Viimeksi julkaistu 19.4.2021 20.13

Lakialoite LA 58/2017 vp 
Ozan Yanar vihr ym. 
 
Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Eduskunnalle

Turpeen verotukea on kasvatettu alentamalla turpeen verotusta tasolta 4,9 euroa/MWh ensin tasolle 3,40 euroa/MWh vuonna 2015 ja edelleen tasolle 1,9 euroa/MWh vuonna 2016, mikä kannustaa entistä enemmän runsaasti hiilidioksidipäästöjä aiheuttavan turpeen käyttämiseen polttoaineena erityisesti yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa. Samassa yhteydessä on korotettu metsähakkeen energiakäytön tukea, jotta turpeen ja hakkeen välinen hintasuhde ei muuttuisi. Näiden toimien yhteisvaikutus valtion talouteen on ollut noin 20 miljoonaa euroa heikentävä. 

Vihreät ehdottaa turpeen verotuen pienentämistä palauttamalla veron tasolle 3,4 euroa/MWh. Metsähakkeen tuen vastaavasta alentamisesta Vihreät on tehnyt erillisen talousarvioaloitteen. Tuotantotukiasetuksessa säädetyn laskentakaavan mukaan turpeen veron korotus alentaisi metsähakkeella tuotetusta sähköstä maksettavaa tuotantotukea 15,9 euroon megawattitunnilta nykyisestä 18 eurosta. 

Arvioiden mukaan turpeen saama verotuki verrokkipolttoaineisiin nähden on tällä hetkellä suuruusluokkaa 140 miljoonaa euroa vuodessa. Kertaheitolla tätä ympäristölle haitallista verotukea ei kuitenkaan voi kokonaisuudessaan poistaa, sillä se puolestaan kannustaisi kivihiilen ja muiden fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttöön polttoturpeen ja myös metsähakkeen asemesta. 

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja erityisesti Pariisin ilmastokokouksen jälkeen on käytettävä kaikki keinot hiilipäästöjen vähentämiseksi. Turpeen saaman verotuen pienentäminen tukee ilmastotavoitteiden saavuttamista ja kohentaa lisäksi valtiontalouden tilaa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) liitteenä oleva verotaulukko 2, sellaisena kuin se on laissa 1177/2016, seuraavasti: 
 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. 
 Lakiehdotus päättyy 

VEROTAULUKKO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuote 

Tuoteryhmä 

Energia-vero 

Huoltovarmuusmaksu 

Yhteensä 

 

 

 

 

 

Sähkö snt/kWh 

 

 

 

 

— veroluokka I 

2,24 

0,013 

2,253 

— veroluokka II 

0,69 

0,013 

0,703 

Mäntyöljy snt/kg 

22,12 

22,12 

Polttoturve euroa/MWh 

3,40 

3,40 

Helsingissä 23.10.2017 
Ozan Yanar vihr 
Touko Aalto vihr 
Pekka Haavisto vihr 
Hanna Halmeenpää vihr 
Satu Hassi vihr 
Heli Järvinen vihr 
Emma Kari vihr 
Johanna Karimäki vihr 
Krista Mikkonen vihr 
Ville Niinistö vihr 
Jani Toivola vihr 
Antero Vartia vihr