Lakialoite
LA
84
2016 vp
Touko
Aalto
vihr
ym.
Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Eduskunnalle
Turpeen verotukea on kasvatettu alentamalla turpeen verotusta tasolta 4,9 euroa/MWh ensin tasolle 3,40 euroa/MWh vuonna 2015 ja edelleen tasolle 1,9 euroa/MWh vuonna 2016, mikä kannustaa entistä enemmän runsaasti hiilidioksidipäästöjä aiheuttavan turpeen käyttämiseen polttoaineena erityisesti yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa. Samassa yhteydessä on korotettu metsähakkeen energiakäytön tukea, jotta turpeen ja hakkeen välinen hintasuhde ei muuttuisi. Näiden toimien yhteisvaikutus valtion talouteen on ollut noin 20 miljoonaa euroa heikentävä. 
Vihreät ehdottaa turpeen verotuen pienentämistä palauttamalla veron tasolle 3,4 euroa/MWh. Metsähakkeen tuen vastaavasta alentamisesta Vihreät on tehnyt erillisen talousarvioaloitteen. Tuotantotukiasetuksessa säädetyn laskentakaavan mukaan turpeen veron korotus alentaisi metsähakkeella tuotetusta sähköstä maksettavaa tuotantotukea 15,9 euroon megawattitunnilta nykyisestä 18 eurosta. 
Arvioiden mukaan turpeen saama verotuki verrokkipolttoaineisiin nähden on tällä hetkellä suuruusluokkaa 140 miljoonaa euroa vuodessa. Kertaheitolla tätä ympäristölle haitallista verotukea ei kuitenkaan voi kokonaisuudessaan poistaa, sillä se puolestaan kannustaisi kivihiilen ja muiden fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttöön polttoturpeen ja myös metsähakkeen asemesta. 
Ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja erityisesti Pariisin ilmastokokouksen jälkeen on käytettävä kaikki keinot hiilipäästöjen vähentämiseksi. Turpeen saaman verotuen pienentäminen tukee ilmastotavoitteiden saavuttamista ja kohentaa lisäksi valtiontalouden tilaa.  
Tämä lakialoite kuuluu Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) liitteen verotaulukko 2, sellaisena kuin se on laissa 1724/2015, seuraavasti: 
 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 
Liite
VEROTAULUKKO 2 
 
 
 
 
Tuote 
Tuoteryhmä 
Energiavero 
Huoltovarmuusmaksu 
Yhteensä 
Sähkö snt/kWh 
 
 
 
 
— veroluokka I 
2,24 
0,013 
2,253 
— veroluokka II 
0,69 
0,013 
0,703 
Mäntyöljy snt/kg 
22,12 
22,12 
Polttoturve  
euroa/MWh 
3,40 
3,40 
Helsingissä 21.10.2016 
Touko
Aalto
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Satu
Hassi
vihr
Jani
Toivola
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Antero
Vartia
vihr
Viimeksi julkaistu 26.10.2016 13.15