Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.54

Lakialoite LA 86/2018 vp 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr ym. 
 
Lakialoite laiksi lastensuojelulain 75 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan lastensuojelulakia muutettavaksi siten, että kunnan velvollisuus lastensuojelun jälkihuollon järjestämiseen päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 25 vuotta tai viiden vuoden kuluttua siitä, kun lapsi on ollut 1 momentissa tarkoitetun kodin ulkopuolisen sijoituksen päättymisen jälkeen viimeksi lastensuojelun asiakkaana. Nykyisin jälkihuollon päättymisen ikäraja on 21 vuotta. 

PERUSTELUT

Voimassa olevan lastensuojelulain mukaan kuntien velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 21 vuotta. Useat lastensuojelun asiantuntijat ja lastensuojelujärjestöt ovat esittäneet, että jälkihuollon järjestämisen yläikärajaa tulisi nostaa nykyisestä 21 vuodesta 25 vuoteen, sillä nykyisin moni nuori syrjäytyy jälkihuollon toimien päättyessä. Myös sosiaali- ja terveysministeriön Toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän loppuraportti (2013) esitti tätä toimenpidettä yhtenä suosituksenaan. 

Lastensuojelun asiakkaina olleet nuoret tarvitsevat usein aikuisuuden kynnyksellä tehostettua tukea itsenäisen elämän aloittamiseen. Esimerkiksi Helsingissä jälkihuollon piirissä olleista nuorista vain 14 prosentilla oli ammatti jälkihuollon päättyessä. Jälkihuollon palvelut pitävätkin sisällään muun muassa tukea opintoihin ja työllistymiseen, henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa arjessa selviytymiseen, yhteiskunnan palveluihin ohjaamista, apua asunnon hankkimiseen sekä vertaistukitoimintaa. 

Me-säätiön ja THL:n syyskuussa julkaistun Syrjäytymisen dynamiikka -tietoaineiston mukaan yksi keskeisimmistä nuorten syrjäytymistä ennustavista tekijöistä on, että nuori on ollut lastensuojelun sijoituksessa ennen 6. ikävuotta tai 12—16-vuotiaana. 

Tutkimuksen mukaan huostaanotossa olleiden nuorten aikuisten, niin naisten kuin miesten, kuolleisuus on muita korkeampi 25 vuoden ikään saakka (Kalland ym. 2001). Kuolinsyitä tässä ikäryhmässä ovat usein onnettomuudet ja tapaturmat, päihteet ja itsemurhat. Tämä havainto puoltaa sitä, että jälkihuollon ikäraja kannattaisi nostaa 25 vuoteen. 

Täysi-ikäisen nuoren on mahdollista kieltäytyä jälkihuollon palveluista, mutta nuori voi kuitenkin ikärajan puitteissa hakeutua uudelleen jälkihuollon tuen piiriin. Jos ikäraja olisi nykyistä 21 ikävuotta korkeampi, pysyisivät myös matalan kynnyksen palveluiden ovet pidempään auki nuorelle aikuiselle. 

Hyvin onnistuneella lastensuojelun jälkihuollolla voidaan parhaimmillaan turvata nuorille aikuisille sujuva itsenäistyminen aikuisuuteen sekä ennaltaehkäistä nuorten aikuisten syrjäytymistä. Lastensuojelun jälkihuollon ikärajan nostaminen 25 vuoteen antaisi lastensuojelun ammattilaisille enemmän työkaluja toimia nuorten parhaaksi. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki lastensuojelulain 75 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lastensuojelulain (417/2007) 75 § seuraavasti: 
75 § 
Lapsen ja nuoren oikeus jälkihuoltoon 
Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on järjestettävä lapselle tai nuorelle tämän luvun mukainen jälkihuolto 40 §:ssä tarkoitetun sijaishuollon päättymisen jälkeen. Jälkihuolto on järjestettävä myös 37 §:ssä tarkoitetun avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen päättymisen jälkeen, jos sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja kohdistunut lapseen yksin. 
Jälkihuoltoa voidaan järjestää myös muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle lastensuojelun asiakkaana olleelle nuorelle. 
Kunnan velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viiden vuoden kuluttua siitä, kun lapsi on ollut 1 momentissa tarkoitetun kodin ulkopuolisen sijoituksen päättymisen jälkeen viimeksi lastensuojelun asiakkaana. Velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 25 vuotta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 4.12.2018 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Krista Mikkonen vihr 
Pekka Haavisto vihr 
Hanna Halmeenpää vihr 
Ville Niinistö vihr 
Ozan Yanar vihr 
Johanna Karimäki vihr 
Antero Vartia vihr 
Emma Kari vihr 
Olli-Poika Parviainen vihr 
Paavo Väyrynen tl 
Ritva Elomaa ps 
Kari Kulmala sin 
Katja Taimela sd 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
Lauri Ihalainen sd 
Pilvi Torsti sd 
Krista Kiuru sd 
Ilkka Kantola sd 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
Anneli Kiljunen sd 
Maria Guzenina sd 
Maarit Feldt-Ranta sd 
Suna Kymäläinen sd 
Kristiina Salonen sd 
Maria Tolppanen sd 
Tytti Tuppurainen sd 
Pia Viitanen sd 
Riitta Myller sd 
Harry Wallin sd 
Jari Myllykoski vas 
Markus Mustajärvi vas 
Paavo Arhinmäki vas 
Markku Rossi kesk 
Hannu Hoskonen kesk 
Arto Pirttilahti kesk 
Antti Kurvinen kesk 
Katri Kulmuni kesk 
Sari Tanus kd 
Markku Pakkanen kesk 
Laura Huhtasaari ps 
Tuomo Puumala kesk 
Päivi Räsänen kd 
Anne Kalmari kesk 
Sari Sarkomaa kok 
Mika Raatikainen ps 
Kimmo Kivelä sin 
Erkki Tuomioja sd 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Peter Östman kd 
Jari Ronkainen ps 
Jani Mäkelä ps 
Reijo Hongisto sin 
Satu Taavitsainen sd 
Heli Järvinen vihr 
Arja Juvonen ps 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
Tiina Elovaara sin 
Hanna Sarkkinen vas 
Tarja Filatov sd 
Aila Paloniemi kesk 
Petri Honkonen kesk 
Toimi Kankaanniemi ps 
Leena Meri ps 
Rami Lehto ps 
Niilo Keränen kesk 
Seppo Kääriäinen kesk 
Ville Vähämäki ps 
Kari Uotila vas 
Sari Essayah kd 
Jaana Pelkonen kok 
Pertti Hakanen kesk 
Timo Heinonen kok 
Arto Satonen kok 
Hanna-Leena Mattila kesk 
Sari Multala kok 
Kaj Turunen kok 
Matti Torvinen sin 
Sari Raassina kok 
Mia Laiho kok 
Anders Adlercreutz 
Hanna Kosonen kesk 
Olli Immonen ps 
Pauli Kiuru kok 
Sanna Marin sd 
Maria Lohela sin 
Teuvo Hakkarainen ps 
Katja Hänninen vas 
Matti Semi vas 
Joona Räsänen sd 
Eero Heinäluoma sd 
Stefan Wallin 
Juho Eerola ps 
Annika Lapintie vas 
Anna-Maja Henriksson 
Mikko Alatalo kesk 
Ulla Parviainen kesk 
Veronica Rehn-Kivi 
Anne Louhelainen sin 
Pekka Puska kesk 
Mikaela Nylander 
Juha Rehula kesk 
Harri Jaskari kok 
Elina Lepomäki kok 
Mikko Savola kesk 
Markus Lohi kesk 
Jukka Gustafsson sd 
Jyrki Kasvi vihr 
Mari-Leena Talvitie kok 
Saara-Sofia Sirén kok 
Vesa-Matti Saarakkala sin 
Li Andersson vas 
Anna Kontula vas 
Jani Toivola vihr 
Satu Hassi vihr