Viimeksi julkaistu 13.12.2021 15.45

Lakialoite LA 54/2021 vp 
Juha Mäenpää ps ym. 
 
Lakialoite laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätään kiinteistöverolaissa (654/1992) määriteltyjen verosta kokonaan tai osittain vapaiden kiinteistöjen luetteloon maatalouden tuotantorakennukset. Kiinteistöveroa ei olisi tämän seurauksena jatkossa suoritettava kyseisistä rakennustyypeistä lainkaan. 

PERUSTELUT

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK varoitti lokakuussa 2021, että maatalous on ajautunut vaaralliseen talouskriisiin. Viljelijöiden ja lihantuottajien tilat eivät kannata, ja laskupinot kasvavat. MTK:n puheenjohtaja Juha Marttilan mukaan monilla tiloilla kyse on eloonjäämistaistelusta. Maatalouden yrittäjätulon ennustetaan supistuvan tänä vuonna jopa 20 prosenttia ja ensi vuonna kahdeksan prosenttia. Osin tämä on pidemmän ajan tulosta: maatalousyrittäjien kyky tehdä tulosta on heikentynyt jo pitkään. Osin kuitenkin kyse on ihan viimeaikaisista muutoksista. Huonon kesän jäljiltä tiloilla on pulaa rehusta, jonka hinta on noussut. Esimerkiksi maitotiloilla itse tuotettu rehuvilja menetettiin, minkä vuoksi tilat ovat joutuneet ostamaan kallista rehua ulkopuolelta. Samaan aikaan on osunut myös energian hinnannousu ja koneiden sekä koneenosien kallistuminen. 

MTV:n mukaan sikatilallisten piirissä huolta aiheuttaa se, että tuottajahinnoissa ollaan suurin piirtein samassa kuin vajaa kymmenen vuotta sitten, mutta kustannukset ovat aivan toista luokkaa. Lisäksi moni on investoinut tilan kannattavuuteen, minkä vuoksi maatalouden harjoittajat ovat veloissa. Myös vienti sakkaa. MTV uutisoi marraskuussa 2021, että Kiina on vähentänyt merkittävästi tuontiaan Euroopasta. Tämä tarkoittaa, että markkinoilla on runsaasti sianlihaa, jolle ei tahdo löytyä ostajaa. Samalla kulutustottumukset ovat kulkeneet poispäin sianlihasta. Tilannekuva on kaiken kaikkiaan todella huolestuttava. Kotimaisen ruoan alkutuotannon olemassaolo ei ole vain maatalousyrittäjien asia vaan koko yhteiskunnan, sillä kysymys on kansallisen huoltovarmuuden perustasta.  

Kiinteistövero on vuosittain maksettava, kiinteistön omistukseen perustuva vero. Kiinteistövero koskee sekä maata että rakennuksia. Maa- ja metsätalousmaa sekä vesialueet eivät kuulu kiinteistöveron piiriin, maatilojen rakennukset sen sijaan kuuluvat. Kyseinen vero siis on yksi maatalousyrittämisen kannattavuutta heikentävistä rasitteista. Vuonna 2020 Suomessa kiinteistöveroa kerättiin kokonaisuudessaan jopa 1 955 miljoonaa eli lähes 2 miljardia euroa (lähde: Tilastokeskus, Veronmaksajain Keskusliitto). Tästä maatalouden tuotantorakennusten osuus oli vuonna 2020 Verohallinnon tilastotietokannan mukaan vain 15 001 466 euroa, siis niukasti yli 15 miljoonaa euroa, eli kyse oli kiinteistöverotuksen kokonaisuuteen suhteutettuna suuruusluokaltaan melko pienestä tulosta valtiolle. Sen sijaan vaikeassa ja epävarmassa tilanteessa elävälle maatalousyrittäjälle tuotantorakennusten vero on merkittävä kuluerä kaiken muun ohella. Kuntien menettämä raha korvattaisiin tarvittaessa valtionosuusjärjestelmän kautta. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kiinteistöverolain (654/1992) 3 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1060/2020, seuraavasti 
3 § 
Verosta kokonaan tai osittain vapaat kiinteistöt 
Kiinteistöveroa ei ole suoritettava: 
1) metsästä, maatalousmaasta eikä maatalouden tuotantorakennuksista; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 1.12.2021 
Juha Mäenpää ps 
Ville Vähämäki ps 
Toimi Kankaanniemi ps 
Jani Mäkelä ps 
Jari Koskela ps 
Rami Lehto ps 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
Jouni Kotiaho ps 
Leena Meri ps 
Lulu Ranne ps 
Veikko Vallin ps 
Mikko Savola kesk 
Petri Honkonen kesk 
Hussein al-Taee sd 
Mika Niikko ps 
Mari-Leena Talvitie kok 
Sheikki Laakso ps 
Minna Reijonen ps 
Peter Östman kd 
Antero Laukkanen kd 
Päivi Räsänen kd 
Tuomas Kettunen kesk 
Paula Risikko kok 
Sari Essayah kd 
Janne Sankelo kok 
Vilhelm Junnila ps 
Kaisa Juuso ps 
Ritva Elomaa ps 
Mari Rantanen ps 
Olli Immonen ps 
Sebastian Tynkkynen ps 
Mauri Peltokangas ps 
Jukka Mäkynen ps 
Jenna Simula ps 
Ari Koponen ps 
Sanna Antikainen ps 
Veijo Niemi ps 
Ano Turtiainen vkk