Lakialoite
LA
75
2017 vp
Jari
Ronkainen
ps
ym.
Lakialoite laiksi työtapaturma- ja ammattitautilain 121 §:n ja vakuutusoikeudesta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 121 §:ään sisältyvää lääkäriasiantuntijan osallistumista korvausasian käsittelyyn koskevaa säännöstä siten, että vakuutuslaitoksen lääkärillä ei olisi oikeutta merkitä arviotansa asiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 §:ssä säädettyjä lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia. Kysymys on kumotun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 41 d §:ään (545/2004) sisältyneestä asiallisesti pitkälle samansisältöisen säännöksen muuttamisesta, jonka mukaan vakuutuslaitoksen lääkäri voi merkitä kannanottonsa asiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 23 §:ssä säädettyjä lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia. Tätä asiantilaa on pidetty vakuutuslääkärijärjestelmän yhtenä ongelmana. 
Lähtökohtana tällöin on tapaturma- ja ammattitautilain 16 §:n mukaisesti, että vahinkotapahtuman korvaamisen edellytyksenä on lähtökohtaisesti todennäköinen lääketieteellinen syy-yhteys vahinkotapahtuman ja vamman tai sairauden välillä. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon erityisesti lääketieteelliset löydökset ja havainnot, vahingon sattumistapa sekä aikaisemmat vammat ja sairaudet. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 §:n mukaisesti laillistetun lääkärin ja hammaslääkärin olisi, antaessaan lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja sekä muita todistuksia, jotka on tarkoitettu esitettäväksi tuomioistuimelle tai muulle julkiselle viranomaiselle, vahvistettava ne sanoilla "minkä kunniani ja omantuntoni kautta vakuutan". 
Toiseksi ehdotetaan oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annettuun lakiin (677/2016) uutta säännöstä todistelusta, jonka mukaan vakuutusoikeudessa käsiteltävissä lainkäyttöasioissa vakuutusyhtiön on näytettävä ne seikat, joihin vakuutusyhtiön vastustaminen perustuu. Seikan asettaminen tuomion perustaksi edellyttää, että vakuutusyhtiö on esittänyt siitä uskottavan näytön.  
Tämä säännös tulisi sovellettavaksi asian käsittelyssä vakuutusoikeudessa hallintolainkäyttölain (586/1996) sijasta. Ehdotettava säännös merkitsisi, että vakuutusyhtiöiden lääkäreillä ei olisi mahdollisuus evätä korvausta, elleivät he kykene lääketieteellisin perustein todistamaan korvaushakemusta olennaisilta osin virheelliseksi. Korvaustilanteissa tulee soveltaa käännettyä todistustaakkaa vakuutusyhtiöihin. Vakuutusyhtiö voi vapautua korvauksen maksamisesta vain, jos se kykenee todistamaan diagnoosin, jolla korvaus vakuutetulle maksettaisiin, olennaisilta osin virheelliseksi.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset: 
1. 
Laki 
työtapaturma- ja ammattitautilain 121 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
mutetaan työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 121 § seuraavasti: 
121 § 
Lääkäriasiantuntijan osallistuminen korvausasian käsittelyyn 
Jos vakuutuslaitoksessa käsiteltävä korvausasia koskee lääketieteellisen seikan arviointia, laillistetun lääkärin on osallistuttava asian valmisteluun ja merkittävä perusteltu arvionsa asiakirjoihin.  
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
2. 
Laki 
oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudesta annettuun lakiin (677/2016) uusi 12 a § seuraavasti: 
12 a § 
Todistelusta 
Vakuutusoikeudessa käsiteltävissä lainkäyttöasioissa vakuutusyhtiön on näytettävä ne seikat, joihin vakuutusyhtiön vastustaminen perustuu. Seikan asettaminen tuomion perustaksi edellyttää, että vakuutusyhtiö on esittänyt siitä uskottavan näytön. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 27.10.2017 
Jari
Ronkainen
ps
Rami
Lehto
ps
Markku
Pakkanen
kesk
Jani
Mäkelä
ps
Tom
Packalén
ps
Olli
Immonen
ps
Juho
Eerola
ps
Mika
Raatikainen
ps
Sami
Savio
ps
Mika
Niikko
ps
Toimi
Kankaanniemi
ps
Arja
Juvonen
ps
Laura
Huhtasaari
ps
Teuvo
Hakkarainen
ps
Ritva
Elomaa
ps
Leena
Meri
ps
Sari
Tanus
kd
Antero
Laukkanen
kd
Ville
Vähämäki
ps
Mikko
Kärnä
kesk
Petri
Honkonen
kesk
Peter
Östman
kd
Kari
Kulmala
si
Anne
Kalmari
kesk
Sanna
Lauslahti
kok
Martti
Mölsä
si
Harry
Wallin
sd
Lea
Mäkipää
si
Satu
Taavitsainen
sd
Tiina
Elovaara
si
Jari
Myllykoski
vas
Pentti
Oinonen
si
Reijo
Hongisto
si
Mikko
Alatalo
kesk
Kimmo
Kivelä
si
Katja
Taimela
sd
Suna
Kymäläinen
sd
Timo
Heinonen
kok
Jyrki
Kasvi
vihr
Eeva-Maria
Maijala
kesk
Touko
Aalto
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Mirja
Vehkaperä
kesk
Jukka
Kopra
kok
Pauli
Kiuru
kok
Silvia
Modig
vas
Matti
Semi
vas
Veera
Ruoho
kok
Ville
Tavio
ps
Vesa-Matti
Saarakkala
si
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Hanna
Sarkkinen
vas
Mats
Nylund
r
Katja
Hänninen
vas
Satu
Hassi
vihr
Viimeksi julkaistu 1.11.2017 10.11