Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LA 75/2017 vp

Viimeksi julkaistu 1.11.2017 10.11

Lakialoite LA 75/2017 vp Lakialoite laiksi työtapaturma- ja ammattitautilain 121 §:n ja vakuutusoikeudesta annetun lain muuttamisesta

JariRonkainenpsym.

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 121 §:ään sisältyvää lääkäriasiantuntijan osallistumista korvausasian käsittelyyn koskevaa säännöstä siten, että vakuutuslaitoksen lääkärillä ei olisi oikeutta merkitä arviotansa asiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 §:ssä säädettyjä lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia. Kysymys on kumotun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 41 d §:ään (545/2004) sisältyneestä asiallisesti pitkälle samansisältöisen säännöksen muuttamisesta, jonka mukaan vakuutuslaitoksen lääkäri voi merkitä kannanottonsa asiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 23 §:ssä säädettyjä lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia. Tätä asiantilaa on pidetty vakuutuslääkärijärjestelmän yhtenä ongelmana. 

Lähtökohtana tällöin on tapaturma- ja ammattitautilain 16 §:n mukaisesti, että vahinkotapahtuman korvaamisen edellytyksenä on lähtökohtaisesti todennäköinen lääketieteellinen syy-yhteys vahinkotapahtuman ja vamman tai sairauden välillä. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon erityisesti lääketieteelliset löydökset ja havainnot, vahingon sattumistapa sekä aikaisemmat vammat ja sairaudet. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 §:n mukaisesti laillistetun lääkärin ja hammaslääkärin olisi, antaessaan lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja sekä muita todistuksia, jotka on tarkoitettu esitettäväksi tuomioistuimelle tai muulle julkiselle viranomaiselle, vahvistettava ne sanoilla "minkä kunniani ja omantuntoni kautta vakuutan". 

Toiseksi ehdotetaan oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annettuun lakiin (677/2016) uutta säännöstä todistelusta, jonka mukaan vakuutusoikeudessa käsiteltävissä lainkäyttöasioissa vakuutusyhtiön on näytettävä ne seikat, joihin vakuutusyhtiön vastustaminen perustuu. Seikan asettaminen tuomion perustaksi edellyttää, että vakuutusyhtiö on esittänyt siitä uskottavan näytön.  

Tämä säännös tulisi sovellettavaksi asian käsittelyssä vakuutusoikeudessa hallintolainkäyttölain (586/1996) sijasta. Ehdotettava säännös merkitsisi, että vakuutusyhtiöiden lääkäreillä ei olisi mahdollisuus evätä korvausta, elleivät he kykene lääketieteellisin perustein todistamaan korvaushakemusta olennaisilta osin virheelliseksi. Korvaustilanteissa tulee soveltaa käännettyä todistustaakkaa vakuutusyhtiöihin. Vakuutusyhtiö voi vapautua korvauksen maksamisesta vain, jos se kykenee todistamaan diagnoosin, jolla korvaus vakuutetulle maksettaisiin, olennaisilta osin virheelliseksi.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset: 

1. Laki työtapaturma- ja ammattitautilain 121 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
mutetaan työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 121 § seuraavasti: 
121 § 
Lääkäriasiantuntijan osallistuminen korvausasian käsittelyyn 
Jos vakuutuslaitoksessa käsiteltävä korvausasia koskee lääketieteellisen seikan arviointia, laillistetun lääkärin on osallistuttava asian valmisteluun ja merkittävä perusteltu arvionsa asiakirjoihin.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudesta annettuun lakiin (677/2016) uusi 12 a § seuraavasti: 
12 a § 
Todistelusta 
Vakuutusoikeudessa käsiteltävissä lainkäyttöasioissa vakuutusyhtiön on näytettävä ne seikat, joihin vakuutusyhtiön vastustaminen perustuu. Seikan asettaminen tuomion perustaksi edellyttää, että vakuutusyhtiö on esittänyt siitä uskottavan näytön. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 27.10.2017 
JariRonkainenps
RamiLehtops
MarkkuPakkanenkesk
JaniMäkeläps
TomPackalénps
OlliImmonenps
JuhoEerolaps
MikaRaatikainenps
SamiSaviops
MikaNiikkops
ToimiKankaanniemips
ArjaJuvonenps
LauraHuhtasaarips
TeuvoHakkarainenps
RitvaElomaaps
LeenaMerips
SariTanuskd
AnteroLaukkanenkd
VilleVähämäkips
MikkoKärnäkesk
PetriHonkonenkesk
PeterÖstmankd
KariKulmalasi
AnneKalmarikesk
SannaLauslahtikok
MarttiMölsäsi
HarryWallinsd
LeaMäkipääsi
SatuTaavitsainensd
TiinaElovaarasi
JariMyllykoskivas
PenttiOinonensi
ReijoHongistosi
MikkoAlatalokesk
KimmoKiveläsi
KatjaTaimelasd
SunaKymäläinensd
TimoHeinonenkok
JyrkiKasvivihr
Eeva-MariaMaijalakesk
ToukoAaltovihr
Olli-PoikaParviainenvihr
MirjaVehkaperäkesk
JukkaKoprakok
PauliKiurukok
SilviaModigvas
MattiSemivas
VeeraRuohokok
VilleTaviops
Vesa-MattiSaarakkalasi
OutiAlanko-Kahiluotovihr
KristaMikkonenvihr
HannaHalmeenpäävihr
HannaSarkkinenvas
MatsNylundr
KatjaHänninenvas
SatuHassivihr