Lakialoite
LA
85
2018 vp
Krista
Kiuru
sd
ym.
Lakialoite laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalain 6 §:ää. Lakialoitteen tarkoituksena on laajentaa laitoksessa annetun huollon korvaukseen oikeutettujen sotainvalidien joukkoa laskemalla korvattavuuden työkyvyttömyysastetta 20 prosentista 10 prosenttiin.  
Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian lain vahvistamisen jälkeen.  
PERUSTELUT
Aloitteessa ehdotetaan sotilasvammalakia muutettavaksi siten, että vuosien 1939—1945 sotien johdosta vahingoittuneille tai sairastuneille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia, voidaan korvata laitoksessa annettu huolto tai osa-aikainen huolto myös silloin, kun sen tarve johtuu muusta kuin korvatusta vammasta tai sairaudesta. Sotilasvammalain 6 §:n 5 momentissa tarkoitetulla työkyvyttömyysasteella tarkoitetaan lääketieteellisesti arvioitavaa haitta-astetta eli invaliditeettiprosenttia. Nykyisin kyseinen haitta-asteraja on vähintään 20 prosenttia. Voimassa oleva säännös tarkoittaa siten sitä, että sotainvalidilla, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia, on mahdollisuus päästä Valtiokonttorin kustantamaan laitoksessa annettuun huoltoon, jos hän ei terveydentilan heikentymisen vuoksi selviydy kotona. Aloitteella laajennettaisiin Valtiokonttorin kustantamaan laitoksessa annettuun huoltoon oikeutettujen sotainvalidien joukkoa. 
Sotainvalideja oli vuoden 2018 alussa noin 1 500. Jos laitoksessa annetun huollon piirissä olisi haitta-asterajan laskemisen jälkeen saman verran tähän palveluun oikeutetuista kuin nykyisinkin eli 29 prosenttia, olisi lisäkustannus nykyiseen verrattuna arviolta 10,4—12,3 miljoonaa euroa riippuen siitä, kuinka moni laitokseen siirtyvistä on käyttänyt kunnallisia avopalveluja. Muutokseen tarvittava lisäkustannus voitaisiin kuitenkin kustantaa valtion talousarviossa sotainvalidien laitoksessa annetun huollon kustannuksiin varatusta määrärahasta ilman, että sitä tarvitsee lisätä tai valtiontalouden kehyksiin varata tästä muutoksesta johtuen lisärahoitusta. Lisäkustannus alenisi vuosittain siten, että vuonna 2020 arvioidaan lisäkustannuksen olevan 7,3 miljoonaa euroa, vuonna 2021 se olisi 5,2 miljoonaa euroa, vuonna 2022 puolestaan 3,7 miljoonaa euroa ja vuonna 2023 lisäkustannus vähenisi 2,6 miljoonaan euroon olettaen, että kaikki ovat käyttäneet kunnallisia avopalveluja. 
Laitoksessa annetun huollon korvaamisen laajentaminen aloitteen mukaisesti merkitsee olennaista etua asianomaisille invalideille ja helpottaa siten heidän asemaansa.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sotilasvammalain (404/1948) 6 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 901/2012, seuraavasti:  
6 § 
Sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään, korvataan sairaanhoitona myös määräaikainen lääkärintarkastus, työ- tai toimintakyvyn palauttamista tai säilyttämistä tarkoittava kuntouttaminen sekä laitoksessa annettu huolto tai osa-aikainen huolto. Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia, ja vuosien 1939—1945 sotien johdosta vahingoittuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia, voidaan korvata laitoksessa annettu huolto tai osa-aikainen huolto myös, kun sen tarve johtuu muustakin kuin korvatusta vammasta tai sairaudesta. Lisäksi voidaan kuntouttaminen, vaikka kuntouttamisen tarve ei johtuisikaan korvatusta vammasta tai sairaudesta, korvata vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 4.12.2018 
Krista
Kiuru
sd
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Sari
Sarkomaa
kok
Anneli
Kiljunen
sd
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Veronica
Rehn-Kivi
r
Vesa-Matti
Saarakkala
sin
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Arja
Juvonen
ps
Sari
Tanus
kd
Martti
Talja
kesk
Pekka
Puska
kesk
Niilo
Keränen
kesk
Sari
Raassina
kok
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
Kristiina
Salonen
sd
Ulla
Parviainen
kesk
Satu
Taavitsainen
sd
Ilmari
Nurminen
sd
Anne
Louhelainen
sin
Viimeksi julkaistu 5.12.2018 15.46