Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.45

Lakialoite LA 82/2020 vp 
Mai Kivelä vas ym. 
 
Lakialoite laiksi raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa esitetään vuodelta 1970 peräisin olevan raskauden keskeyttämisestä annetun lain uudistamista siten, että laki kunnioittaa nykyistä paremmin raskaana olevan itsemääräämisoikeutta ja vastaa paremmin nykyistä käytäntöä. Lakia esitetään uudistettavaksi niin, että raskaudenkeskeytys ei edellytä raskaana olevalta laissa säädettyjen erityisten sosiaalisten tai muiden perusteiden esittämistä eikä kahden eri lääkärin antamaa lausuntoa. Aloitteen mukaan raskaus voidaan kahdenteentoista raskausviikkoon saakka keskeyttää raskaana olevan omasta pyynnöstä. 

PERUSTELUT

Vuodelta 1970 peräisin oleva laki raskauden keskeyttämisestä on vanhentunut. Laki on uudistettava niin, että se perustuu raskaana olevan itsemääräämisoikeuteen ja vastaa paremmin nykyistä käytäntöä. Vapaa ja turvallinen abortti on tärkeää erityisesti naisten ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta, sillä se vahvistaa raskaana olevan itsemääräämisoikeutta ja oikeutta päättää itse omasta lisääntymisestään.  

Kun laki 50 vuotta sitten säädettiin, ajatus naisen itsemääräämisoikeudesta oli vieras. Sen sijaan, että raskaudenkeskeytykseen riittäisi raskaana olevan oma tahto, lakiin kirjattiin painavat vaatimukset sosiaalisista perusteluista sekä kahden lääkärin antamasta luvasta. Ensimmäinen lupa vaaditaan yleensä perusterveydenhuollosta ja toinen erikoissairaanhoidosta. Suomessa ei siis ole vapaata aborttia, vaan kotimainen aborttilaki on yksi Euroopan tiukimmista. Abortin sallivista maista ainoastaan Britanniassa vaaditaan Suomen lisäksi raskauden keskeyttämiseksi erityisten perusteiden esittämistä. 

Monet Euroopan maat ovat vapauttaneet aborttilainsäädäntöään viime vuosina. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan lakien vapauttaminen ei ole vaikuttanut aborttien määrään. Aborttien vähentäminen on tärkeä tavoite, mutta abortin saatavuuden rajoittaminen on sen saavuttamiseen väärä ja toimimaton keino. Abortteja ei vähennetä aborttioikeutta rajaamalla, vaan ehkäisyn saatavuutta parantamalla ja seksuaalioikeuksia edistämällä. Yleinen kehitys on, että abortit vähenevät Euroopassa vuosi vuodelta. Myös Suomen tulee vihdoinkin päivittää aborttilainsäädäntö tähän päivään. 

Laki on uudistettava niin, että raskaudenkeskeytys ei vaadi erityisiä perusteluja vaan siihen riittää raskaana olevan oma tahto sekä yhden lääkärin tekemä tutkimus. Tulisi myös selvittää, voisiko tehtävään koulutettu sairaanhoitaja tai kätilö määrätä lääkkeet alle kaksitoista viikkoa kestäneissä raskauksissa. Joka tapauksessa saatavuuden takaamiseksi on huolehdittava riittävästä tehtävään koulutetun henkilökunnan määrästä. Lääkkeelliset keskeytykset olisi voitava tehdä pääosin perusterveydenhuollossa, mutta kirurgiset keskeytykset tehtäisiin edelleen erikoissairaanhoidossa.  

Raskaana olevan itsemääräämisoikeuden kannalta on olennaista, että laista poistetaan myös säännös, jonka mukaan lapsen isälle varataan tilaisuus esittää käsityksensä asiasta. Keskeistä on henkilön oikeus omaan kehoonsa ja oikeus päättää siihen liittyvistä kysymyksistä. Kysymys raskaana olevan ja isän tai muun henkilön välisestä kommunikaatiosta ratkaisun tiimoilta kuuluu pikemminkin kumppaneiden keskinäisen luottamuksen kuin lainsäädännön alaan. Niin raskaana olevalle kuin siittäjälle tai kumppanille tulisi kuitenkin tarvittaessa olla tarjolla tukea ja apua asian käsittelyyn. 

Raskaana olevan ei pidä joutua selvittämään ihmissuhteitaan ja elämäntilannettaan lääkäreille, sillä se on tarpeetonta ja alistavaa. Myös monet lääkärit ovat toivoneet lain uudistamista ja pitäneet nykyistä rooliaan erikoisena. He haluavat hoitaa, eivät arvioida ihmisten vahvasti henkilökohtaisia ratkaisuja. Kahden lääkärin lausuntoa koskevan vaatimuksen poistoa on kannattanut myös Suomen Lääkäriliitto. Nykyinen laki on kuormittava paitsi raskaana olevalle myös terveydenhuoltojärjestelmälle sekä hoitohenkilökunnalle. Lisäksi ennen kaikkea psyykkisen tuen takaaminen tarvittaessa on ei-toivotusti raskaana olevalle tärkeää. Tällaista tukea voi kaivata myös siittäjä tai kumppani.  

Vaikka Suomen aborttilaki on moneen muuhun Euroopan maahan verrattuna tiukka ja asettaa periaatteellisella tasolla raskaan kynnyksen abortille, abortin saavat käytännössä sitä ennen kahdennettatoista raskausviikkoa pyytävät. Laki vaatii siis päivittämistä myös sen takia, että laki ja käytäntö eivät kohtaa. Ylimääräinen byrokratia ja lain vaatimukset lääkärien lausunnoista pahimmillaan hidastavat prosessia, sillä lääkäreille on terveyskeskuksissa monesti pitkät jonot ja myös toisen lääkärin lausuntoa joutuu monesti jonottamaan. Pitkä prosessi tekee asiasta ei-toivotusti raskaana olevalle kohtuuttomasti vaikeampaa. Mitä mutkattomammin raskaudenkeskeytys saadaan, sitä paremmin se tukee aborttiin päätyvän psyykkistä hyvinvointia.  

Abortti on toimenpide, jossa raskaus keskeytetään joko kirurgisesti tai lääkkeellisesti. Vuonna 1970 raskaudenkeskeytykset tehtiin kirurgisesti sairaalassa. Nykyään 97 prosenttia keskeytyksistä tehdään lääkkeellisesti raskauden alkuvaiheessa. Kotimainen aborttilaki on päivitettävä siis myös sen vuoksi, että hoitokäytännöt ovat 50 vuoden aikana muuttuneet suuresti ja laki on myös lääketieteellisesti vanhentunut. Laista tulee poistaa viittaukset lausunnonantaja- ja suorittajalääkäriin.  

Raskauden keskeyttämistä koskevan perusteluvelvollisuuden ja kahden lääkärin lausunnon edellytyksen poistumisen myötä laki raskauden keskeyttämisestä selkeytyy ja yksinkertaistuu. Teknisenä muutoksena laissa olevat viittaukset Terveydenhuollon oikeusturvakeskukseen on syytä päivittää viittauksiksi vuoden 2009 alusta toimineeseen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon, jolle Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtävät siirtyivät. Samalla laissa käytettyä terminologiaa päivitetään. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan raskauden keskeyttämisestä annetun lain (239/1970) 3 ja 6 §,sellaisina kuin ne ovat, 3 § laissa 493/2019 ja 6 § osaksi laissa 1085/1992, sekä 
muutetaan 1 ja 2 §, 4 §:n 2 momentti, 5 §:n 2 ja 3 momentti, 5 a §, 7—11 § ja 15 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat, 1 § osaksi laissa 493/2019, 2 § ja 15 §:n 2 momentti laissa 328/2001, 5 §:n 2 momentti laissa 564/1978, 5 §:n 3 momentti sekä 5 a, 8, 10 ja 11 § laissa 1085/1992 sekä 7 § osaksi laissa 328/2001, seuraavasti: 
1 § 
Raskaus voidaan tämän lain säännöksiä noudattaen raskaana olevan pyynnöstä keskeyttää kahdenteentoista raskausviikkoon saakka. 
2 § 
Jos raskaana oleva terveydentilansa tai muun vastaavan syyn vuoksi ei kykene esittämään pätevää pyyntöä raskauden keskeyttämiseen, se voidaan suorittaa hänen laillisen edustajansa hakemuksesta, jos painavat syyt puoltavat toimenpidettä. 
4 § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Henkilölle, jolle on suoritettu raskauden keskeyttäminen, on annettava ehkäisyneuvontaa, niin kuin siitä asetuksella tarkemmin säädetään. 
5 § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Keskeytystä pyytävälle tulee tutkimusten jälkeen antaa välittömästi tarvittavat tiedot ja lääkemääräykset raskauden keskeyttämisen suorittamiseksi. Keskeytystä pyytävä on tarvittaessa ohjattava kirurgiseen raskauden keskeyttämiseen. 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi erityisistä syistä antaa luvan keskeytykselle kahdennentoista raskausviikon jälkeen, ei kuitenkaan kahdennenkymmenennen raskausviikon jälkeen. 
5 a § 
Sen estämättä, mitä 5 §:ssä säädetään, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi antaa luvan raskauden keskeyttämiseen, jos lapsivesi- tai ultraäänitutkimuksella, serologisilla tutkimuksilla taikka muulla vastaavalla luotettavalla tutkimuksella on todettu vaikea sikiön sairaus tai ruumiinvika, ei kuitenkaan kahdennenkymmenennenneljännen raskausviikon jälkeen 
7 § 
Milloin raskaana oleva on vaikean sairauden tähden saanut erityishoitoa, on lääkärin ennen päätöksen tekoa hankittava, mikäli mahdollista, naista sairauden vuoksi hoitaneelta lääkäriltä tämän terveydentilaa koskevat tiedot.  
8 § 
Lääkkeellinen raskauden keskeyttäminen voidaan suorittaa sellaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä, jossa on riittävä osaaminen ja edellytykset keskeytyksen suorittamiseen.  
Aborttia suorittavana lääkärinä voi toimia jokainen valtion, kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa oleva lääkäri taikka Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston määräämä muu lääkäri. 
Kirurginen raskauden keskeyttäminen suoritetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tähän tarkoitukseen hyväksymässä sairaalassa. Suorittajalääkärinä voi toimia jokainen sanotun sairaalan palveluksessa oleva laillistettu lääkäri. 
9 § 
Kun raskauden keskeyttämiseen on ryhdyttävä 1 §:n perusteella eikä keskeyttämisen edellytyksien tutkiminen 5 §:n 3 momentissa tai 5 a §:ssä säädetyssä järjestyksessä tai keskeyttämisen suorittaminen 8 §:ssä tarkoitetussa yksikössä voi siitä aiheutuvan viivytyksen takia tai muusta syystä tapahtua raskaana olevan henkeä tai terveyttä vakavasti vaarantamatta, saa laillistettu lääkäri suorittaa raskauden keskeyttämisen sanottuja säännöksiä noudattamatta. 
10 § 
Tämän lain Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle kuuluvat asiat käsitellään raskaudenkeskeyttämis- ja steriloimisasioiden lautakunnassa, niin kuin siitä asetuksella tarkemmin säädetään. 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston on käsiteltävä 1 momentissa mainitut asiat kiireellisinä. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston asiasta antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 
11 § 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston on valvottava, että lääkärit pyrkivät noudattamaan tämän lain mukaisissa tehtävissä tasapuolista ja yhdenmukaista käytäntöä. 
15 § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Raskauden keskeyttämistä koskevissa asioissa käytettävien lomakkeiden kaavat vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan lisäksi tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä raskauden keskeyttämistä koskevien asioiden käsittelystä. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston on ohjattava terveydenhuollon ammattilaisia yhdenmukaiseen käytäntöön keskeyttämisperusteiden tulkinnassa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 11.11.2020 
Mai Kivelä vas 
Saara-Sofia Sirén kok 
Atte Harjanne vihr 
Pia Lohikoski vas 
Bella Forsgrén vihr 
Juho Kautto vas 
Veronika Honkasalo vas 
Johannes Yrttiaho vas 
Jussi Saramo vas 
Jari Myllykoski vas 
Markus Mustajärvi vas 
Katja Hänninen vas 
Mari-Leena Talvitie kok 
Paavo Arhinmäki vas 
Matti Semi vas 
Hanna Sarkkinen vas 
Anna Kontula vas 
Eva Biaudet 
Johan Kvarnström sd 
Saara Hyrkkö vihr 
Mari Holopainen vihr 
Merja Kyllönen vas 
Satu Hassi vihr 
Elina Lepomäki kok 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Tiina Elo vihr 
Inka Hopsu vihr