Viimeksi julkaistu 19.4.2021 20.08

Lakialoite LA 63/2016 vp 
Anneli Kiljunen sd ym. 
 
Lakialoite laiksi toimeentulotuesta annetun lain 7 b §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Keliakiaa sairastavilla henkilöillä täytyy olla mahdollisuus hoitaa sairauttaan myös heikossa taloudellisessa tilanteessa. Eduskunta lakkautti keliakiaa sairastaville maksettavan ruokavaliokorvauksen (23,60 euroa/kk) 1.1.2016 alkaen. Tämä on aiheuttanut suuria ongelmia niille keliakiaa sairastaville henkilöille, jotka ovat toimeentulotuen asiakkaita. Sairauden hoitoon ei ole tällä hetkellä saatavissa lainkaan yhteiskunnan tukea. 

Keliakia on lääketieteellisesti todettu elinikäinen autoimmuunisairaus, jonka ainoa hoito on koko elämän kestävä ehdoton gluteeniton ruokavalio. Ruokavaliota tulee noudattaa tarkasti joka päivä. Keliakian hoito vaatii ehdotonta tarkkuutta niin elintarvikkeiden valinnassa kuin ruoanvalmistuksessakin sekä kodin ulkopuolella ruokailtaessa. 

Mikäli keliakiaa sairastava henkilö ei noudata gluteenitonta ruokavaliota, seurauksena on ohutsuolen tulehdusreaktio ja suolinukan vaurio. Toistuvat altistumiset gluteenille ylläpitävät tulehdusreaktioita ohutsuolessa. Tämän seurauksena keliakiaa sairastavalle henkilölle suurella todennäköisyydellä kehittyy lisäsairauksia, kuten ravintoaineiden puutostiloja, osteoporoosi, anemia, lapsettomuutta, masennusta tai pahimmassa tapauksessa ohutsuolen pahanlaatuinen syöpä, lymfooma. Edellä mainituista sairauksista koituu yhteiskunnalle runsaasti ylimääräisiä kustannuksia terveydenhuollon menoina. Oikealla hoidolla keliaakikko pysyy toiminta- ja työkykyisenä. 

Toimeentulotuessa keliakian gluteenittoman ruokavaliohoidon kustannukset kuuluvat täydentävän toimeentulotuen piiriin. Täydentävään toimeentulotukeen hyväksyttävät kustannukset linjataan kunnissa itsenäisesti. Tästä johtuen keliakian ruokavaliohoidon aiheuttamien kustannusten hyväksyminen toimeentulotukihakemuksessa vaihtelee asuinkunnan mukaan. Tämä asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan asuinpaikkakunnan mukaan ja vaarantaa mahdollisuuden sairauden vaatimaan hoitoon. 

Toimeentulotuen ratkaisujen yhteydessä on noussut esiin, että keliakiaa sairautena ei tunneta. Keliakian hoitoon lääkärin määräämää elinikäistä gluteenitonta ruokavaliota ei ole osattu rinnastaa reseptillä määrättyyn lääkehoitoon. Useisiin muihin autoimmuunisairauksiin on olemassa lääkehoito, johon yhteiskunta myöntää tukea lääkekorvausjärjestelmän kautta. Nämä kustannukset myös hyväksytään lähes poikkeuksetta toimeentulotukihakemuksessa hakijan menoina. 

Vuonna 2014 tehdyn hintaselvityksen mukaan keliakian ruokavaliohoito aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia 68 euroa kuukaudessa. Kustannukset ovat pysyviä ja toistuvat joka kuukausi. Toimeentulotukea saavan keliaakikon sairauden hoidon turvaamiseksi on erittäin tarpeellista, että keliakiaruokavaliohoidon aiheuttamat ylimääräiset kustannukset huomioidaan toimeentulotuen perusosassa. Tällöin keliaakikot ovat myös tasavertaisessa asemassa lääkärin määräämiä reseptilääkkeitä sairauksiensa hoitoon käyttävien kanssa. 

Vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuen ratkaisutyö ja maksaminen siirtyvät Kelan hoidettaviksi. Perusosan lisäksi muina perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisena huomioon toimeentulotuesta annetun lain 7 b §:ssä (815/2015) mainitut menot. Kelasta maksettavaan tukeen siirretään täydentävästä toimeentulotuesta sellaisia menoeriä, jotka toistuvat usein ja edellyttävät vähäisempää harkintaa. Keliakia ja sen vaatima ruokavaliohoito on yksiselitteisesti todennettavissa lääkärinlausunnon avulla, eikä siihen liity harkintaa. Kelan hoitamana kustannukset otettaisiin huomioon kaikkialla samalla tavoin.  

Tällä tavoin varmistetaan, että kaikki keliakiaa sairastavat henkilöt saavat yhdenvertaisen kohtelun eri puolilla Suomea. Tämä myös vapauttaa sosiaalityöntekijöiden resursseja vaativampiin työtehtäviin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki toimeentulotuesta annetun lain 7 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 7 b §:n 1 momentin 4 kohta, sellaisena kuin se on laissa 815/2015, seuraavasti: 
7 b § 
Muut perusmenot 
Perusosalla katettavien menojen lisäksi muina perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4) muut kuin perusosaan sisältyvät terveydenhuoltomenot sekä lääkärin diagnosoimasta keliakiasta johtuvat gluteenittomasta ruokavaliosta aiheutuvat ylimääräiset menot; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 30.9.2019 
Anneli Kiljunen sd 
Sirpa Paatero sd 
Tuula Haatainen sd 
Maria Tolppanen sd 
Jukka Gustafsson sd 
Harry Wallin sd 
Pia Viitanen sd 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
Tytti Tuppurainen sd 
Erkki Tuomioja sd 
Riitta Myller sd 
Tarja Filatov sd 
Ilkka Kantola sd 
Satu Taavitsainen sd 
Outi Mäkelä kok 
Sanna Marin sd 
Ilmari Nurminen sd 
Mika Kari sd 
Timo Harakka sd 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Susanna Huovinen sd 
Antti Rinne sd 
Katja Hänninen vas 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
Li Andersson vas 
Matti Semi vas 
Anna Kontula vas 
Jari Myllykoski vas 
Kari Uotila vas 
Hanna Sarkkinen vas 
Paavo Arhinmäki vas 
Markus Mustajärvi vas 
Silvia Modig vas 
Sari Tanus kd 
Antero Laukkanen kd 
Peter Östman kd 
Päivi Räsänen kd 
Sari Essayah kd 
Johanna Karimäki vihr 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Satu Hassi vihr 
Jani Toivola vihr 
Krista Mikkonen vihr 
Heli Järvinen vihr 
Touko Aalto vihr 
Emma Kari vihr 
Ozan Yanar vihr 
Jyrki Kasvi vihr 
Leena Meri ps 
Reijo Hongisto ps 
Teuvo Hakkarainen ps 
Pentti Oinonen ps 
Mika Niikko ps 
Sami Savio ps 
Vesa-Matti Saarakkala ps 
Ville Tavio ps 
Hanna Mäntylä ps 
Tiina Elovaara ps 
Ritva Elomaa ps 
Jani Mäkelä ps 
Jari Ronkainen ps 
Veera Ruoho ps 
Anne Louhelainen ps 
Juho Eerola ps 
Arja Juvonen ps 
Olli-Poika Parviainen vihr 
Olli Immonen ps 
Laura Huhtasaari ps 
Simon Elo ps