Lakialoite
LA
61
2018 vp
Anneli
Kiljunen
sd
ym.
Lakialoite laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta
Eduskunnalle
Hallitus lakkautti keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvauksen 1.1.2016 alkaen. Tuella oli korvattu 16 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille keliakiaa sairastaville gluteenittoman ruokavalion aiheuttamia lisäkustannuksia. Korvaus oli 23,60 euroa kuukaudessa. Tällä hetkellä keliakiaa sairastavat yli 16-vuotiaat eivät saa lainkaan yhteiskunnan tukea sairauden hoitoon. Tämä asettaa heidät epätasa-arvoiseen asemaan suhteessa muita autoimmuunisairauksia sairastaviin, joille yhteiskunta myöntää tukea pääsääntöisesti lääkekorvausjärjestelmän kautta. 
Keliakia on lääketieteellisesti todettu parantumaton autoimmuunisairaus. Muita autoimmuunisairauksia ovat esim. nivelreuma, MS-tauti ja tyypin 1 diabetes. Keliakian ainoa hoito on elinikäinen gluteeniton ruokavalio, eikä sairauden hoito muutu tai helpotu ajan kuluessa. Hoitamaton keliakia altistaa useille lisäsairauksille, jotka edellyttävät pitkäaikaista hoitoa ja jotka aiheuttavat työkyvyttömyyttä: näitä ovat esim. osteoporoosi, anemia, masennus ja pahimpana vaihtoehtona ohutsuolen pahanlaatuinen syöpä, lymfooma. Edellä mainituista sairauksista koituu yhteiskunnalle runsaasti ylimääräisiä kustannuksia terveydenhuollon menoina. Oikealla ruokavaliolla ja hoidolla keliaakikko pysyy toiminta- ja työkykyisenä. 
Keliakian hoidon vaatimat gluteenittomat elintarvikkeet ovat merkittävästi tavanomaisia tuotteita kalliimpia. Vuonna 2017 tehdyn hintaselvityksen mukaan keliakian ruokavaliohoito aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia 62 euroa kuukaudessa eli 744 euroa vuodessa. Hoidon kustannukset ovat pysyviä.  
Keliaakikkojen sairauden hoidon turvaamiseksi lakiin vammaisetuuksista tulee lisätä säännökset keliakiakorvauksesta, jolla hoidosta korvattaisiin 50 % eli 31 euroa kuukaudessa. Korvaus tulisi sitoa hintatason muutoksiin siten kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään. 
Vuoden 2015 lopussa ruokavaliokorvauksen saajia oli 34 520. Nettolisäys korvauksen saajissa 2010-luvulla on noin 1 000 henkilöä vuodessa. Arvion mukaan vuonna 2019 olisi 38 500 keliakiaa sairastavaa henkilöä, joilla sairaus on asianmukaisesti diagnosoitu. Keliakiakorvaus lisäisi vammaisetuusmenoja näin ollen noin 15 miljoonalla eurolla vuodessa. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1050/2009 ja 1452/2015, uusi 3 momentti sekä lakiin siitä lailla 1452/2015 kumotun 14 ja 19 §:n tilalle uusi 14 ja 19 § seuraavasti: 
2 § 
Etuudet 
Vammaisetuutena pidetään myös keliakiakorvausta. Keliakiakorvaus myönnetään toistaiseksi. 
14 § 
Keliakiakorvaus 
Oikeus keliakiakorvaukseen on 16 vuotta täyttäneellä henkilöllä, jonka on asianmukaisesti määritellyn keliakian tai ihokeliakian takia ehdottoman välttämätöntä käyttää gluteenittomia tuotteita. Keliakiakorvaus on 31 euroa kuukaudessa.  
Keliakiakorvausta voidaan maksaa samanaikaisesti vammaistuen tai hoitotuen kanssa. 
19 § 
Keliakiakorvauksen hakeminen ja ilmoitusvelvollisuus 
Keliakiakorvaushakemuksessa on ilmoitettava hakijaa koskevat 17 §:n 1 momentin 1, 2 ja 5 kohdassa mainitut tiedot. Lisäksi hakemuksessa on ilmoitettava tiedot keliakiakorvaukseen oikeuttavasta sairaudesta. Keliakiakorvauksen saajan on ilmoitettava 17 §:n 2 momentin 1 kohdassa mainitut tuensaajaa koskevat tiedot. Keliakiakorvauksen hakijan ja saajan on annettava Kansaneläkelaitokselle myös muut hakemuksen ratkaisemiseksi ja etuuden maksamiseksi välttämättömät tiedot. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 26.10.2018 
Anneli
Kiljunen
sd
Maria
Guzenina
sd
Jukka
Gustafsson
sd
Tarja
Filatov
sd
Eero
Heinäluoma
sd
Riitta
Mäkinen
sd
Lauri
Ihalainen
sd
Ilkka
Kantola
sd
Mika
Kari
sd
Ilmari
Nurminen
sd
Satu
Taavitsainen
sd
Ville
Skinnari
sd
Suna
Kymäläinen
sd
Katja
Hänninen
vas
Jari
Myllykoski
vas
Matti
Semi
vas
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Silvia
Modig
vas
Pia
Viitanen
sd
Tuula
Haatainen
sd
Leena
Meri
ps
Krista
Kiuru
sd
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Hanna
Halmeenpää
vihr
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Satu
Hassi
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Sirpa
Paatero
sd
Viimeksi julkaistu 20.11.2018 14.51