Lakialoite
LA
66
2016 vp
Mikko
Kärnä
kesk
ym.
Lakialoite laiksi osakeyhtiölain 1 luvun muuttamisesta
Eduskunnalle
Suomessa kunnat sekä valtio ovat perustaneet ja omistavat useita osakeyhtiöitä, jotka tuottavat julkisia palveluita tai hoitavat julkista palvelutehtävää esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon tai joukkoliikenteen alalla. Osakeyhtiöiden toiminta ei kuitenkaan ole osakeyhtiölain nojalla julkista, vaikka yhtiö toteuttaisikin julkista verovaroin maksettua palvelutehtävää tai osakeyhtiön omistajat olisivat julkisyhteisöjä.  
Perustuslain 12 §:n 2 momentin mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu, ja jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta tai tallenteesta. On erittäin ongelmallista, että tämä säädös voidaan kiertää perustamalla osakeyhtiö hoitamaan julkista palvelutehtävää, jolloin toiminnasta tulee käytännössä täysin läpinäkymätöntä.  
Paras tapa korruption torjumiseen yhteiskunnassa on avoimuus. Toiminnan ja tiedon avaamisella varmistetaan myös kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuus osallistua yhteiskunnan kehittämiseen. Veronmaksajilla on oikeus tietää, mihin ja millä tavoin heiltä kerättyjä verotuloja käytetään. Osakeyhtiölain ei tulisi estää tätä, vaan sen tulisi pikemminkin varmistaa, että julkisia palveluita tuottava tai julkista palvelutehtävää toteuttava yhtiö on velvollinen julkistamaan toimintaansa koskettavat tiedot samoin, kuin viranomaisilta edellytetään laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta.  
Julkisia palveluita tuottavien osakeyhtiöiden toiminnan avoimuus korostuu erityisesti valmisteilla olevan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen ja maakuntalainsäädännön myötä. Uudistuksen on EU-oikeuden näkökulmasta välttämätöntä varmistaa kilpailuneutraliteetin toteutuminen palveluntuotannossa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että maakunnan kilpailluilla sosiaali- ja terveydenhuollon markkinoilla tapahtuvaan toimintaan säädetään yhtiöittämisvelvoite.  
Suomen terveydenhuoltomenot ovat yli 20 miljardia euroa. Yhtiöittämisvelvoitteen myötä on vaarana, että demokratian toteutumista ja varojen oikeaa käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuotannossa ei kyetä enää valvomaan avoimesti. Ilman avoimuutta demokratian toteutumisesta ei ole konkreettisia todisteita, koska päättäjien todisteluita ei voida laskea sellaisiksi. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
osakeyhtiölain 1 luvun muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään osakeyhtiölain (624/2006) 1 lukuun uusi 10 § seuraavasti: 
1 luku 
Osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet ja lain soveltaminen 
10 § 
Julkista tehtävää hoitavan osakeyhtiön tietojen julkisuus 
Julkisesti rahoitettuja palveluita tuottavan tai julkista palvelutehtävää hoitavan osakeyhtiön toiminnan julkisuudesta noudatetaan, mitä on säädetty laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tämän lisäksi edellä mainitun lain 24 §:n 1 momentin 20 kohtaa on tulkittava suppeasti määriteltäessä edellä mainittujen yhtiöiden mahdollisia liike- tai ammattisalaisuuksia.  
Mitä edellä 1 momentissa säädetään koskee myös yhtiötä, jonka osake on kaupankäynnin kohteena kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 7.10.2016 
Mikko
Kärnä
kesk
Eerikki
Viljanen
kesk
Katri
Kulmuni
kesk
Petri
Honkonen
kesk
Hanna
Kosonen
kesk
Simon
Elo
ps
Aila
Paloniemi
kesk
Juho
Eerola
ps
Tiina
Elovaara
ps
Mari-Leena
Talvitie
kok
Timo
Harakka
sd
Matti
Semi
vas
Markus
Lohi
kesk
Mats
Löfström
r
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Antero
Laukkanen
kd
Mirja
Vehkaperä
kesk
Eva
Biaudet
r
Touko
Aalto
vihr
Markku
Pakkanen
kesk
Ville
Niinistö
vihr
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Peter
Östman
kd
Martti
Mölsä
ps
Lea
Mäkipää
ps
Ville
Skinnari
sd
Jukka
Kopra
kok
Ari
Torniainen
kesk
Susanna
Koski
kok
Kari
Kulmala
ps
Harry
Wallin
sd
Johanna
Karimäki
vihr
Leena
Meri
ps
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Niilo
Keränen
kesk
Emma
Kari
vihr
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Suna
Kymäläinen
sd
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
Lasse
Hautala
kesk
Reijo
Hongisto
ps
Antero
Vartia
vihr
Jani
Toivola
vihr
Rami
Lehto
ps
Satu
Hassi
vihr
Tarja
Filatov
sd
Sari
Tanus
kd
Timo V.
Korhonen
kesk
Elsi
Katainen
kesk
Mika
Kari
sd
Vesa-Matti
Saarakkala
ps
Pertti
Hakanen
kesk
Saara-Sofia
Sirén
kok
Arto
Pirttilahti
kesk
Kimmo
Kivelä
ps
Anne
Kalmari
kesk
Pauli
Kiuru
kok
Krista
Mikkonen
vihr
Joakim
Strand
r
Mika
Niikko
ps
Mika
Raatikainen
ps
Juha
Pylväs
kesk
Mika
Lintilä
kesk
Hannu
Hoskonen
kesk
Laura
Huhtasaari
ps
Antti
Rantakangas
kesk
Arja
Juvonen
ps
Anne
Louhelainen
ps
Ilkka
Kantola
sd
Maria
Guzenina
sd
Tuomo
Puumala
kesk
Ulla
Parviainen
kesk
Toimi
Kankaanniemi
ps
Sirkka-Liisa
Anttila
kesk
Mikko
Alatalo
kesk
Hanna
Mäntylä
ps
Annika
Saarikko
kesk
Satu
Taavitsainen
sd
Jari
Ronkainen
ps
Sari
Essayah
kd
Jyrki
Kasvi
vihr
Eero
Lehti
kok
Anna
Kontula
vas
Sami
Savio
ps
Martti
Talja
kesk
Ville
Tavio
ps
Veera
Ruoho
ps
Marisanna
Jarva
kesk
Pekka
Haavisto
vihr
Olavi
Ala-Nissilä
kesk
Lea
Mäkipää
ps
Tom
Packalén
ps
Anders
Adlercreutz
r
Sanna
Marin
sd
Sirpa
Paatero
sd
Teuvo
Hakkarainen
ps
Joona
Räsänen
sd
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Veronica
Rehn-Kivi
r
Stefan
Wallin
r
Jani
Mäkelä
ps
Eeva-Maria
Maijala
kesk
Wille
Rydman
kok
Ritva
Elomaa
ps
Thomas
Blomqvist
r
Viimeksi julkaistu 22.1.2018 12.09