Viimeksi julkaistu 19.4.2021 20.05

Lakialoite LA 66/2016 vp 
Mikko Kärnä kesk ym. 
 
Lakialoite laiksi osakeyhtiölain 1 luvun muuttamisesta

Eduskunnalle

Suomessa kunnat sekä valtio ovat perustaneet ja omistavat useita osakeyhtiöitä, jotka tuottavat julkisia palveluita tai hoitavat julkista palvelutehtävää esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon tai joukkoliikenteen alalla. Osakeyhtiöiden toiminta ei kuitenkaan ole osakeyhtiölain nojalla julkista, vaikka yhtiö toteuttaisikin julkista verovaroin maksettua palvelutehtävää tai osakeyhtiön omistajat olisivat julkisyhteisöjä.  

Perustuslain 12 §:n 2 momentin mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu, ja jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta tai tallenteesta. On erittäin ongelmallista, että tämä säädös voidaan kiertää perustamalla osakeyhtiö hoitamaan julkista palvelutehtävää, jolloin toiminnasta tulee käytännössä täysin läpinäkymätöntä.  

Paras tapa korruption torjumiseen yhteiskunnassa on avoimuus. Toiminnan ja tiedon avaamisella varmistetaan myös kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuus osallistua yhteiskunnan kehittämiseen. Veronmaksajilla on oikeus tietää, mihin ja millä tavoin heiltä kerättyjä verotuloja käytetään. Osakeyhtiölain ei tulisi estää tätä, vaan sen tulisi pikemminkin varmistaa, että julkisia palveluita tuottava tai julkista palvelutehtävää toteuttava yhtiö on velvollinen julkistamaan toimintaansa koskettavat tiedot samoin, kuin viranomaisilta edellytetään laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta.  

Julkisia palveluita tuottavien osakeyhtiöiden toiminnan avoimuus korostuu erityisesti valmisteilla olevan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen ja maakuntalainsäädännön myötä. Uudistuksen on EU-oikeuden näkökulmasta välttämätöntä varmistaa kilpailuneutraliteetin toteutuminen palveluntuotannossa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että maakunnan kilpailluilla sosiaali- ja terveydenhuollon markkinoilla tapahtuvaan toimintaan säädetään yhtiöittämisvelvoite.  

Suomen terveydenhuoltomenot ovat yli 20 miljardia euroa. Yhtiöittämisvelvoitteen myötä on vaarana, että demokratian toteutumista ja varojen oikeaa käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuotannossa ei kyetä enää valvomaan avoimesti. Ilman avoimuutta demokratian toteutumisesta ei ole konkreettisia todisteita, koska päättäjien todisteluita ei voida laskea sellaisiksi. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki osakeyhtiölain 1 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään osakeyhtiölain (624/2006) 1 lukuun uusi 10 § seuraavasti: 
1 luku 
Osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet ja lain soveltaminen 
10 § 
Julkista tehtävää hoitavan osakeyhtiön tietojen julkisuus 
Julkisesti rahoitettuja palveluita tuottavan tai julkista palvelutehtävää hoitavan osakeyhtiön toiminnan julkisuudesta noudatetaan, mitä on säädetty laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tämän lisäksi edellä mainitun lain 24 §:n 1 momentin 20 kohtaa on tulkittava suppeasti määriteltäessä edellä mainittujen yhtiöiden mahdollisia liike- tai ammattisalaisuuksia.  
Mitä edellä 1 momentissa säädetään koskee myös yhtiötä, jonka osake on kaupankäynnin kohteena kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 7.10.2016 
Mikko Kärnä kesk 
Eerikki Viljanen kesk 
Katri Kulmuni kesk 
Petri Honkonen kesk 
Hanna Kosonen kesk 
Simon Elo ps 
Aila Paloniemi kesk 
Juho Eerola ps 
Tiina Elovaara ps 
Mari-Leena Talvitie kok 
Timo Harakka sd 
Matti Semi vas 
Markus Lohi kesk 
Mats Löfström 
Olli-Poika Parviainen vihr 
Antero Laukkanen kd 
Mirja Vehkaperä kesk 
Eva Biaudet 
Touko Aalto vihr 
Markku Pakkanen kesk 
Ville Niinistö vihr 
Hannakaisa Heikkinen kesk 
Peter Östman kd 
Martti Mölsä ps 
Lea Mäkipää ps 
Ville Skinnari sd 
Jukka Kopra kok 
Ari Torniainen kesk 
Susanna Koski kok 
Kari Kulmala ps 
Harry Wallin sd 
Johanna Karimäki vihr 
Leena Meri ps 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
Niilo Keränen kesk 
Emma Kari vihr 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
Suna Kymäläinen sd 
Jaana Laitinen-Pesola kok 
Lasse Hautala kesk 
Reijo Hongisto ps 
Antero Vartia vihr 
Jani Toivola vihr 
Rami Lehto ps 
Satu Hassi vihr 
Tarja Filatov sd 
Sari Tanus kd 
Timo V. Korhonen kesk 
Elsi Katainen kesk 
Mika Kari sd 
Vesa-Matti Saarakkala ps 
Pertti Hakanen kesk 
Saara-Sofia Sirén kok 
Arto Pirttilahti kesk 
Kimmo Kivelä ps 
Anne Kalmari kesk 
Pauli Kiuru kok 
Krista Mikkonen vihr 
Joakim Strand 
Mika Niikko ps 
Mika Raatikainen ps 
Juha Pylväs kesk 
Mika Lintilä kesk 
Hannu Hoskonen kesk 
Laura Huhtasaari ps 
Antti Rantakangas kesk 
Arja Juvonen ps 
Anne Louhelainen ps 
Ilkka Kantola sd 
Maria Guzenina sd 
Tuomo Puumala kesk 
Ulla Parviainen kesk 
Toimi Kankaanniemi ps 
Sirkka-Liisa Anttila kesk 
Mikko Alatalo kesk 
Hanna Mäntylä ps 
Annika Saarikko kesk 
Satu Taavitsainen sd 
Jari Ronkainen ps 
Sari Essayah kd 
Jyrki Kasvi vihr 
Eero Lehti kok 
Anna Kontula vas 
Sami Savio ps 
Martti Talja kesk 
Ville Tavio ps 
Veera Ruoho ps 
Marisanna Jarva kesk 
Pekka Haavisto vihr 
Olavi Ala-Nissilä kesk 
Lea Mäkipää ps 
Tom Packalén ps 
Anders Adlercreutz 
Sanna Marin sd 
Sirpa Paatero sd 
Teuvo Hakkarainen ps 
Joona Räsänen sd 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Veronica Rehn-Kivi 
Stefan Wallin 
Jani Mäkelä ps 
Eeva-Maria Maijala kesk 
Wille Rydman kok 
Ritva Elomaa ps 
Thomas Blomqvist