Lakialoite
LA
63
2016 vp
Anneli
Kiljunen
sd
ym.
Lakialoite laiksi toimeentulotuesta annetun lain 7 b §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
Keliakiaa sairastavilla henkilöillä täytyy olla mahdollisuus hoitaa sairauttaan myös heikossa taloudellisessa tilanteessa. Eduskunta lakkautti keliakiaa sairastaville maksettavan ruokavaliokorvauksen (23,60 euroa/kk) 1.1.2016 alkaen. Tämä on aiheuttanut suuria ongelmia niille keliakiaa sairastaville henkilöille, jotka ovat toimeentulotuen asiakkaita. Sairauden hoitoon ei ole tällä hetkellä saatavissa lainkaan yhteiskunnan tukea. 
Keliakia on lääketieteellisesti todettu elinikäinen autoimmuunisairaus, jonka ainoa hoito on koko elämän kestävä ehdoton gluteeniton ruokavalio. Ruokavaliota tulee noudattaa tarkasti joka päivä. Keliakian hoito vaatii ehdotonta tarkkuutta niin elintarvikkeiden valinnassa kuin ruoanvalmistuksessakin sekä kodin ulkopuolella ruokailtaessa. 
Mikäli keliakiaa sairastava henkilö ei noudata gluteenitonta ruokavaliota, seurauksena on ohutsuolen tulehdusreaktio ja suolinukan vaurio. Toistuvat altistumiset gluteenille ylläpitävät tulehdusreaktioita ohutsuolessa. Tämän seurauksena keliakiaa sairastavalle henkilölle suurella todennäköisyydellä kehittyy lisäsairauksia, kuten ravintoaineiden puutostiloja, osteoporoosi, anemia, lapsettomuutta, masennusta tai pahimmassa tapauksessa ohutsuolen pahanlaatuinen syöpä, lymfooma. Edellä mainituista sairauksista koituu yhteiskunnalle runsaasti ylimääräisiä kustannuksia terveydenhuollon menoina. Oikealla hoidolla keliaakikko pysyy toiminta- ja työkykyisenä. 
Toimeentulotuessa keliakian gluteenittoman ruokavaliohoidon kustannukset kuuluvat täydentävän toimeentulotuen piiriin. Täydentävään toimeentulotukeen hyväksyttävät kustannukset linjataan kunnissa itsenäisesti. Tästä johtuen keliakian ruokavaliohoidon aiheuttamien kustannusten hyväksyminen toimeentulotukihakemuksessa vaihtelee asuinkunnan mukaan. Tämä asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan asuinpaikkakunnan mukaan ja vaarantaa mahdollisuuden sairauden vaatimaan hoitoon. 
Toimeentulotuen ratkaisujen yhteydessä on noussut esiin, että keliakiaa sairautena ei tunneta. Keliakian hoitoon lääkärin määräämää elinikäistä gluteenitonta ruokavaliota ei ole osattu rinnastaa reseptillä määrättyyn lääkehoitoon. Useisiin muihin autoimmuunisairauksiin on olemassa lääkehoito, johon yhteiskunta myöntää tukea lääkekorvausjärjestelmän kautta. Nämä kustannukset myös hyväksytään lähes poikkeuksetta toimeentulotukihakemuksessa hakijan menoina. 
Vuonna 2014 tehdyn hintaselvityksen mukaan keliakian ruokavaliohoito aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia 68 euroa kuukaudessa. Kustannukset ovat pysyviä ja toistuvat joka kuukausi. Toimeentulotukea saavan keliaakikon sairauden hoidon turvaamiseksi on erittäin tarpeellista, että keliakiaruokavaliohoidon aiheuttamat ylimääräiset kustannukset huomioidaan toimeentulotuen perusosassa. Tällöin keliaakikot ovat myös tasavertaisessa asemassa lääkärin määräämiä reseptilääkkeitä sairauksiensa hoitoon käyttävien kanssa. 
Vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuen ratkaisutyö ja maksaminen siirtyvät Kelan hoidettaviksi. Perusosan lisäksi muina perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisena huomioon toimeentulotuesta annetun lain 7 b §:ssä (815/2015) mainitut menot. Kelasta maksettavaan tukeen siirretään täydentävästä toimeentulotuesta sellaisia menoeriä, jotka toistuvat usein ja edellyttävät vähäisempää harkintaa. Keliakia ja sen vaatima ruokavaliohoito on yksiselitteisesti todennettavissa lääkärinlausunnon avulla, eikä siihen liity harkintaa. Kelan hoitamana kustannukset otettaisiin huomioon kaikkialla samalla tavoin.  
Tällä tavoin varmistetaan, että kaikki keliakiaa sairastavat henkilöt saavat yhdenvertaisen kohtelun eri puolilla Suomea. Tämä myös vapauttaa sosiaalityöntekijöiden resursseja vaativampiin työtehtäviin. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
toimeentulotuesta annetun lain 7 b §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 7 b §:n 1 momentin 4 kohta, sellaisena kuin se on laissa 815/2015, seuraavasti: 
7 b § 
Muut perusmenot 
Perusosalla katettavien menojen lisäksi muina perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon: 
4) muut kuin perusosaan sisältyvät terveydenhuoltomenot sekä lääkärin diagnosoimasta keliakiasta johtuvat gluteenittomasta ruokavaliosta aiheutuvat ylimääräiset menot; 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 
Helsingissä 30.9.2019 
Anneli
Kiljunen
sd
Sirpa
Paatero
sd
Tuula
Haatainen
sd
Maria
Tolppanen
sd
Jukka
Gustafsson
sd
Harry
Wallin
sd
Pia
Viitanen
sd
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Tytti
Tuppurainen
sd
Erkki
Tuomioja
sd
Riitta
Myller
sd
Tarja
Filatov
sd
Ilkka
Kantola
sd
Satu
Taavitsainen
sd
Outi
Mäkelä
kok
Sanna
Marin
sd
Ilmari
Nurminen
sd
Mika
Kari
sd
Timo
Harakka
sd
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Susanna
Huovinen
sd
Antti
Rinne
sd
Katja
Hänninen
vas
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Li
Andersson
vas
Matti
Semi
vas
Anna
Kontula
vas
Jari
Myllykoski
vas
Kari
Uotila
vas
Hanna
Sarkkinen
vas
Paavo
Arhinmäki
vas
Markus
Mustajärvi
vas
Silvia
Modig
vas
Sari
Tanus
kd
Antero
Laukkanen
kd
Peter
Östman
kd
Päivi
Räsänen
kd
Sari
Essayah
kd
Johanna
Karimäki
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Satu
Hassi
vihr
Jani
Toivola
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Touko
Aalto
vihr
Emma
Kari
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Leena
Meri
ps
Reijo
Hongisto
ps
Teuvo
Hakkarainen
ps
Pentti
Oinonen
ps
Mika
Niikko
ps
Sami
Savio
ps
Vesa-Matti
Saarakkala
ps
Ville
Tavio
ps
Hanna
Mäntylä
ps
Tiina
Elovaara
ps
Ritva
Elomaa
ps
Jani
Mäkelä
ps
Jari
Ronkainen
ps
Veera
Ruoho
ps
Anne
Louhelainen
ps
Juho
Eerola
ps
Arja
Juvonen
ps
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Olli
Immonen
ps
Laura
Huhtasaari
ps
Simon
Elo
ps
Viimeksi julkaistu 3.10.2016 16.18