Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LA 80/2016 vp

Viimeksi julkaistu 21.10.2016 12.55

Lakialoite LA 80/2016 vp Lakialoite laiksi tuloverolain 58 §:n muuttamisesta ja 58 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

OzanYanarvihrym.

Eduskunnalle

Korkojen vähennysoikeutta on kavennettu asteittain viime vaalikaudelta alkaen, ja vuonna 2017 asuntovelan koroista on vähennyskelpoista 45 prosenttia.  

Valtion talouden tasapainottamiseksi, vuokra- ja omistusasumisen verokohtelun yhtenäistämiseksi sekä verotuksen yksinkertaistamiseksi ehdotamme asuntovelan korkovähennyksestä luopumista vaalikauden aikana. Korkovähennyksen määrää alennettaisiin edelleen asteittain, mutta hallituksen esitykseen nähden nopeutetussa aikataulussa siten, että vähennyskelpoisuutta supistettaisiin 15 prosenttia vuosittain. Vuonna 2017 asuntovelan koroista olisi vähennyskelpoista 30 prosenttia. Tämän johdosta ehdotetaan, että tuloverolain 58 §:n 2 momentti kumotaan ja että lakiin väliaikaisesti lisättyä 58 b §:ää muutetaan siten, että asuntovelan koroista olisi vähennyskelpoista 30 prosenttia verovuonna 2017 ja 15 prosenttia verovuonna 2018.  

Verovuodesta 2019 alkaen vähennyskelpoisuudesta luovuttaisiin kumoamalla tuloverolain 58 §:n 2 momentti. Korkovähennysoikeuden rajoittaminen ja siitä luopuminen koskisi hallituksen esityksen tavoin kaikkia verovelvollisten asuntovelkoja mukaan lukien 131 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitettuja ensiasunnon hankintaan otettuja velkoja riippumatta siitä, milloin velka on otettu. Eduskunnan tietopalvelun mukaan korkovähennysoikeuden laskeminen 30 prosenttiin vuonna 2017 lisäisi valtion verotuloja 24 miljoonaa euroa.  

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 2017 alusta. Asuntovelan koron vähennyskelpoisuutta koskevaan lakiin väliaikaisesti lisätyn 58 b §:n voimassaoloa jatkettaisiin siten, että se olisi voimassa vuoden 2018 loppuun.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki tuloverolain 58 §:n muuttamisesta ja 58 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan tuloverolain (1535/1992) 58 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1546/2015, ja  
muutetaan väliaikaisesti 58 b §, sellaisena kuin se on laissa 1546/2015, seuraavasti:  
58 b § 
Asuntovelan koron vähennyskelpoisuus verovuosina 2016—2018  
Verovelvollisella on oikeus vähentää pääomatuloistaan 55 prosenttia asuntovelan koroista verovuonna 2016, 30 prosenttia verovuonna 2017 ja 15 prosenttia verovuonna 2018. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 
Lain 58 b § on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 19.10.2016 
OzanYanarvihr
OutiAlanko-Kahiluotovihr
VilleNiinistövihr
HeliJärvinenvihr
JyrkiKasvivihr
JohannaKarimäkivihr
SatuHassivihr
PekkaHaavistovihr
ToukoAaltovihr
EmmaKarivihr
AnteroVartiavihr
JaniToivolavihr