Viimeksi julkaistu 19.4.2021 21.26

Lakialoite LA 6/2021 vp 
Ari Koponen ps ym. 
 
Lakialoite laiksi perusopetuslain muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Tällä lakialoitteella ehdotetaan, että perusopetuslaissa (628/1998) säädetään myös rehtorin oikeudesta määrätä jälki-istunto. Samoin esitetään säätämistä rehtorin mahdollisuudesta turvaamistoimena evätä osallistuminen opetukseen kolmen päivän ajaksi, jonka aikana oppilaan tukea edistettäisiin oppilashuollon toimesta. Lisäksi esitetään, että oppilaan määräaikaisesta erottamisesta voisi päättää rehtori enintään kahden viikon määräajaksi. 

PERUSTELUT

Yleisperustelut

Koulukiusaaminen ja väkivaltatapaukset kouluissa ovat viheliäinen ongelma, johon on etsitty ratkaisuja vuosien ajan. Viimeksi edellisellä hallituskaudella laaja asiantuntijatyöryhmä etsi keinoja kiusaamisen ja väkivallan ehkäisemiseksi, mutta esitetyistä toimenpiteistä on toteutettu vain osa. Vaikka perusopetuslain 29 § säätää oppilaan oikeudesta turvalliseen oppimisympäristöön, ei nykyinen lainsäädäntö mahdollista riittäviä keinoja ja toimivaltuuksia koululle turvallisen oppimisympäristön takaamiseen varsinkaan kiusaamis- tai väkivaltatilanteiden tapahduttua. Etenkään koulun nopea reagointi näihin tilanteisiin ei ole mahdollista lainsäädäntöpuutteiden vuoksi. 

1. Rehtorin päätösvalta jälki-istunnosta

Käytännössä kouluarjessa rehtori koulun johtajana osallistuu vakavien kiusaamis- ja väkivaltatilanteiden selvittelyyn. Nykylainsäädännön mukaisesti rehtorilla ei kuitenkaan ole oikeutta määrätä jälki-istuntoa, vaan tämä oikeus on vain opettajalla. Lainsäädäntö on nykyisellään vieras koulun arkityölle ja vaikeuttaa mainittujen tilanteiden selvittämistä.  

Jälki-istunnosta päättämisestä on säädetty perusopetusasetuksen 18 §:ssä. Päätösvaltaa koskeva pykälä tulisi merkityksensä vuoksi siirtää itse perusopetuslakiin, ja siihen tulee lisätä sama jälki-istuntoja koskeva päätösvalta rehtorille oppilaan opettajan ohella.  

Lisäksi oppilaalle on säädettävä perusopetuksessa velvollisuus suorittaa hänelle määrätyt rangaistukset. Osa oppilaista ei suorita heille määrättyjä rangaistuksia. Samoilla oppilailla voi olla esimerkiksi jopa kymmeniä tunteja hoitamattomia jälki-istuntoja lukuvuoden päättyessä. Säädetyt rangaistukset ovat tehottomia, jopa turhia, ellei niitä voida tehokkaasti vaatia suoritettavaksi. Rangaistuksen suorittamista vahvistaa säätäminen siitä, että suorittamattomat jälki-istunnot tulee merkitä lukuvuositodistuksen lisätietoja-kohtaan.  

2. Opetuksen epääminen turvaamistoimena

Nykylain mukaan jopa vakavissa väkivaltatilanteissa oppilaan opetukseen osallistumista ei voida evätä kuin korkeintaan lopputyöpäivän ajaksi. Vaikka tilanteeseen puututaankin koulussa kurinpidollisesti tai esimerkiksi yhteistyössä poliisin kanssa ja esimerkiksi oppilashuollon toimin, näyttäytyy tilanne oppilaille usein siltä, että asiaan ei ole riittävästi puututtu. Seuraavana työpäivänä esimerkiksi väkivallan tekijä ja uhri palaavat samoille oppitunneille. Tilanteet olisi tarpeen voida rauhoittaa voimallisemmin kouluyhteisössä ja käynnistää voimallisemmin myös tekijän oppilashuollollinen tuki. 

Koulun rehtorille tulisi säätää oikeus oppimisympäristön turvaamistoimena evätä oppilaan osallistuminen opetukseen enintään kolmeksi työpäiväksi toisten oppilaiden ja opetustilassa työskentelevien turvallisuuden takaamiseksi.  

Tämä oikeus tulisi säätää kurinpitopykälien sijaan perusopetuslain 29 §:ssä Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Jotta toimi olisi käytännössä mahdollinen välittömästi kyseessä olevan tapahtuman jälkeen, on tähän liittyvä päätäntävalta annettava koulun rehtorille. Asian säätäminen oppimisympäristön turvallisuutta koskevassa pykälässä korostaisi sitä, että kyseessä ei ole rangaistus vaan turvaamistoimi. Samankaltainen oikeus opetuksen määräaikaiseen epäämiseen on rehtoreilla toisella asteella. 

Oppilas, jonka opetukseen osallistuminen olisi evätty, ohjattaisiin oppilashuollon tuen piiriin. Samassa pykälässä säädettäisiin opetuksesta evätyn oppilaan velvollisuudesta osallistua oppilashuollon palveluihin, joiden tavoitteena on tehdä arvio oppilaan oppilashuollollisesta ja muusta tuesta jatkossa.  

Usein tarvittava tuki on moniammatillista, koko perhettä koskevaa. Siksi pykälässä tulisi säätää velvoite ilmoittaa epäämisestä kouluterveydenhuollolle ja sosiaalitoimesta vastaavalle taholle, jotka selvittävät oppilashuollon toimijoiden kanssa oppilaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin tilan. Kouluterveydenhuollon osalta hyvinvoinnin tilan kartoitusvelvollisuuden pitäisi olla vastaava kuin laajoissa terveystarkastuksissa. Laajat terveystarkastukset järjestetään luokilla 1, 5 ja 8. Niihin kutsutaan oppilaan molemmat vanhemmat. Tarkastukseen sisältyy oppilaan hyvinvoinnin, kasvun, kehityksen ja terveydentilan arvioimisen lisäksi vanhempien ja koko perheen hyvinvoinnin selvittely. 

3. Rehtorin oikeus määräaikaiseen erottamiseen enintään kahdeksi viikoksi

Perusopetuksen rehtorilla pitäisi olla myös oikeus enintään kahden viikon määräaikaiseen erottamiseen, mikäli rehtori arvioi, ettei monijäsenistä toimielintä tarvita ja oppilaan huoltaja tähän suostuu. Muilta osin prosessi olisi sama kuin monijäsenisen toimielimen päättäessä asiasta. Toisella asteella rehtorilla on jo oikeus opiskelijan määräaikaiseen erottamiseen, ja vastaava oikeus tarvitaan myös perusopetukseen.  

Oppilaan oikeusturvaa ei lisää se, että päätöksen saa tehdä perusopetuksessa vain monijäseninen toimielin. Yleisesti on tiedossa, että byrokraattisen ja hitaan erottamismenettelyn takia koetetaan nykyisin rehtorin ja vanhempien kesken sopia oppilaan jäämisestä kotiin sovitun pituiseksi ajaksi, vaikka lainsäädäntö ei mahdollista tällaista ratkaisua. Vanhemmat haluavat sopia, koska monijäseninen toimikuntamenettely sivistys- ja sosiaalitoimessa tarkoittaa usein oppilaan salassa pidettäviä tietoja sisältävän asian hidasta käsittelyä useiden ihmisten toimesta, jotka eivät tunne oppilasta ja asiaa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki perusopetuslain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan  perusopetuslain  (628/1998)  36 a §,  sellaisena  kuin  se  on laeissa 477/2003, 1267/2013 ja 831/2019, sekä  
lisätään 29 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1267/2013 ja 1498/2016, uusi 8—10 momentti ja lakiin uusi 36 j § seuraavasti: 
29 § 
Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan turvaamistoimena evätä työpäivän ajaksi ja enintään kolmeksi seuraavaksi työpäiväksi, jos on olemassa vaara, että oppilaan oma tai toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.  
Epäämisen jälkeen oppilaalla on velvollisuus keskustella näiden päivien aikana henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa, ja näiden on varmistettava oppilaan tarvitsema tuki epäämisen aikana sekä kouluun palattaessa. Tavoitteena on tehdä arvio oppilaan oppilashuollollisesta ja muusta tuesta jatkossa. 
Epäämisestä on välittömästi ilmoitettava kouluterveydenhuollolle sekä sosiaalitoimesta vastaavalle taholle. Saatuaan tiedon epäämisestä myös näillä tahoilla on velvollisuus ryhtyä kiireellisesti yhdessä oppilashuollon muiden toimijoiden kanssa selvittämään oppilaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin tila. 
36 a § 
Menettely kurinpitoasiassa ja erottamisen täytäntöönpano 
Ennen oppilaan määräämistä jälki-istuntoon, kirjallisen varoituksen antamista oppilaalle ja oppilaan määräaikaista erottamista on yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. Ennen kurinpitorangaistuksen antamista on oppilaan huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Muista 36 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava oppilaan huoltajalle ja opetuksen epäämisestä tarvittaessa koulun sijaintikunnan sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavalle viranomaiselle. Määräaikaisesta erottamisesta ja kirjallisesta varoituksesta tulee antaa päätös, ja muut 36 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet tulee kirjata. 
Opetuksen järjestäjän tulee järjestää opetus, joka estää määräajaksi erotetun oppilaan jäämisen jälkeen vuosiluokkansa ja opetusryhmänsä edistymisestä. Erotetulle oppilaalle laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan opetus toteutetaan ja oppimista seurataan. Oppilaan huoltajalle on varattava mahdollisuus osallistua suunnitelman laadintaan. 
Määräaikaista erottamista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta on voimassa, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään, ja lisäksi, mitä jäljempänä 4 momentissa säädetään. 
Kun oppilas on käyttäytynyt niin väkivaltaisesti tai uhkaavasti, että toisen oppilaan tai koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus on kärsinyt tai vakavasti vaarantunut, ja on olemassa ilmeinen vaara, että väkivaltainen tai uhkaava käyttäytyminen toistuu, määräaikainen erottaminen voidaan panna täytäntöön sen estämättä, että päätös ei ole lainvoimainen. 
Määräaikaista erottamista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaa vailla olevana ja täytäntöönpanon alkamisen ajankohdasta on päätettävä samalla kun määräaikaisesta erottamisesta päätetään. 
Määräaikaisesta erottamisesta päättää opetuksen järjestäjän asianomainen monijäseninen toimielin tai enintään kahden viikon määräaikaisesta erottamisesta voi päättää myös koulun rehtori, mikäli rehtori arvioi, ettei monijäsenistä toimielintä tarvita ja oppilaan huoltaja tähän suostuu. Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen edustuksesta käsiteltäessä oppivelvollisen lapsen koulusta erottamista koskevaa asiaa säädetään lastensuojelulain 24 §:n 2 momentissa. Kirjallisen varoituksen antamisesta voi opetuksen järjestäjän niin päättäessä päättää myös koulun rehtori.  
36 j § 
Rehtorin ja opettajan päätösvalta eräissä tilanteissa 
Tämän lain 36 §:n 1 momentissa tarkoitetusta jälki-istunnosta päättää rehtori tai oppilaan opettaja, 36 §:n 2 momentissa tarkoitetusta oppilaan määräämisestä poistumaan luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, ja pykälän 4 momentissa tarkoitetusta tehtävien suorittamisesta työpäivän päätyttyä päättää oppilaan opettaja. Mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitetusta oppilaan määräämisestä poistumaan koulun järjestämästä tilaisuudesta päättää rehtori tai opettaja. Mainitun pykälän 3 momentissa tarkoitetusta opetuksen epäämisestä päättää rehtori. 
Suorittamattomista jälki-istunnoista tehdään lukuvuositodistuksiin merkintä.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 25.2.2021 
Ari Koponen ps 
Mikko Lundén ps 
Ritva Elomaa ps 
Pasi Kivisaari kesk 
Jenna Simula ps 
Antero Laukkanen kd 
Veijo Niemi ps 
Mari-Leena Talvitie kok 
Ano Turtiainen at 
Sanna Antikainen ps 
Marko Kilpi kok 
Mauri Peltokangas ps 
Mari Rantanen ps 
Lulu Ranne ps 
Leena Meri ps 
Jari Koskela ps 
Jukka Mäkynen ps 
Ville Tavio ps 
Mika Niikko ps 
Tuomas Kettunen kesk 
Janne Heikkinen kok 
Vilhelm Junnila ps 
Rami Lehto ps 
Sakari Puisto ps 
Ville Vähämäki ps 
Jani Mäkelä ps 
Veikko Vallin ps 
Minna Reijonen ps 
Sheikki Laakso ps 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
Timo Heinonen kok 
Pihla Keto-Huovinen kok 
Jussi Halla-aho ps 
Sami Savio ps 
Riikka Purra ps 
Petri Huru ps 
Heikki Vestman kok 
Katri Kulmuni kesk 
Mikko Kinnunen kesk 
Matias Marttinen kok 
Esko Kiviranta kesk 
Paula Risikko kok 
Jaana Pelkonen kok 
Harry Harkimo liik 
Juha Mäenpää ps 
Tom Packalén ps 
Arto Satonen kok 
Arja Juvonen ps 
Sebastian Tynkkynen ps 
Mikko Ollikainen 
Jari Ronkainen ps 
Toimi Kankaanniemi ps 
Janne Sankelo kok 
Joakim Strand 
Jouni Kotiaho ps 
Kaisa Juuso ps 
Ben Zyskowicz kok 
Mia Laiho kok 
Katja Hänninen vas 
Sari Multala kok 
Jukka Kopra kok 
Sofia Vikman kok 
Mikko Kärnä kesk 
Peter Östman kd 
Mikko Savola kesk 
Markku Eestilä kok 
Anna-Kaisa Ikonen kok 
Pekka Aittakumpu kesk 
Markus Lohi kesk 
Kim Berg sd 
Sari Tanus kd 
Heikki Autto kok 
Sofia Virta vihr 
Hannu Hoskonen kesk 
Matti Semi vas 
Piritta Rantanen sd 
Pauli Kiuru kok 
Ville Kaunisto kok 
Atte Harjanne vihr 
Olli Immonen ps 
Paula Werning sd 
Heidi Viljanen sd 
Juho Eerola ps 
Sinuhe Wallinheimo kok 
Sari Essayah kd 
Marko Asell sd 
Jussi Wihonen ps 
Joonas Könttä kesk 
Eeva Kalli kesk 
Kari Tolvanen kok 
Arto Pirttilahti kesk 
Pia Kauma kok 
Markus Mustajärvi vas 
Jouni Ovaska kesk 
Anders Norrback 
Ilkka Kanerva kok 
Saara-Sofia Sirén kok 
Päivi Räsänen kd 
Ruut Sjöblom kok 
Anne-Mari Virolainen kok 
Petri Honkonen kesk