Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.28

Lakialoite LA 57/2017 vp 
Ozan Yanar vihr ym. 
 
Lakialoite laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta

Eduskunnalle

Dieselpolttoainetta verotetaan keveämmin kuin moottoribensiiniä. Nykytasolla tämä merkitsee kaikkiaan noin 775 miljoonan euron verotukea dieselille. Henkilöautoliikenteen osalta verotuki leikataan pois ajoneuvoverotuksen kokonaisuuteen sisältyvän käyttövoimaveron avulla.  

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja erityisesti Pariisin ilmastokokouksen jälkeen on käytettävä kaikki keinot hiilipäästöjen vähentämiseksi. Dieselpolttoaineen saaman verotuen pienentäminen tukee ilmastotavoitteiden saavuttamista ja kohentaa lisäksi valtiontalouden tilaa.  

Vihreiden ehdottama dieselin verotuen pienennys nostaa dieselpolttoaineen hintaa, ja tämä korotus tulee kompensoida dieselhenkilöautoja käyttäville alentamalla ajoneuvoveroon sisältyvää käyttövoimaveroa. Dieselin verotuen pienennyksestä aiheutuva vähennystarve ajoneuvoveron kertymään on noin 120 miljoonaa euroa. 

Tämä aloite kuuluu Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki ajoneuvoverolain 11 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ajoneuvoverolain (1281/2003) 11 §:n 1 momentin 1 kohta ja 2 kohdan c alakohta seuraavasti:  
11 § 
Käyttövoimavero 
Ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä, määrätään käyttövoimaveroa. Käyttövoimaveron määrä päivää kohden on: 
1) henkilöautosta (M1- ja M1G-luokka), kaksikäyttöautosta (N1-luokka) sekä ajoneuvosta, joka siihen tehtyjen katsastamattomien muutosten johdosta vastaa käyttötarkoitukseltaan lähinnä henkilöautoa, 3,73 senttiä jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta kilogrammalta; 
2) poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, käyttövoimaveron määrä päivää kohden on jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta kilogrammalta: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
c) 3,32 senttiä, jos ajoneuvon käyttövoima on sähkö ja dieselöljy; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 23.10.2017 
Ozan Yanar vihr 
Touko Aalto vihr 
Pekka Haavisto vihr 
Hanna Halmeenpää vihr 
Satu Hassi vihr 
Heli Järvinen vihr 
Emma Kari vihr 
Johanna Karimäki vihr 
Krista Mikkonen vihr 
Ville Niinistö vihr 
Jani Toivola vihr 
Antero Vartia vihr