Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LA 8/2019 vp

Viimeksi julkaistu 7.10.2019 15.24

Lakialoite LA 8/2019 vp Lakialoite laeiksi asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

TerhiKoulumieskokym.

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteella esitetään poistettavaksi mahdollisuus siirtää vuokratuetun asunnon vuokra-oikeus perheenjäsenille. 

PERUSTELUT

Perusteluna on, että asumisen vuokratuen tulee kohdistua ensisijaisesti ja oikeudenmukaisemmin tukea tarvitseville. Tällä hetkellä vuokra-asuntojen vuokraoikeutta voi siirtää sukulaiselle huolimatta sukulaisen tulo- tai varallisuustasosta. Etenkin pääkaupunkiseudulla on pulaa vähävaraisille tarkoitetuista asunnoista. Asuntoa hakiessa on käytössä tarve- ja tuloharkinta, mutta vuokraoikeuden siirtyessä sukulaiselle tätä harkintaa ei ole käytössä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset: 

1. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 45 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 45 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 
45 § 
Vuokraoikeuden siirto perheenjäsenelle 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tämän pykälän 1 momentissa säädetyn sijaan sovelletaan tässä momentissa säädettyä, kun kyse on asunnosta, jonka asukkaan valintaan on sovellettu vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetussa laissa määriteltyjä asukasvalinnan perusteita. Mikäli kyse on vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetussa laissa määritellystä asuinhuoneistosta, ei asukas saa siirtää vuokraoikeutta, ellei siirtoa vastaanottava perheenjäsen täytä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetussa laissa määriteltyjä asukasvalinnan kriteerejä. 

2. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 11 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeusasuntolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) 11 b §:ään, sellaisena kuin se on laissa 717/2006, uusi 5 momentti seuraavasti: 
11 b § 
Asukasvalintaperusteet ja etusijajärjestykseen asettaminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tässä laissa tarkoitettuja asukasvalintaperusteita sovelletaan myös silloin, kun on kyse asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 45 §:n 4 momentin mukaisesta huoneiston vuokraoikeuden siirtämisen edellytysten arvioimisesta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 3.10.2019 
TerhiKoulumieskok
HeikkiVestmankok
MarkoKilpikok
PaulaRisikkokok
Mari-LeenaTalvitiekok
HeikkiAuttokok
SariMultalakok
JuhanaVartiainenkok
KalleJokinenkok
VilleKaunistokok