Lakialoite
LA
57
2017 vp
Ozan
Yanar
vihr
ym.
Lakialoite laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta
Eduskunnalle
Dieselpolttoainetta verotetaan keveämmin kuin moottoribensiiniä. Nykytasolla tämä merkitsee kaikkiaan noin 775 miljoonan euron verotukea dieselille. Henkilöautoliikenteen osalta verotuki leikataan pois ajoneuvoverotuksen kokonaisuuteen sisältyvän käyttövoimaveron avulla.  
Ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja erityisesti Pariisin ilmastokokouksen jälkeen on käytettävä kaikki keinot hiilipäästöjen vähentämiseksi. Dieselpolttoaineen saaman verotuen pienentäminen tukee ilmastotavoitteiden saavuttamista ja kohentaa lisäksi valtiontalouden tilaa.  
Vihreiden ehdottama dieselin verotuen pienennys nostaa dieselpolttoaineen hintaa, ja tämä korotus tulee kompensoida dieselhenkilöautoja käyttäville alentamalla ajoneuvoveroon sisältyvää käyttövoimaveroa. Dieselin verotuen pienennyksestä aiheutuva vähennystarve ajoneuvoveron kertymään on noin 120 miljoonaa euroa. 
Tämä aloite kuuluu Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
ajoneuvoverolain 11 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ajoneuvoverolain (1281/2003) 11 §:n 1 momentin 1 kohta ja 2 kohdan c alakohta seuraavasti:  
11 § 
Käyttövoimavero 
Ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä, määrätään käyttövoimaveroa. Käyttövoimaveron määrä päivää kohden on: 
1) henkilöautosta (M1- ja M1G-luokka), kaksikäyttöautosta (N1-luokka) sekä ajoneuvosta, joka siihen tehtyjen katsastamattomien muutosten johdosta vastaa käyttötarkoitukseltaan lähinnä henkilöautoa, 3,73 senttiä jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta kilogrammalta; 
2) poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, käyttövoimaveron määrä päivää kohden on jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta kilogrammalta: 
c) 3,32 senttiä, jos ajoneuvon käyttövoima on sähkö ja dieselöljy; 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. 
Helsingissä 23.10.2017 
Ozan
Yanar
vihr
Touko
Aalto
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Satu
Hassi
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Emma
Kari
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Jani
Toivola
vihr
Antero
Vartia
vihr
Viimeksi julkaistu 25.10.2017 14.56