Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.44

Lakialoite LA 79/2020 vp 
Markku Eestilä kok ym. 
 
Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan sähköveron alentamista verotaulukon 2 veroluokkaan II niiden asiakkaiden kohdalla, joiden sähköverkkoyhtiöille on myönnetty sähkömarkkinalain 119 §:n mukainen maksimaalinen pidennys jakeluverkon toimintavarmuutta lisäävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Esitetty aloite vähentää veron tasoa eli pienentää siirtohintalaskua. Sähköveron määrä on veroluokassa I 2,253 snt/kWh ja veroluokassa II 0,703 snt/kWh.  

PERUSTELUT

Sähkömarkkinalain vaatimukset ovat aiheuttaneet merkittäviä investointipaineita varsinkin niillä alueilla, joilla sähköverkot sijaitsevat metsäisillä alueilla. Tämä on luonnollisesti johtanut sähkön siirtohintojen ja niihin liittyvien verojen korotuksiin. Näin asumisen kustannukset ovat nousseet ja sen lisäksi maatalouden ja yritystoiminnan kannattavuus on heikentynyt muuhun maahan verrattuna.  

Veron alentaminen II veroluokkaan tietyillä alueilla Suomessa alentaisi siirtohintalaskua. Sähköveroa alennettaisiin verotaulukon 2 veroluokkaan II niiden asiakkaiden kohdalla, joiden sähköverkkoyhtiöille on myönnetty sähkömarkkinalain 119 §:n mukainen maksimaalinen pidennys jakeluverkon toimintavarmuutta lisäävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, joista säädetään 51 §:ssä laissa sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta. Tämä vähentäisi alueellista epäyhdenvertaisuutta ja tasaisi lainsäädännöstä johtuvien todellisten verkkoinvestointien rasitusta. Näitä yhtiöitä ovat seuraavat: 

  • PKS Sähkönsiirto Oy 
  • Järvi-Suomen Energia Oy 
  • Savon Voima Verkko Oy  
  • Koillis-Satakunnan Sähkö Oy  
  • Lankosken Sähkö Oy 
  • Parikkalan Valo Oy  
  • Loisten Sähköverkko Oy 
  • Tornionlaakson Sähkö Oy  
Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 4 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1072/2013, seuraavasti: 
4 § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Verotaulukon 2 veroluokan II veroa suoritetaan sähköstä, joka käytetään teollisuudessa tai konesalissa ja joka voidaan sinne toimitettaessa erikseen mitata. Verotaulukon 2 veroluokan II mukaista veroa suoritetaan myös niiden asiakkaiden kohdalla, joiden sähköverkkoyhtiöille on myönnetty sähkömarkkinalain 119 §:n mukainen maksimaalinen pidennys tämän lain 51 §:ssä säädettyjen vaatimusten toimeenpanemiseksi. Tämä toteutetaan erillisellä asetuksella. Muusta sähköstä veroa on suoritettava veroluokan I mukaisesti. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 6.11.2020 
Markku Eestilä kok 
Jari Myllykoski vas