Lakialoite
LA
67
2016 vp
Mika
Lintilä
kesk
ym.
Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
Vaikeavammaisille yrittäjille on myönnetty tähän asti vuosittain erityislain turvin mahdollisuus vapautua tietyin edellytyksin arvonlisäverosta. On tärkeää, että myös vaikeavammaiset ihmiset voivat osallistua halutessaan työelämään yrittäjinä ja ylläpitää tälläkin tavalla omaa motivaatiotaan ja mielenterveyttään.  
Erityislain tarkoituksena on ollut varata aikaa pysyvämmän ratkaisun löytämiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö on aloittanut Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeen vuonna 2016. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla. Hankkeen on tarkoitus antaa ehdotuksensa toimenpiteistä vuoden 2018 aikana. Jotta uuteen malliin voitaisiin päätyä kestävällä tavalla, aloitteessa ehdotetaan erityislain jatkamista vielä kahdella vuodella eli vuoden 2018 loppuun. On kuitenkin huomioitava, että määräaikaisella erityislailla säätämistä ei voida pitää tyydyttävänä ratkaisuna kenenkään kannalta, joten on edelleen tarkoituksenmukaista selvittää OTE-hankkeen yhteydessä ja eri vastuuministeriöiden yhteistyöllä mahdollisuus korvata vammaisyrittäjien arvonlisäveron huojennus suoralla tuella vammaisyrittäjille. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain (1393/1995) 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1084/2014, seuraavasti: 
3 § 
Tätä lakia sovelletaan, kun tavara on toimitettu tai palvelu on suoritettu taikka tavara tai palvelu on otettu omaan käyttöön vuosina 1995—2018. 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 
Helsingissä 7.10.2016 
Mika
Lintilä
kesk
Touko
Aalto
vihr
Timo
Harakka
sd
Esko
Kiviranta
kesk
Elina
Lepomäki
kok
Mats
Nylund
r
Eero
Suutari
kok
Kari
Uotila
vas
Ville
Vähämäki
ps
Timo
Kalli
kesk
Sami
Savio
ps
Pia
Viitanen
sd
Peter
Östman
kd
Viimeksi julkaistu 10.10.2016 10:23