Lakialoite
LA
82
2016 vp
Ville
Niinistö
vihr
ym.
Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n kumoamisesta
Eduskunnalle
Energiaintensiivinen yritysten veronpalautus kohdistuu tällä hetkellä pääasiassa suuryrityksille. Paljon energiaa käyttävien yritysten verohuojennukset ovat ristiriidassa Suomen ilmastotavoitteiden kanssa, sillä verotuki vesittää yritysten kannustimet etsiä vähäpäästöisiä ratkaisuja ja parantaa energiatehokkuuttaan. 
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) on tuoreessa vuonna 2016 valmistuneessa tutkimuksessaan todennut, että energiaveron palautuksista on tullut mittava verotuki paljon energiaa käyttäville suuryrityksille. Valtio menettää vuosittain 200 miljoonaa euroa verotuloja saamatta rahoilleen vastinetta, sillä mikään ei osoita tuen parantaneen näiden yritysten kilpailukykyä. Yritysten kilpailukyky ei ole kiinni energiaverosta. 
Energiaverotukien taloutta tukevien vaikutusten puuttumista selittää se, että teollisuus maksaa muutenkin sähköstä Suomessa huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi Tanskassa, Saksassa ja Britanniassa ja että yritysten energiaverot ennen palautuksia olivat keskimäärin vain 1—2 prosenttia liikevaihdosta vuosina 2011—2014. Energiaveronpalautusten laskutapa suosii suuria yrityksiä, ja yli 95 prosenttia palautuksista päätyykin kansainvälisille suuryrityksille. 
Tämä aloite kuuluu Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n kumoamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 8 a § sellaisena kuin se on laeissa 1168/2002, 1400/2010, 966/2012 ja 1185/2014
2 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 
Helsingissä 20.10.2016 
Ville
Niinistö
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Satu
Hassi
vihr
Jani
Toivola
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Antero
Vartia
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Viimeksi julkaistu 21.10.2016 13.40