Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.23

Lakialoite LA 8/2019 vp 
Terhi Koulumies kok ym. 
 
Lakialoite laeiksi asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteella esitetään poistettavaksi mahdollisuus siirtää vuokratuetun asunnon vuokra-oikeus perheenjäsenille. 

PERUSTELUT

Perusteluna on, että asumisen vuokratuen tulee kohdistua ensisijaisesti ja oikeudenmukaisemmin tukea tarvitseville. Tällä hetkellä vuokra-asuntojen vuokraoikeutta voi siirtää sukulaiselle huolimatta sukulaisen tulo- tai varallisuustasosta. Etenkin pääkaupunkiseudulla on pulaa vähävaraisille tarkoitetuista asunnoista. Asuntoa hakiessa on käytössä tarve- ja tuloharkinta, mutta vuokraoikeuden siirtyessä sukulaiselle tätä harkintaa ei ole käytössä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset: 

1. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 45 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 45 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 
45 § 
Vuokraoikeuden siirto perheenjäsenelle 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tämän pykälän 1 momentissa säädetyn sijaan sovelletaan tässä momentissa säädettyä, kun kyse on asunnosta, jonka asukkaan valintaan on sovellettu vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetussa laissa määriteltyjä asukasvalinnan perusteita. Mikäli kyse on vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetussa laissa määritellystä asuinhuoneistosta, ei asukas saa siirtää vuokraoikeutta, ellei siirtoa vastaanottava perheenjäsen täytä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetussa laissa määriteltyjä asukasvalinnan kriteerejä. 

2. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 11 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeusasuntolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) 11 b §:ään, sellaisena kuin se on laissa 717/2006, uusi 5 momentti seuraavasti: 
11 b § 
Asukasvalintaperusteet ja etusijajärjestykseen asettaminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tässä laissa tarkoitettuja asukasvalintaperusteita sovelletaan myös silloin, kun on kyse asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 45 §:n 4 momentin mukaisesta huoneiston vuokraoikeuden siirtämisen edellytysten arvioimisesta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 3.10.2019 
Terhi Koulumies kok 
Heikki Vestman kok 
Marko Kilpi kok 
Paula Risikko kok 
Mari-Leena Talvitie kok 
Heikki Autto kok 
Sari Multala kok 
Juhana Vartiainen kok 
Kalle Jokinen kok 
Ville Kaunisto kok