Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LA 54/2018 vp

Viimeksi julkaistu 24.10.2018 12.51

Lakialoite LA 54/2018 vp Lakialoite laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

SariRaassinakokym.

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa esitetään lisättäväksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin säännös, jonka mukaan tiettyjen henkilöryhmien tutkiminen tai hoitaminen olisi sallittua vain terveydenhuollon ammattihenkilöille. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi, että muut kuin terveydenhuollon ammattihenkilöt voisivat hoitaa henkilöä, joka on raskaana tai jolle on tehty elinsiirto, ainoastaan yhteistyössä lääkärin kanssa. 

Lakialoitteen tarkoituksena on parantaa potilasturvallisuutta rajaamalla vakavien sairauksien hoito ainoastaan terveydenhuollon ammattihenkilöille. Lisäksi tarkoituksena on varmistaa, ettei potilas jäisi vakavissa sairauksissa ilman lääketieteellistä taudinmääritystä tai mahdollisuutta siihen. Lakialoitteella ei ole tarkoitus rajoittaa vaihtoehtohoitojen tarjoajien toimintaa muiden vähemmän vaarallisten tautien ja sairauksien hoitamisen osalta.  

PERUSTELUT

Viralliseen terveydenhoitoon kuulumattomien hoitojen tarjonta, markkinointi ja käyttö ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosikymmeninä. Tarpeesta hoitomenetelmien antajien valvontaan on keskusteltu pitkään. Hoitomenetelmien antajilta puuttuu kyky tunnistaa akuuttia lääketieteellistä hoitoa vaativat sairaudet, mikä saattaa johtaa asiakkaan terveyden vakavaan vaarantumiseen. Vaihtoehtohoitojen valvonnan puutteellisuus ja tästä seuraava potilaan oikeusturvan heikentyminen ovat selkeitä ongelmia. 

Suomessa ei tällä hetkellä ole vaihtoehtohoitoja ja niiden harjoittamista koskevaa erityislainsäädäntöä. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain tarkoituksena on edistää potilasturvallisuutta sekä terveydenhuollon palvelujen laatua. Lakialoitteella on tarkoitus edistää lain tavoitteen toteutumista säätämällä vaikeiden sairauksien hoitaminen ainoastaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtäväksi. 

Terveydenhuollon ammattihenkilölain tarkoituksena on edistää potilasturvallisuutta sekä terveydenhuollon palvelujen laatua varmistamalla, että laissa tarkoitetulla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on ammattitoiminnan edellyttämä koulutus ja muu riittävä ammatillinen pätevyys, järjestämällä terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta terveyden- ja sairaanhoidossa sekä helpottamalla ammatillisesti perusteltua terveydenhuollon ammattihenkilöiden yhteistyötä ja tarkoituksenmukaista käyttöä. 

Näin ollen lakialoitteessa ehdotetaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin lisättäväksi terveydenhuollon ammattihenkilön tutkimusta ja hoitoa edellyttäviä potilasryhmiä ja sairauksia koskeva 4 b luku. Luku sisältää säännöksen oikeudesta tutkia ja hoitaa eräitä kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevia potilasryhmiä ja vaikeimpia sairauksia. Ehdotetun säännöksen tarkoituksena on parantaa yleistä potilasturvallisuutta luomalla säännökset siitä, mitä potilasryhmiä voisivat hoitaa vain terveydenhuollon ammattilaiset ja minkä sairauksien hoitoon vaihtoehtohoitojen antajat voisivat osallistua ainoastaan yhdessä laillistetun lääkärin kanssa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin (559/1994) uusi 4 b luku seuraavasti: 
4 b luku 
Terveydenhuollon ammattihenkilön tutkimusta ja hoitoa edellyttävät potilasryhmät ja sairaudet 
23 f § 
Oikeus tutkia ja hoitaa eräitä potilasryhmiä ja sairauksia 
Oikeus tutkia tai hoitaa henkilöitä on sallittu ainoastaan tämän lain 2 §:ssä tarkoitetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille silloin kun: 
1) täysi-ikäinen henkilö ei mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun syyn vuoksi pysty päättämään hoidostaan; 
2) alaikäisellä ei ole hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa suostumusta tutkimukseen tai hoitoon; 
3) tutkimukseen tai hoitoon sisältyy hypnoosia; tai 
4) potilasturvallisuus edellyttää muusta erityisestä, henkilön sairauteen tai hoitomuotoon liittyvästä syystä terveydenhuollon ammattihenkilön tutkimusta tai hoitoa. 
Muu kuin terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa hoitaa henkilöä, joka on raskaana tai jolle on tehty elinsiirto, taikka hoitaa syöpää, diabetesta, epilepsiaa, vakavaa mielenterveyden häiriötä, mielisairautta, dementiaa tai muuta näihin verrattavaa vakavaa sairautta taikka tartuntatautilaissa säädettyä yleisvaarallista tartuntatautia, ellei tutkimusta ja hoitoa toteuteta yhteistyössä lääkärin kanssa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 24.10.2018 
SariRaassinakok
SusannaKoskikok
EeroLehtikok
ElinaLepomäkikok
SinuheWallinheimokok
JaanaLaitinen-Pesolakok
PekkaPuskakesk
NiiloKeränenkesk
Aino-KaisaPekonenvas
MarttiTaljakesk
AnneliKiljunensd
KristaKiurusd
MiaLaihokok
SariSarkomaakok
Mari-LeenaTalvitiekok
MarkkuRossikesk
OzanYanarvihr
LenitaToivakkakok
IlkkaKanervakok
MarkusLohikesk
TiinaElovaarasin
JuhaRehulakesk
TarjaFilatovsd
TeuvoHakkarainenps
PiaKaumakok
RaijaVahasalokok
SariMultalakok
JuhanaVartiainenkok
EeroSuutarikok
PerttiSalolainenkok
PäiviRäsänenkd