Lakialoite
LA
8
2020 vp
Jouni
Ovaska
kesk
ym.
Lakialoite laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Aloitteessa ehdotetaan ehdokkaan vaalirahoitusta koskevan lain 4 §:n muuttamista siten, että ulkomaista tukea vaalikampanjaan ei voi enää ottaa vastaan yksityishenkilöiltä. 
PERUSTELUT
Vaalirahoituksen läpinäkyvyys on keskeinen elementti mahdollisuudessa arvioida kansanedustajan riippumattomuutta. Kansanedustajan riippumattomuus korostuu suhteessa ulkovaltoihin. Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on esimerkiksi nostanut esille ulkomailta tapahtuvaa toisten maiden vaaleihin vaikuttamista. Ulkomaisista lähteistä saatu rahoitus vaaleissa on läpinäkyvyyden toteutumisen kannalta vakava kysymys, ja ulkomaisen yksityishenkilöltä saadun rahoituksen alkuperän selvittäminen on vaikeaa. 
Vaalirahoituslain 4 §:ssä säädetään ehdokkaan vaalirahoituksen rajoituksista. Tällä hetkellä ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä ja muu ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö saavat vastaanottaa ulkomaista tukea vaalikampanjaan yksityishenkilöiltä sekä ehdokkaan aatesuuntaa edustavilta kansainvälisiltä yhteisöiltä ja säätiöiltä. 
Tällä lakialoitteella esitetään, että vaalirahoituslain 4 §:ssä määriteltyjä ehdokkaan vaalirahoitusta koskevia rajoituksia muutetaan siten, että ulkomaista tukea ei voi enää ottaa vastaan yksityishenkilöiltä. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain (273/2009) 4 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1689/2015, seuraavasti: 
4 § 
Ehdokkaan vaalirahoituksen rajoitukset 
Ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä ja muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö saavat vastaanottaa ulkomaista tukea vaalikampanjaan vain ehdokkaan aatesuuntaa edustavilta kansainvälisiltä yhteisöiltä ja säätiöiltä. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 4.3.2020 
Jouni
Ovaska
kesk
Hilkka
Kemppi
kesk
Hanna
Huttunen
kesk
Mikko
Savola
kesk
Pasi
Kivisaari
kesk
Eeva
Kalli
kesk
Juha
Sipilä
kesk
Hanna-Leena
Mattila
kesk
Sebastian
Tynkkynen
ps
Inka
Hopsu
vihr
Saara
Hyrkkö
vihr
Suna
Kymäläinen
sd
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Piritta
Rantanen
sd
Niina
Malm
sd
Heidi
Viljanen
sd
Heikki
Autto
kok
Joonas
Könttä
kesk
Timo
Heinonen
kok
Matias
Mäkynen
sd
Merja
Kyllönen
vas
Satu
Hassi
vihr
Viimeksi julkaistu 5.3.2020 14.18