Lakialoite
LA
7
2020 vp
Mia
Laiho
kok
ym.
Lakialoite laeiksi nuorisolain 17 §:n ja liikuntalain 10 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Lakialoitteessa esitetään, että nuorisolain 17 §:ään ja liikuntalain 10 §:ään lisätään valtakunnallisten avustusten myöntämisperusteiden edellytyksiin vaatimukset siitä, että nuorisolain soveltuessa nuorten ja liikuntalain soveltuessa alaikäisten kanssa toimiva järjestö sitoutuu tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä muiden päihteiden käytön ehkäisemiseen kaikessa toiminnassaan. 
PERUSTELUT
Tupakka- ja nikotiinituotteet ovat väestömme suurin yksittäinen terveysriski ja ennenaikaisten kuolemien aiheuttaja. Tupakka ja nuuska aiheuttavat merkittävän riskin syöpä-, verisuoni- ja keuhkotaudeille. Nuuska sisältää myös lukuisia syöpävaarallisia aineita ja raskasmetalleja, jotka altistavat suun ja nielun alueen syöville. Nikotiini on hyvin myrkyllinen kemikaali ja synnyttää käyttäjälle nopeasti voimakkaan riippuvuuden. Muista päihteistä alkoholin käyttö nuorten keskuudessa on vähentynyt, mutta samaan aikaan huumekokeilut ja niiden käyttö ovat lisääntyneet (Kouluterveyskysely 2019).  
Väestötasolla nuorten tupakointi on vähentynyt, mutta tyttöjen osuus on kasvanut ja käyttö on keskittynyt alempaan sosioekonomiseen ryhmään. Samanaikaisesti nuorten nuuskakokeilut ja nuuskan käyttö ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti. Vuonna 2019 kymmenen prosenttia pojista ja kolme prosenttia tytöistä käytti päivittäin nuuskaa. Nuuskan käyttö on yleisempää urheilevilla, erityisesti joukkuelajeja harrastavilla pojilla. Suomen syöpäyhdistyksen selvityksessä nuuskan käyttö liitetään usein urheiluun ja erityisesti joukkueurheiluun. Lasten ja nuorten parissa toimivat liikunta- ja nuorisojärjestöjen toimijat ja urheilijat ovat usein tärkeitä roolimalleja lapsille ja nuorille. Nuorten kasvua kokonaisvaltaiseen ja päihteettömään urheilijan elämäntapaan on tärkeää tukea jo harrastuksen alkumetreiltä lähtien. Terveyttä edistävien toimijoiden tulee edelleen tukea lajiliitoissa ja urheiluseuroissa tehtävää työtä.  
Nuorisolaissa säädetään nuorisotyön ja -toiminnan edistämisestä ja nuorisopolitiikasta sekä niihin liittyvästä valtionhallinnon ja kunnan vastuusta ja yhteistyöstä sekä valtionrahoituksesta. Valtakunnallisen nuorisoalan järjestön toimintaan tarkoitetun valtionavustuksen saamisen edellytyksenä on, että opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy järjestön valtionapukelpoiseksi. 
Valtionapukelpoiseksi voidaan nuorisolain nojalla hyväksyä sellainen nuorisoalan järjestö, joka toteuttaa nuorisolain 2 §:ssä säädettyjä tavoitteita ja lähtökohtia. Valtakunnallisen nuorisoalan järjestön valtionapukelpoisuutta harkittaessa otetaan huomioon järjestön toiminnan valtakunnallisuus, laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja se, miten järjestö edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta. 
Liikuntalaissa säädetään liikunnan ja huippu-urheilun edistämisestä sekä valtionhallinnon ja kunnan vastuusta, yhteistyöstä, valtion hallintoelimistä ja valtionrahoituksesta liikunnan toimialalla. Lain tavoitteena on edistää väestön mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa sekä tukea nuorten kasvua, kehitystä ja koko väestön terveyttä. Tavoitteiden lähtökohtina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja terveet elämäntavat. 
Liikuntalain 10 §:ssä säädetään liikuntaa edistävän järjestön valtionapukelpoisuudesta. Liikuntaa edistävän järjestön valtionavustuksen saamisen edellytyksenä on, että opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy järjestön valtionapukelpoiseksi.  
Valtionapukelpoiseksi järjestöksi voidaan liikuntalain nojalla hyväksyä sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on liikunnan edistäminen ja joka toimii 2 §:ssä säädetyn tavoitteen mukaisesti.  
Valtionapukelpoisuutta harkittaessa otetaan huomioon järjestön toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä se, miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Lajiliitoista avustettaviksi voidaan hyväksyä vain yksi valtakunnallinen liitto kustakin lajista. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi peruuttaa järjestön valtionapukelpoisuuden, jos sen toiminta ei yhtäjaksoisesti kahtena vuonna täytä laissa tai sen nojalla säädettyjä valtionavustuksen saamisen edellytyksiä.  
Aloitteessa ehdotetaan nuorisolain 17 §:n 2 momenttia muutettavaksi siten, että jatkossa nuorten kanssa toimivan järjestön valtionavustuksen saamisen edellytyksenä on sitoutuminen tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä muiden päihteiden käytön ehkäisemiseen kaikessa toiminnassaan. Lisäksi liikuntalain 10 §:n 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että vastaava sitoutuminen lisätään alaikäisten kanssa toimivan järjestön valtionavustuksen saamisen edellytyksiin. Velvoite koskisi myös saman pykälän 3 momentissa tarkoitettuja lajiliittoja. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset: 
1. 
Laki 
nuorisolain 17 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan nuorisolain (1285/2016) 17 §:n 2 momentti seuraavasti: 
17 § 
Valtakunnallisen nuorisoalan järjestön valtionapukelpoisuus 
Valtionapukelpoiseksi voidaan hyväksyä sellainen nuorisoalan järjestö, joka toteuttaa 2 §:ssä säädettyjä tavoitteita ja lähtökohtia ja sitoutuu tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä muiden päihteiden käytön ehkäisemiseen kaikessa toiminnassaan. Valtakunnallisen nuorisoalan järjestön valtionapukelpoisuutta harkittaessa otetaan huomioon järjestön toiminnan valtakunnallisuus, laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja se, miten järjestö edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa, osallisuutta ja päihteetöntä elämää. 
2. 
Laki 
liikuntalain 10 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan liikuntalain (390/2015) 10 §:n 2 momentti seuraavasti: 
10 § 
Liikuntaa edistävän järjestön valtionapukelpoisuus 
Valtionapukelpoiseksi järjestöksi voidaan hyväksyä sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on liikunnan edistäminen ja joka toimii 2 §:ssä säädetyn tavoitteen mukaisesti. Mikäli yhdistyksen toiminta on osittain tai kokonaan kohdistettu alaikäisille, on valtionapukelpoisuuden edellytyksenä lisäksi se, että yhdistys sitoutuu tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä muiden päihteiden käytön ehkäisemiseen kaikessa toiminnassaan. Valtionapukelpoisuutta harkittaessa otetaan huomioon järjestön toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä se, miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 28.2.2020 
Mia
Laiho
kok
Paula
Risikko
kok
Timo
Heinonen
kok
Ilkka
Kanerva
kok
Sinuhe
Wallinheimo
kok
Heikki
Autto
kok
Kari
Tolvanen
kok
Marko
Kilpi
kok
Ben
Zyskowicz
kok
Pauli
Kiuru
kok
Terhi
Koulumies
kok
Arto
Satonen
kok
Juhana
Vartiainen
kok
Kalle
Jokinen
kok
Markku
Eestilä
kok
Petteri
Orpo
kok
Kai
Mykkänen
kok
Pia
Kauma
kok
Pihla
Keto-Huovinen
kok
Mari-Leena
Talvitie
kok
Hanna-Leena
Mattila
kesk
Mikko
Kinnunen
kesk
Pasi
Kivisaari
kesk
Hanna
Huttunen
kesk
Antero
Laukkanen
kd
Sari
Tanus
kd
Sofia
Vikman
kok
Mirka
Soinikoski
vihr
Sandra
Bergqvist
r
Veronica
Rehn-Kivi
r
Markus
Lohi
kesk
Heidi
Viljanen
sd
Sebastian
Tynkkynen
ps
Kaisa
Juuso
ps
Viimeksi julkaistu 2.3.2020 8.37