnantajan sairausvakuutusmaksun, pakollisen työeläkemaksun, tapaturmavakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun ja ryhmähenkivakuutusmaksun sekä lisäksi 40 prosenttia maksamastaan palkasta; 
2) kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä ennakkoperintälain (1118/1996) 25 §:ssä tarkoitetulle ennakkoperintärekisteriin merkitylle tuloveronalaista toimintaa harjoittavalle maksetusta työkorvauksesta 60 prosenttia; vastaava vähennys voidaan tehdä myös toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tehdystä työstä maksetusta työkorvauksesta, jos verovelvollinen osoittaa, ettei suorituksen saajalla ole ennakkoperintälain 26 §:ssä tarkoitettuja laiminlyöntejä; 
3) tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä tämän lain 22 §:ssä tarkoitetulle yleishyödylliselle yhteisölle maksetusta työkorvauksesta 60 prosenttia. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 16.10.2020 
Kai Mykkänen kok