Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.59

Lakialoite LA 82/2018 vp 
Satu Taavitsainen sd ym. 
 
Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Rinnakkaislakialoitteessa esitetään muutettavaksi terveydenhuoltolakia siten, että perusterveydenhuollon lääkäriin pääsy turvataan lailla viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa. Aloite liittyy hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta (HE 202/2018 vp). 

PERUSTELUT

Riittämätön kiireettömään sairaanhoitoon pääsy on ongelma, joka voidaan korjata terveydenhuoltolakia muuttamalla. Tällä hetkellä ihmiset eivät saa terveyskeskukseen lääkäriaikaa riittävän nopeasti, vaan usein vastaanottoaika myöhästyy liian pitkälle ihmisen tarpeeseen nähden. Viimeisimpien THL:n tilastojen mukaan vain alle puolet kaikista perusterveydenhuollon aikaa odottavista saa ajan seitsemän päivän kuluessa. Jonossa on 1 417 henkilöä, jotka ovat odottaneet ajan saamista jopa yli 90 päivää.  

Nykyisessä terveydenhuoltolaissa ei ole säädetty aikarajaa lääkärin vastaanotolle pääsemiseksi. Sote-uudistukseen liittyvät lait eivät tuo ongelmaan parannusta, koska terveydenhuoltolaki sisältölakina määrittelee edelleen kiireettömään sairaanhoitoon pääsyn. 

Lääkäriin pääsyn ongelman korjaamiseksi on terveydenhuoltolakiin sisältölakina säädettävä seitsemän arkipäivän aika, jonka kuluessa henkilön on päästävä lääkärin vastaanotolle, mikäli hoidon tarpeen arvioinnissa todetaan tarve perusterveydenhuollon lääkärin tutkimukselle. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 51 §, 63 §:n 2 momentti ja 66 §:n 1 momentti sekä  
lisätään lakiin uusi 60 a § seuraavasti: 
51 § (Uusi) 
Perusterveydenhuollon hoitoon pääsy 
Kunnan on järjestettävä toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön. Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.  
Mikäli hoidon tarpeen arvioinnissa todetaan tarve perusterveydenhuollon lääkärin tutkimukselle, on potilaan päästävä lääkärin vastaanotolle viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hoidon tarpeen arvioinnista. 
Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön. 
Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Tämä kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa ja perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa enintään kolmella kuukaudella, jos lääketieteellisistä, hoidollisista tai muista vastaavista perustelluista syistä hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta.  
60 a, 63 ja 66 § 
(Kuten HE 202/2018 vp) 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 9.11.2018 
Satu Taavitsainen sd 
Ilmari Nurminen sd 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
Anneli Kiljunen sd 
Sanna Marin sd 
Harry Wallin sd 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Tytti Tuppurainen sd 
Suna Kymäläinen sd 
Kristiina Salonen sd 
Joona Räsänen sd 
Krista Kiuru sd 
Lauri Ihalainen sd 
Ilkka Kantola sd 
Katja Taimela sd 
Eero Heinäluoma sd 
Maarit Feldt-Ranta sd 
Jukka Gustafsson sd 
Maria Guzenina sd 
Ville Skinnari sd 
Antti Rinne sd