Lakialoite
LA
94
2017 vp
Katja
Hänninen
vas
ym.
Lakialoite laiksi työsopimuslain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Aloitteessa ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia niin, että työntekijällä on oikeus tilapäiseen, enintään neljän päivän pituiseen hoitovapaaseen alle 12-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti.  
Nykyisessä tilapäistä hoitovapaata koskevassa säännöksessä äkillisesti sairastuneen lapsen ikäraja on rajattu alle 10-vuotiaisiin lapsiin. Valtaosa työehtosopimuksista määrittelee, että kolme hoitopäivää on palkallisia. Jos lapsi on yli 10-vuotias, työsopimuslaki edellyttää, että lapsi pärjää yksin kotona sairaana. Moni vanhempi on tästä kuitenkin eri mieltä. 
PERUSTELUT
Nykytila 
Työntekijällä on oikeus saada enintään neljä työpäivää vapaata lapsen hoitoa tai lapsen hoidon järjestämistä varten. Tätä kutsutaan tilapäiseksi hoitovapaaksi. Edellytyksinä on, että lapsi on sairastunut äkillisesti ja lapsi on alle 10-vuotias. Osassa työehtosopimuksia on sovittu, että vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan yli 10-vuotiasta vammaista lastaan. 
Oikeus jäädä tilapäiselle hoitovapaalle on lapsen kanssa asuvalla vanhemmalla sekä lapsen vanhemmalla, joka ei asu tämän kanssa samassa taloudessa (ns. etävanhempi). Tilapäiseen hoitovapaaseen oikeutetut vanhemmat eivät saa yhtäaikaisesti jäädä hoitamaan sairastunutta lasta. Tämä koskee myös tilanteita, joissa toinen vanhemmista on ollut yövuorossa ja toisella vanhemmista on aamuvuoro. 
Tilapäinen hoitovapaa on yleensä mahdollista vain silloin, kun lapsen molemmat vanhemmat ovat kodin ulkopuolella töissä. Jos toinen vanhemmista on esimerkiksi opintovapaalla, töissä käyvällä vanhemmalla ei yleensä ole oikeutta tilapäiseen hoitovapaaseen. Tilapäistä hoitovapaata voi siis pitää vain yksi vanhempi kerrallaan, mutta vanhemmat voivat vuorotella. 
Oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen koskee yleensä vain tilanteita, joissa lapsi on sairastunut äkillisesti. Lapsen etukäteen sovittu leikkaus tai tarkastus ei yleensä oikeuta tilapäiseen hoitovapaaseen. Tällöin työstä poissaolosta täytyy sopia työnantajan kanssa erikseen. 
Työntekijän on ilmoitettava tilapäisestä hoitovapaasta ja sen arvioidusta kestosta työnantajalle niin pian kuin mahdollista. Työntekijän on pyydettäessä osoitettava poissaolon syy yleensä lääkärintodistuksella tai terveydenhoitajan todistuksella. 
Jos työsuhteeseen ei sovelleta työehtosopimusta, työnantaja ei ole velvollinen maksamaan palkkaa tilapäisen hoitovapaan ajalta. Työehtosopimuksissa on kuitenkin määräyksiä tilapäisen hoitovapaan palkallisuudesta. Yleensä työehtosopimuksissa tilapäinen hoitovapaa on sovittu palkalliseksi enintään kolmelta työ- tai kalenteripäivältä lapsen sairastumisesta lukien.  
Työehtosopimuksissa on erikseen määritelty edellytykset tilapäisen hoitovapaan palkallisuudelle. Palkkauksen edellytyksenä on tavallisesti, että molemmat vanhemmat ovat ansiotyössä tai toisella vanhemmista on todellinen este osallistua lapsen hoitoon. 
Muutosehdotuksen perustelut 
Monessa lapsiperheessä etenkin talvikausi on hankalaa, kun sekä lapset että välillä vanhemmatkin sairastavat. Työsopimuslain mukaan vain alle kymmenvuotiaan lapsen kanssa vanhempi voi jäädä kotiin. Tilanne hankaloituu huomattavasti, kun tämä ikäraja ylittyy. Moni vanhempi kokee, ettei 10-vuotias ole vielä tarpeeksi vanha sairastamaan yksin. Lakia kierretään muun muassa jäämällä itse sairauslomalle. Voimassa oleva lain ikäraja ei vastaa perheiden tarpeisiin. Sen vuoksi ikärajaa tulee nostaa kahdella vuodella nykyisestä 10 ikävuodesta 12 ikävuoteen. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
työsopimuslain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työsopimuslain (55/2001) 4 luvun 6 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 533/2006, seuraavasti: 
4 luku  
Perhevapaat 
6 § 
Tilapäinen hoitovapaa  
Työntekijän lapsen tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen, joka ei ole täyttänyt 12 vuotta, sairastuessa äkillisesti työntekijällä on oikeus saada lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata enintään neljä työpäivää kerrallaan. Sama oikeus on myös lapsen vanhemmalla, joka ei asu tämän kanssa samassa taloudessa. Tilapäiseen hoitovapaaseen oikeutetut saavat olla tilapäisellä hoitovapaalla saman kalenterijakson aikana, mutta eivät yhtäaikaisesti. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 20.11.2017 
Katja
Hänninen
vas
Mika
Niikko
ps
Hanna
Halmeenpää
vihr
Li
Andersson
vas
Johanna
Karimäki
vihr
Matti
Semi
vas
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Jari
Myllykoski
vas
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Emma
Kari
vihr
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Ilmari
Nurminen
sd
Kari
Uotila
vas
Markus
Mustajärvi
vas
Antti
Rantakangas
kesk
Esko
Kiviranta
kesk
Anna
Kontula
vas
Olli
Immonen
ps
Antti
Kurvinen
kesk
Satu
Hassi
vihr
Satu
Taavitsainen
sd
Viimeksi julkaistu 21.11.2017 12.52