Lakialoite
LA
82
2018 vp
Satu
Taavitsainen
sd
ym.
Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Rinnakkaislakialoitteessa esitetään muutettavaksi terveydenhuoltolakia siten, että perusterveydenhuollon lääkäriin pääsy turvataan lailla viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa. Aloite liittyy hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta (HE 202/2018 vp). 
PERUSTELUT
Riittämätön kiireettömään sairaanhoitoon pääsy on ongelma, joka voidaan korjata terveydenhuoltolakia muuttamalla. Tällä hetkellä ihmiset eivät saa terveyskeskukseen lääkäriaikaa riittävän nopeasti, vaan usein vastaanottoaika myöhästyy liian pitkälle ihmisen tarpeeseen nähden. Viimeisimpien THL:n tilastojen mukaan vain alle puolet kaikista perusterveydenhuollon aikaa odottavista saa ajan seitsemän päivän kuluessa. Jonossa on 1 417 henkilöä, jotka ovat odottaneet ajan saamista jopa yli 90 päivää.  
Nykyisessä terveydenhuoltolaissa ei ole säädetty aikarajaa lääkärin vastaanotolle pääsemiseksi. Sote-uudistukseen liittyvät lait eivät tuo ongelmaan parannusta, koska terveydenhuoltolaki sisältölakina määrittelee edelleen kiireettömään sairaanhoitoon pääsyn. 
Lääkäriin pääsyn ongelman korjaamiseksi on terveydenhuoltolakiin sisältölakina säädettävä seitsemän arkipäivän aika, jonka kuluessa henkilön on päästävä lääkärin vastaanotolle, mikäli hoidon tarpeen arvioinnissa todetaan tarve perusterveydenhuollon lääkärin tutkimukselle. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
terveydenhuoltolain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 51 §, 63 §:n 2 momentti ja 66 §:n 1 momentti sekä  
lisätään lakiin uusi 60 a § seuraavasti: 
51 § (Uusi) 
Perusterveydenhuollon hoitoon pääsy 
Kunnan on järjestettävä toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön. Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.  
Mikäli hoidon tarpeen arvioinnissa todetaan tarve perusterveydenhuollon lääkärin tutkimukselle, on potilaan päästävä lääkärin vastaanotolle viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hoidon tarpeen arvioinnista. 
Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön. 
Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Tämä kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa ja perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa enintään kolmella kuukaudella, jos lääketieteellisistä, hoidollisista tai muista vastaavista perustelluista syistä hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta.  
60 a, 63 ja 66 § 
(Kuten HE 202/2018 vp) 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. 
Helsingissä 9.11.2018 
Satu
Taavitsainen
sd
Ilmari
Nurminen
sd
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Anneli
Kiljunen
sd
Sanna
Marin
sd
Harry
Wallin
sd
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Tytti
Tuppurainen
sd
Suna
Kymäläinen
sd
Kristiina
Salonen
sd
Joona
Räsänen
sd
Krista
Kiuru
sd
Lauri
Ihalainen
sd
Ilkka
Kantola
sd
Katja
Taimela
sd
Eero
Heinäluoma
sd
Maarit
Feldt-Ranta
sd
Jukka
Gustafsson
sd
Maria
Guzenina
sd
Ville
Skinnari
sd
Antti
Rinne
sd
Viimeksi julkaistu 9.11.2018 13.42