Lakialoite
LA
9
2020 vp
Sari
Tanus
kd
ym.
Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Tällä lakialoitteella ehdotetaan, että eturauhassyöpäseulontojen järjestäminen lisätään viralliseen, kansalliseen seulontaohjelmaan. Terveydenhuoltolakiin (1326/2010) esitetään lisättäväksi uusi pykälä kuntien järjestämistä, miespuolisten henkilöiden eturauhassyöpäseulonnoista. Seulontojen käytännön järjestämisestä, kohderyhmästä ja seulonta-ajoista tulee säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa seulonnoista. 
PERUSTELUT
Miesten eturauhassyöpä on Suomen yleisin syöpä. Suomessa eturauhassyöpään sairastuu vuosittain yli 5 000 miestä ja sairauteen kuolee joka vuosi yli 900 miestä. Syövän esiintyvyys nousee voimakkaasti. Vuonna 2017 syöpärekisterissä oli 5 446 uutta eturauhassyöpätapausta. THL:n ennusteen mukaan vuonna 2025 tulee olemaan jo 7 000 eturauhassyöpätapausta vuodessa. Eturauhassyöpäjärjestöjen katto-organisaatio Europa Uomon ja Euroopan Urologiyhdistyksen mukaan Euroopassa sairastuu vuosittain yli 400 000 miestä. Vastaavasti kuolleisuus on Euroopan tasolla noussut nopeassa tahdissa yli 100 000 mieheen vuodessa. Europa Uomo ja Euroopan Urologiyhdistys suosittelevatkin kiireellisesti eturauhassyövän seulonnan aloittamista kaikissa Euroopan maissa.  
Sairauden varhainen havaitseminen on äärimmäisen tärkeää, jotta syövän leviäminen voidaan ehkäistä. Eturauhassyövälle on tyypillistä, että niin kauan kuin se kasvaa eturauhasta ympäröivän kapselin sisällä, se ei aiheuta oireita. Siksi tauti pääsee usein leviämään pitkälle ennen kuin se aiheuttaa miehelle merkittäviä oireita. Seulonta voidaan toteuttaa helposti verikokeen avulla, sillä eturauhassyöpä nostaa useimmissa tapauksissa veren PSA-arvoa. Tutkimusten mukaan PSA-seulonta tulisi tehdä niin varhaisessa vaiheessa, että tauti ei ole muuntunut aggressiiviseksi eikä levinnyt. PSA-seulonta ja kehittyneet magneettikuvaustekniikat mahdollistavat eturauhassyövän varhaisen havaitsemisen. PSA-seulonta pelastaisi noin 30 % miehistä, jotka nyt kuolevat eturauhassyöpään. Eturauhassyöpäseulonnat säästäisivät näin ollen joka vuosi noin 300 miehen hengen.  
Seulonnoilla eturauhassyöpä saataisiin varhaisessa vaiheessa esiin ja hoito voitaisiin aloittaa riittävän ajoissa. Näin vältyttäisiin myös myöhäisen vaiheen hoitojen kalliilta kustannuksilta ja miehen elämänlaatua voitaisiin paremmin vaalia. Alan asiantuntijoiden mukaan potilaat, jotka kuuluvat riskiryhmään, tulisi seuloa jo 40-vuotiaina. Riskiryhmään kuuluvat potilaat, joiden lähisuvussa on nuorella iällä sairastettua eturauhassyöpää tai/ja usealla miehellä lähisuvussa äidin tai isän puolella on eturauhassyöpä. Muut miehet tulisi seuloa 50 ikävuodesta lähtien.  
Suomessa naisilla on ollut säännöllisesti tehtävä kohdunkaulasyövän seulonta jo yli 50 vuotta ja kattava rintasyövän seulonta, mammografia, yli 30 vuotta. Rintasyöpään sairastuu vuosittain lähes saman verran naisia kuin miehiä sairastuu eturauhassyöpään. Hallitus on hallitusohjelmassaan voimakkaasti painottanut tasa-arvon toteutumista kaikilla sektoreilla. Miesten tasa-arvonkin kannalta olisi erittäin tärkeää saada mahdollisimman nopeasti aikaan kattava eturauhassyövän seulonta. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
terveydenhuoltolain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään terveydenhuoltolakiin (1326/2010) uusi 14 a § seuraavasti: 
14 a § 
Eturauhassyöpäseulonnat 
Kunnan tulee järjestää miespuolisille asukkailleen eturauhassyöpäseulonnat siten kuin valtioneuvoston asetuksessa seulonnoista tarkemmin säädetään. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 18.3.2020 
Sari
Tanus
kd
Matti
Semi
vas
Toimi
Kankaanniemi
ps
Markus
Lohi
kesk
Ilkka
Kanerva
kok
Petri
Honkonen
kesk
Hannu
Hoskonen
kesk
Joonas
Könttä
kesk
Kim
Berg
sd
Mikko
Lundén
ps
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Mikko
Kinnunen
kesk
Joakim
Strand
r
Antero
Laukkanen
kd
Peter
Östman
kd
Sari
Essayah
kd
Päivi
Räsänen
kd
Juha
Sipilä
kesk
Juha
Pylväs
kesk
Jouni
Ovaska
kesk
Arto
Pirttilahti
kesk
Veikko
Vallin
ps
Vilhelm
Junnila
ps
Petri
Huru
ps
Lulu
Ranne
ps
Jouni
Kotiaho
ps
Olli
Immonen
ps
Jari
Ronkainen
ps
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
Rami
Lehto
ps
Jukka
Mäkynen
ps
Sanna
Antikainen
ps
Marko
Kilpi
kok
Ari
Koponen
ps
Veijo
Niemi
ps
Hanna-Leena
Mattila
kesk
Markku
Eestilä
kok
Pia
Kauma
kok
Inka
Hopsu
vihr
Sheikki
Laakso
ps
Arto
Satonen
kok
Minna
Reijonen
ps
Mikko
Savola
kesk
Heikki
Vestman
kok
Pihla
Keto-Huovinen
kok
Timo
Heinonen
kok
Mauri
Peltokangas
ps
Juhana
Vartiainen
kok
Paula
Risikko
kok
Ben
Zyskowicz
kok
Mika
Niikko
ps
Hanna
Huttunen
kesk
Petteri
Orpo
kok
Kimmo
Kiljunen
sd
Jari
Myllykoski
vas
Kaisa
Juuso
ps
Pasi
Kivisaari
kesk
Heidi
Viljanen
sd
Paula
Werning
sd
Marko
Asell
sd
Harry
Harkimo
liik
Johannes
Yrttiaho
vas
Arja
Juvonen
ps
Pia
Lohikoski
vas
Juha
Mäenpää
ps
Mia
Laiho
kok
Aki
Lindén
sd
Pia
Viitanen
sd
Ari
Torniainen
kesk
Leena
Meri
ps
Jukka
Kopra
kok
Kai
Mykkänen
kok
Markus
Mustajärvi
vas
Tuomas
Kettunen
kesk
Niina
Malm
sd
Jaana
Pelkonen
kok
Esko
Kiviranta
kesk
Matias
Marttinen
kok
Mikko
Ollikainen
r
Seppo
Eskelinen
sd
Jari
Koskela
ps
Sakari
Puisto
ps
Mari-Leena
Talvitie
kok
Janne
Sankelo
kok
Jukka
Gustafsson
sd
Jussi
Halla-aho
ps
Riikka
Purra
ps
Suna
Kymäläinen
sd
Johannes
Koskinen
sd
Raimo
Piirainen
sd
Elina
Lepomäki
kok
Sandra
Bergqvist
r
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
Ruut
Sjöblom
kok
Ville
Kaunisto
kok
Katja
Taimela
sd
Mikko
Kärnä
kesk
Anne
Kalmari
kesk
Tarja
Filatov
sd
Veronica
Rehn-Kivi
r
Kalle
Jokinen
kok
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
Juho
Kautto
vas
Mika
Kari
sd
Ville
Vähämäki
ps
Mats
Löfström
r
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Ilmari
Nurminen
sd
Hussein
al-Taee
sd
Jussi
Saramo
vas
Janne
Heikkinen
kok
Katja
Hänninen
vas
Pekka
Aittakumpu
kesk
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Anders
Adlercreutz
r
Heikki
Autto
kok
Tom
Packalén
ps
Mari
Holopainen
vihr
Bella
Forsgrén
vihr
Hanna
Holopainen
vihr
Tiina
Elo
vihr
Maria
Guzenina
sd
Jenna
Simula
ps
Anu
Vehviläinen
kesk
Anneli
Kiljunen
sd
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Kristiina
Salonen
sd
Saara-Sofia
Sirén
kok
Sari
Multala
kok
Jussi
Wihonen
ps
Mai
Kivelä
vas
Johan
Kvarnström
sd
Anders
Norrback
r
Pauli
Kiuru
kok
Sebastian
Tynkkynen
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ano
Turtiainen
ps
Jani
Mäkelä
ps
Mari
Rantanen
ps
Sami
Savio
ps
Ritva
Elomaa
ps
Merja
Kyllönen
vas
Viimeksi julkaistu 20.3.2020 14.48