Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.43

Lakialoite LA 57/2020 vp 
Ville Tavio ps 
 
Lakialoite laiksi päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Tässä lakialoitteessa esitetään, että päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annetun lain 3 §:n 3 momenttia muutetaan niin, että päästökauppakompensaatio vuodelta 2020 voidaan määrätä nykyistä suurempana. 

PERUSTELUT

Raskaan teollisuuden merkitys on Suomen kansantaloudelle huomattava. Koronapandemian myötä vientiteollisuuden näkymät ovat heikentyneet, ja koemme tärkeäksi helpottaa teollisuuden hintakilpailupaineita muuttamalla lakia niin, että teollisuus voisi hakea päästökauppakompensaatiota nykyistä suuremman määrän, kuten yritystemme kilpailijat useissa muissa EU-maissa voivat nykyisin tehdä.  

Vaikka päästökauppakompensaatio on päättymässä kuluvan vuoden jälkeen, tällä viime hetken muutoksella on mahdollista lähettää teollisuudelle signaali, että Suomeen kannattaa investoida. 

Aloite liittyy talousarvioaloitteeseen ehdotetun määrärahan lisäämisestä (60 500 000 euroa) päästökauppakompensaatioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annetun lain (138/2017) 3 §:n 3 kohta seuraavasti: 
3 § 
Määritelmät 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
3) tuki-intensiteetillä prosenttiosuutta tuen määrän laskemisen perusteena olevista tiedoista siten, että tarkasteluvuosina 2016—2018 tuki-intensiteetti on 40 prosenttia, tarkasteluvuonna 2019 37,5 prosenttia ja tarkasteluvuonna 2020 56,25 prosenttia; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 20.10.2020 
Ville Tavio ps