Lakialoite
LA
66
2017 vp
Satu
Hassi
vihr
ym.
Lakialoite laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
Metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotukea maksetaan uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010) mukaan myös hakkeelle, joka on valmistettu korkeampaan jalostukseen sopivasta kuitu- ja tukkipuusta.  
Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 §:n muuttamisesta (261/2015) päivittää käytäntöä niin, että vuodesta 2019 eteenpäin metsähakkeella tuotetun sähkön tukea lasketaan 60 prosenttiin, kun metsähake on valmistettu järeän puun hakkuukohteelta saadusta jalostukseen soveltuvasta kuitu- tai tukkipuusta.  
Puu tulisi ilmasto- ja taloushyötyjen vuoksi käyttää aina korkeimpaan mahdolliseen jalostusasteeseen ja mahdollisimman pitkäikäisiin lopputuotteisiin. Ns. järeän puun polttamisen tukeminen yhteiskunnan rahoista on kestämätöntä. Tuki tulee poistaa tällaisen puun polttamiselta kokonaan ja jo vuodesta 2018 alkaen. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 25 §:n muuttamiseksi  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010) 25 §:n 4momentti, sellaisena kuin se on laissa 261/2015, seuraavasti: 
25 § 
Syöttötariffi 
Muuttuvaa tuotantotukea ei makseta, jos metsähake on valmistettu järeän puun hakkuukohteelta saadusta jalostukseen soveltuvasta tukki- tai kuitupuusta. 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. 
Helsingissä 23.10.2017 
Satu
Hassi
vihr
Touko
Aalto
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Emma
Kari
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Jani
Toivola
vihr
Antero
Vartia
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Viimeksi julkaistu 27.10.2017 13.08