Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.22

Lakialoite LA 82/2016 vp 
Ville Niinistö vihr ym. 
 
Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n kumoamisesta

Eduskunnalle

Energiaintensiivinen yritysten veronpalautus kohdistuu tällä hetkellä pääasiassa suuryrityksille. Paljon energiaa käyttävien yritysten verohuojennukset ovat ristiriidassa Suomen ilmastotavoitteiden kanssa, sillä verotuki vesittää yritysten kannustimet etsiä vähäpäästöisiä ratkaisuja ja parantaa energiatehokkuuttaan. 

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) on tuoreessa vuonna 2016 valmistuneessa tutkimuksessaan todennut, että energiaveron palautuksista on tullut mittava verotuki paljon energiaa käyttäville suuryrityksille. Valtio menettää vuosittain 200 miljoonaa euroa verotuloja saamatta rahoilleen vastinetta, sillä mikään ei osoita tuen parantaneen näiden yritysten kilpailukykyä. Yritysten kilpailukyky ei ole kiinni energiaverosta. 

Energiaverotukien taloutta tukevien vaikutusten puuttumista selittää se, että teollisuus maksaa muutenkin sähköstä Suomessa huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi Tanskassa, Saksassa ja Britanniassa ja että yritysten energiaverot ennen palautuksia olivat keskimäärin vain 1—2 prosenttia liikevaihdosta vuosina 2011—2014. Energiaveronpalautusten laskutapa suosii suuria yrityksiä, ja yli 95 prosenttia palautuksista päätyykin kansainvälisille suuryrityksille. 

Tämä aloite kuuluu Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 8 a § sellaisena kuin se on laeissa 1168/2002, 1400/2010, 966/2012 ja 1185/2014
2 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 20.10.2016 
Ville Niinistö vihr 
Heli Järvinen vihr 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Johanna Karimäki vihr 
Satu Hassi vihr 
Jani Toivola vihr 
Ozan Yanar vihr 
Antero Vartia vihr 
Olli-Poika Parviainen vihr 
Jyrki Kasvi vihr 
Krista Mikkonen vihr