Lakialoite
LA
6
2015 vp
Timo
Heinonen
kok
Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
PERUSTELUT
Raiskauksesta määrätty enimmäisrangaistus on neljä vuotta vankeutta ja minimirangaistus neljä kuukautta vankeutta. Väkivaltaisesta raiskauksesta voidaan tuomita maksimissaan kuuden vuoden vankeustuomioon ja vähintään yhden vuoden mittaiseen vankeuteen. Törkeässä raiskauksessa enimmäistuomio on kymmenen vuotta ja minimituomio kaksi vuotta vankeutta. Enintään kahden vuoden vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi, eli raiskauksesta ja väkivalloin tehdystä raiskauksesta voi rikoksentekijä selvitä ehdollisella vankeudella. 
Raiskaustuomioiden rangaistuksia kiristettiin vaalikaudella 2011—2015. Lakimuutoksen jälkeen raiskauspykälän soveltamisala laajeni niin, että teko, joka aiemmin oli rikosnimikkeeltään sukupuoliyhteyteen pakottaminen, on nyt nimikkeeltään raiskaus. Tekomuodosta voidaan tuomita enintään neljän vuoden vankeuteen aiemman kolmen vuoden sijaan. Törkeän raiskauksen alaa muutettiin niin, että kaikki alle 18-vuotiaisiin kohdistuneet raiskausrikokset ovat törkeitä. 
Syyskuussa 2014 voimaan astuneista rikoslain muutoksista huolimatta raiskauksiin sovelletaan usein lievimpiä rangaistusmuotoja, kuten ehdollista vankeutta. Esimerkiksi huumerikoksista määrätyt tuomiot ovat lähes poikkeuksetta ankarampia kuin raiskauksista jaettavat tuomiot. 
Raiskaus on äärimmäisen julma ja nöyryyttävä rikos ihmisyyttä vastaan. Pahimmillaan uhri kärsii psyykkisistä ja fyysisistä vammoista koko elinikänsä. Rikoksen vakavuuden huomioon ottaen olisi kohtuullista, että tuomiot raiskauksista olisivat aina ehdottomia vankeustuomioita. On hyvä, että oikeusministeri selvittää, vastaavatko rangaistukset yleistä oikeustajua. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
rikoslain 20 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikoslain (39/1889) 20 luvun 1 ja 2 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 509/2014, seuraavasti: 
20 luku 
Seksuaalirikoksista 
1 § 
Raiskaus 
Joka pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa, on tuomittava raiskauksesta ehdottomaan vankeuteen vähintään kahdeksi vuodeksi. 
Raiskauksesta tuomitaan myös se, joka käyttämällä hyväkseen sitä, että toinen tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, on sukupuoliyhteydessä hänen kanssaan. 
Yritys on rangaistava. 
2 § 
Törkeä raiskaus 
Jos raiskauksessa 
1) aiheutetaan toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila, 
2) rikoksen tekevät useat tai siinä aiheutetaan erityisen tuntuvaa henkistä tai ruumiillista kärsimystä, 
3) kohteena on kahdeksaatoista vuotta nuorempi lapsi, 
4) rikos tehdään erityisen raa'alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla tai 
5) käytetään ampuma- tai teräasetta tai muuta hengenvaarallista välinettä taikka muuten uhataan vakavalla väkivallalla, 
rikoksentekijä on tuomittava törkeästä raiskauksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi. 
Yritys on rangaistava. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2015. 
Helsingissä 24.9.2015 
Timo
Heinonen
kok
Viimeksi julkaistu 25.9.2015 14.37