Viimeksi julkaistu 13.12.2021 14.00

Lakialoite LA 50/2021 vp 
Ville Kaunisto kok ym. 
 
Lakialoite laiksi tuloverolain 57 §:n ja 98 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa esitetään, että tuloverolain (1535/1992) III osan 3 luvun 57 §:n 1 momentin 2 kohta muutetaan ja saman osan 5 luvun 98 a §:ään lisätään uusi 2 momentti siten, että sanotussa 57 §:ssä tarkoitettua yhteisön lahjoitusvähennystä ja sanotussa 98 a §:ssä tarkoitettua luonnollisen henkilön lahjoitusvähennystä laajennetaan nykyisestä. Muutosten tarkoituksena on edistää laissa määriteltävien yleishyödyllistä työtä tekevien yhdistysten, järjestöjen ja muiden tahojen rahoituskanavien monipuolistamista ja omaehtoista varainkeruuta. 

PERUSTELUT

Veikkaus Oy:n tuotto ja sitä kautta tuloutus yhteiskunnalle ovat laskeneet pysyvästi suhteessa koronaa edeltävään aikaan. Tapahtunut muutos alleviivaa jo aikaisemmin olemassa ollutta tarvetta edistää tärkeää työtä tekevien yhdistysten, järjestöjen ja muiden tahojen rahoituskanavien monipuolistamista ja omaehtoista varainkeruuta. Lainsäädäntöä on muutettava siten, että tähän tarpeeseen kyetään vastaamaan nykyistä paremmin. 

Aloitteessa ehdotetaan, että tuloverolain (1535/1992) III osan 3 luvun 57 §:ssä tarkoitettua yrityksiä ja muita yhteisöjä koskevaa lahjoitusvähennystä laajennetaan nykyisestä. Sanotun pykälän 1 momentin 2 kohdan nykyisen sanamuodon mukaan yhteisö saa valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävällä tavalla vähentää tulostaan vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen sellaiselle Verohallinnon nimeämälle Euroopan talousalueella olevalle yhdistykselle, säätiölle tai jonkin edellä mainitun yhteydessä olevalle rahastolle, jonka varsinaisena tarkoituksena on tieteen tai taiteen tukeminen taikka suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttäminen. 

Ehdotuksen mukaan jatkossa yhteisö saisi valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävällä tavalla vähentää tulostaan vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty Euroopan talousalueella olevalle yhdistykselle, säätiölle tai jonkin edellä mainitun yhteydessä olevalle rahastolle, jonka varsinaisena tarkoituksena on urheilun, liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen, nuorisotyön, terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin, hevoskasvatuksen tai hevosurheilun edistäminen taikka suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttäminen. Muutoksella lahjoitusvähennys laajenisi siten koskemaan myös kaikkia niitä arpajaislain (1047/2001) 17 §:ssä määriteltyihin Veikkaus Oy:n tuoton käyttökohteisiin tehtyjä lahjoituksia, joita sanotun kohdan sanamuoto ei tällä hetkellä kata. Lahjoitusvähennyksen 850 euron vähimmäisrajaan ei ehdoteta muutoksia, sillä Verohallinnon ohjeen mukaan alle 850 euron arvoiset raha- tai esinelahjoitukset yleishyödylliseen ja samalla paikalliseen tai yrityksen toimialaa lähellä olevaan tarkoitukseen katsotaan jo nykylain pohjalta suhdetoiminnan luonteisiksi menoiksi, jotka ovat vähennyskelpoisia verotuksessa. 

Aloitteessa ehdotetaan lisäksi, että tuloverolain III osan 5 luvun 98 a §:ään lisätään uusi 2 momentti, jolla luonnollisen henkilön lahjoitusvähennystä laajennettaisiin merkittävästi nykyisestä. Pykälän nykyisen sanamuodon mukaan luonnollinen henkilö ja kuolinpesä saa vähentää puhtaasta ansiotulostaan vähintään 850 euron ja enintään 500 000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle. 

Ehdotuksen mukaan sanotun säännöksen lisäksi pykälään lisättäisiin uusi 2 momentti, jonka mukaan lisäksi luonnollinen henkilö ja kuolinpesä saa vähentää puhtaasta ansiotulostaan enintään 10 000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty Euroopan talousalueella olevalle yhdistykselle, säätiölle tai jonkin edellä mainitun yhteydessä olevalle rahastolle, jonka varsinaisena tarkoituksena on urheilun, liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen, nuorisotyön, terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin, hevoskasvatuksen tai hevosurheilun edistäminen taikka suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttäminen. Myös tämän esitettävän säännöksen sanamuoto mukailee arpajaislain 17 §:ssä määriteltyjä Veikkaus Oy:n tuoton käyttökohteita. 

Aloitteessa esitetyt muutokset lisäisivät yhteisöjen ja yksityishenkilöiden kannusteita lahjoittaa rahaa yleishyödyllistä työtä tekeville järjestöille ja edistäisivät siten niiden rahoituskanavien monipuolistamista. Tarkempia ohjeita aloitteessa ehdotettavien verovähennykseen oikeuttavien lahjoitusten tulkinnasta antaisi Verohallinto. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki tuloverolain 57 §:n ja 98 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 57 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on laissa 504/2010, ja 
lisätään 98 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1546/2015, uusi 2 momentti seuraavasti: 
57 § 
Lahjoitusvähennys 
Yhteisö saa valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävällä tavalla vähentää tulostaan: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2) vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty Euroopan talousalueella olevalle yhdistykselle, säätiölle tai jonkin edellä mainitun yhteydessä olevalle rahastolle, jonka varsinaisena tarkoituksena on urheilun, liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen, nuorisotyön, terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin, hevoskasvatuksen tai hevosurheilun edistäminen taikka suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttäminen. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
98 a § 
Luonnollisen henkilön lahjoitusvähennys 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Lisäksi luonnollinen henkilö ja kuolinpesä saa vähentää puhtaasta ansiotulostaan enintään 10 000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty Euroopan talousalueella olevalle yhdistykselle, säätiölle tai jonkin edellä mainitun yhteydessä olevalle rahastolle, jonka varsinaisena tarkoituksena on urheilun, liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen, nuorisotyön, terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin, hevoskasvatuksen tai hevosurheilun edistäminen taikka suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttäminen. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 1.11.2021 
Ville Kaunisto kok 
Janne Heikkinen kok 
Sinuhe Wallinheimo kok 
Sari Multala kok 
Kai Mykkänen kok 
Timo Heinonen kok 
Ritva Elomaa ps