Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.43

Lakialoite LA 56/2020 vp 
Ville Tavio ps 
 
Lakialoite laiksi tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Tässä lakialoitteessa esitetään, että tuloverolain 124 §:n 2 momenttia muutetaan niin, että yhteisöjen tuloveroprosentti laskee 19,5 prosenttiyksikköön. 

PERUSTELUT

Yhteisöveroaste on viime vuosikymmenien aikana laskenut tasaisesti kehittyneissä kansantalouksissa. Kyseessä on kansainvälisen verokilpailun muoto, jossa kansallisvaltiot pyrkivät tarjoamaan yrityksille kilpailukykyisen toimintaympäristön, minkä toivotaan vaikuttavan yritysten sijaintivalintoihin ja siten kasvattavan tai ainakin ylläpitävän verokertymää.  

Suomi oli edellisen huomattavan yhteisöveroasteen laskemisen myötä pitkään houkutteleva vaihtoehto yrityksille, mutta muut maat ovat omilla verohuojennuksillaan kuroneet kiinni tätä välimatkaa. Perussuomalaisten mielestä Suomen on otettava tässä ennakkoa ja aloitettava yhteisöveron madaltaminen asteittain. 

Aloite liittyy talousarvioaloitteeseen määrärahan lisäämisestä päästökauppakompensaatioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 124 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1323/2016, seuraavasti:  
124 § 
Veron määräytyminen  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Pääomatulosta suoritetaan tuloveroa 30 prosenttia (pääomatulon tuloveroprosentti). Siltä osin kuin verovelvollisen verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30 000 euroa, pääomatulosta suoritetaan veroa 34 prosenttia (pääomatulon korotettu tuloveroprosentti). Yhteisön tuloveroprosentti on 19,5. Yhteisetuuden tuloveroprosentti on 26,5. Yhteisöjen ja yhteisetuuksien veron jakautumisesta eri veronsaajien kesken säädetään verontilityslaissa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 20.10.2020 
Ville Tavio ps