Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.58

Lakialoite LA 66/2017 vp 
Satu Hassi vihr ym. 
 
Lakialoite laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotukea maksetaan uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010) mukaan myös hakkeelle, joka on valmistettu korkeampaan jalostukseen sopivasta kuitu- ja tukkipuusta.  

Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 §:n muuttamisesta (261/2015) päivittää käytäntöä niin, että vuodesta 2019 eteenpäin metsähakkeella tuotetun sähkön tukea lasketaan 60 prosenttiin, kun metsähake on valmistettu järeän puun hakkuukohteelta saadusta jalostukseen soveltuvasta kuitu- tai tukkipuusta.  

Puu tulisi ilmasto- ja taloushyötyjen vuoksi käyttää aina korkeimpaan mahdolliseen jalostusasteeseen ja mahdollisimman pitkäikäisiin lopputuotteisiin. Ns. järeän puun polttamisen tukeminen yhteiskunnan rahoista on kestämätöntä. Tuki tulee poistaa tällaisen puun polttamiselta kokonaan ja jo vuodesta 2018 alkaen. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 25 §:n muuttamiseksi  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010) 25 §:n 4momentti, sellaisena kuin se on laissa 261/2015, seuraavasti: 
25 § 
Syöttötariffi 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Muuttuvaa tuotantotukea ei makseta, jos metsähake on valmistettu järeän puun hakkuukohteelta saadusta jalostukseen soveltuvasta tukki- tai kuitupuusta. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 23.10.2017 
Satu Hassi vihr 
Touko Aalto vihr 
Pekka Haavisto vihr 
Hanna Halmeenpää vihr 
Heli Järvinen vihr 
Emma Kari vihr 
Johanna Karimäki vihr 
Krista Mikkonen vihr 
Ville Niinistö vihr 
Jani Toivola vihr 
Antero Vartia vihr 
Ozan Yanar vihr