Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.44

Lakialoite LA 62/2020 vp 
Sari Sarkomaa kok ym. 
 
Lakialoite laiksi tuloverolain 127 a ja 127 b §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa esitetään, että tuloverolain 127 a ja 127 b § muutetaan siten, että kotitalousvähennystä korotetaan 75 vuotta täyttäneiden verovelvollisten kohdalla. Aloitteessa esitetään, että 75 vuotta täyttäneiden verovelvollisten kohdalla kotitalouspalveluista saatavaa verotukea nostetaan nykyisestä 40 prosentista 70 prosenttiin työn osuudesta, verotuen enimmäismäärää nostetaan nykyisestä 2 250 eurosta 2 400 euroon ja nykyisestä 100 euron omavastuuosuudesta luovutaan.  

PERUSTELUT

Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen on tärkeää aina, kun se on turvallista ja ihmisen oman tahdon mukaista. Kotitalousvähennys on tärkeä tukimuoto, jolla tuetaan ikäihmisten hyvää arkea ja itsemääräämisoikeutta. Kotitalousvähennyksellä ihminen voi itse valita tarvitsemansa palvelut, jotka kuuluvat kotitalousvähennyksen piiriin.  

Kotitalousvähennyksen positiivisia vaikutuksia on edelleen lisättävä korottamalla 75 vuotta täyttäneiden verovelvollisten kotitalousvähennystä. Verotukea on nostettava nykyisestä 40 prosentista 70 prosenttiin työn osuudesta. Tuen enimmäismäärää on nostettava nykyisestä 2 250 eurosta 2 400 euroon. Samalla nykyisestä 100 euron omavastuuosuudesta on luovuttava. Esitysten taustalla ovat Sitran toukokuussa 2015 julkistaman selvityksen "Kotitalousvähennys arjen tukena" esitykset.  

Esitetyt muutokset toisivat merkittäviä myönteisiä vaikutuksia, kuten ihmisten kotipalveluiden ja arjen paraneminen, työllisyyden kasvu ja ikäihmisten palveluasumisen mahdollinen lykkääminen. Olennaista on ripeästi tehdä toimia, jotka lisäävät ikäihmisille mahdollisuuksia elää hyvää omannäköistä elämää. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki tuloverolain 127 a ja 127 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 127 a ja 127 b §, sellaisina kuin ne ovat, 127 a § laeissa 995/2000, 1273/2004, 1218/2006, 946/2008, 929/2012 ja 1557/2019 sekä 127 b § laissa 1557/2019, seuraavasti: 
127 a § 
Kotitalousvähennys 
Verovelvollinen saa vähentää verosta osan käyttämässään asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehdystä työstä tai tällaiseen asuntoon suuntautuvasta tavaroiden kuljetuspalvelutyöstä maksamistaan määristä (kotitalousvähennys). Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö, asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyö.  
Vähennys on enintään 2 250 euroa vuodessa ja se myönnetään vain siltä osin kuin 127 b §:ssä tarkoitettu vähennettävä osa kustannuksista ylittää 100 euroa.  
75 vuotta täyttäneellä verovelvollisella vähennys on enintään 2 400 euroa ja se myönnetään koko 127 b §:ssä tarkoitetulta vähennettävältä osalta. 
127 b § 
Kotitalousvähennyksen peruste 
Verovelvollinen saa vähentää: 
1) kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä maksamansa työnantajan sairausvakuutusmaksun, pakollisen työeläkemaksun, tapaturmavakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun ja ryhmähenkivakuutusmaksun sekä lisäksi 15 prosenttia maksamastaan palkasta;  
2) kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä ennakkoperintälain (1118/1996) 25 §:ssä tarkoitetulle ennakkoperintärekisteriin merkitylle tuloveronalaista toimintaa harjoittavalle maksetusta työkorvauksesta 40 prosenttia; vastaava vähennys voidaan tehdä myös toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tehdystä työstä maksetusta työkorvauksesta, jos verovelvollinen osoittaa, ettei suorituksen saajalla ole ennakkoperintälain 26 §:ssä tarkoitettuja laiminlyöntejä;  
3) tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä tämän lain 22 §:ssä tarkoitetulle yleishyödylliselle yhteisölle maksetusta työkorvauksesta 40 prosenttia.  
75 vuotta täyttänyt verovelvollinen saa vähentää: 
1) kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä maksamansa työnantajan sairausvakuutusmaksun, pakollisen työeläkemaksun, tapaturmavakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun ja ryhmähenkivakuutusmaksun sekä lisäksi 15 prosenttia maksamastaan palkasta;  
2) kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä ennakkoperintälain (1118/1996) 25 §:ssä tarkoitetulle ennakkoperintärekisteriin merkitylle tuloveronalaista toimintaa harjoittavalle maksetusta työkorvauksesta 70 prosenttia; vastaava vähennys voidaan tehdä myös toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tehdystä työstä maksetusta työkorvauksesta, jos verovelvollinen osoittaa, ettei suorituksen saajalla ole ennakkoperintälain 26 §:ssä tarkoitettuja laiminlyöntejä;  
3) tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä tämän lain 22 §:ssä tarkoitetulle yleishyödylliselle yhteisölle maksetusta työkorvauksesta 70 prosenttia. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 4.11.2020 
Sari Sarkomaa kok 
Elina Lepomäki kok 
Terhi Koulumies kok 
Pauli Kiuru kok 
Kalle Jokinen kok 
Jukka Kopra kok 
Pihla Keto-Huovinen kok 
Sanni Grahn-Laasonen kok 
Wille Rydman kok 
Marko Kilpi kok 
Sinuhe Wallinheimo kok 
Anne-Mari Virolainen kok 
Sofia Vikman kok 
Timo Heinonen kok 
Ruut Sjöblom kok 
Paula Risikko kok