Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.14

Lakialoite LA 94/2017 vp 
Katja Hänninen vas ym. 
 
Lakialoite laiksi työsopimuslain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia niin, että työntekijällä on oikeus tilapäiseen, enintään neljän päivän pituiseen hoitovapaaseen alle 12-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti.  

Nykyisessä tilapäistä hoitovapaata koskevassa säännöksessä äkillisesti sairastuneen lapsen ikäraja on rajattu alle 10-vuotiaisiin lapsiin. Valtaosa työehtosopimuksista määrittelee, että kolme hoitopäivää on palkallisia. Jos lapsi on yli 10-vuotias, työsopimuslaki edellyttää, että lapsi pärjää yksin kotona sairaana. Moni vanhempi on tästä kuitenkin eri mieltä. 

PERUSTELUT

Nykytila 

Työntekijällä on oikeus saada enintään neljä työpäivää vapaata lapsen hoitoa tai lapsen hoidon järjestämistä varten. Tätä kutsutaan tilapäiseksi hoitovapaaksi. Edellytyksinä on, että lapsi on sairastunut äkillisesti ja lapsi on alle 10-vuotias. Osassa työehtosopimuksia on sovittu, että vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan yli 10-vuotiasta vammaista lastaan. 

Oikeus jäädä tilapäiselle hoitovapaalle on lapsen kanssa asuvalla vanhemmalla sekä lapsen vanhemmalla, joka ei asu tämän kanssa samassa taloudessa (ns. etävanhempi). Tilapäiseen hoitovapaaseen oikeutetut vanhemmat eivät saa yhtäaikaisesti jäädä hoitamaan sairastunutta lasta. Tämä koskee myös tilanteita, joissa toinen vanhemmista on ollut yövuorossa ja toisella vanhemmista on aamuvuoro. 

Tilapäinen hoitovapaa on yleensä mahdollista vain silloin, kun lapsen molemmat vanhemmat ovat kodin ulkopuolella töissä. Jos toinen vanhemmista on esimerkiksi opintovapaalla, töissä käyvällä vanhemmalla ei yleensä ole oikeutta tilapäiseen hoitovapaaseen. Tilapäistä hoitovapaata voi siis pitää vain yksi vanhempi kerrallaan, mutta vanhemmat voivat vuorotella. 

Oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen koskee yleensä vain tilanteita, joissa lapsi on sairastunut äkillisesti. Lapsen etukäteen sovittu leikkaus tai tarkastus ei yleensä oikeuta tilapäiseen hoitovapaaseen. Tällöin työstä poissaolosta täytyy sopia työnantajan kanssa erikseen. 

Työntekijän on ilmoitettava tilapäisestä hoitovapaasta ja sen arvioidusta kestosta työnantajalle niin pian kuin mahdollista. Työntekijän on pyydettäessä osoitettava poissaolon syy yleensä lääkärintodistuksella tai terveydenhoitajan todistuksella. 

Jos työsuhteeseen ei sovelleta työehtosopimusta, työnantaja ei ole velvollinen maksamaan palkkaa tilapäisen hoitovapaan ajalta. Työehtosopimuksissa on kuitenkin määräyksiä tilapäisen hoitovapaan palkallisuudesta. Yleensä työehtosopimuksissa tilapäinen hoitovapaa on sovittu palkalliseksi enintään kolmelta työ- tai kalenteripäivältä lapsen sairastumisesta lukien.  

Työehtosopimuksissa on erikseen määritelty edellytykset tilapäisen hoitovapaan palkallisuudelle. Palkkauksen edellytyksenä on tavallisesti, että molemmat vanhemmat ovat ansiotyössä tai toisella vanhemmista on todellinen este osallistua lapsen hoitoon. 

Muutosehdotuksen perustelut 

Monessa lapsiperheessä etenkin talvikausi on hankalaa, kun sekä lapset että välillä vanhemmatkin sairastavat. Työsopimuslain mukaan vain alle kymmenvuotiaan lapsen kanssa vanhempi voi jäädä kotiin. Tilanne hankaloituu huomattavasti, kun tämä ikäraja ylittyy. Moni vanhempi kokee, ettei 10-vuotias ole vielä tarpeeksi vanha sairastamaan yksin. Lakia kierretään muun muassa jäämällä itse sairauslomalle. Voimassa oleva lain ikäraja ei vastaa perheiden tarpeisiin. Sen vuoksi ikärajaa tulee nostaa kahdella vuodella nykyisestä 10 ikävuodesta 12 ikävuoteen. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki työsopimuslain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työsopimuslain (55/2001) 4 luvun 6 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 533/2006, seuraavasti: 
4 luku  
Perhevapaat 
6 § 
Tilapäinen hoitovapaa  
Työntekijän lapsen tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen, joka ei ole täyttänyt 12 vuotta, sairastuessa äkillisesti työntekijällä on oikeus saada lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata enintään neljä työpäivää kerrallaan. Sama oikeus on myös lapsen vanhemmalla, joka ei asu tämän kanssa samassa taloudessa. Tilapäiseen hoitovapaaseen oikeutetut saavat olla tilapäisellä hoitovapaalla saman kalenterijakson aikana, mutta eivät yhtäaikaisesti. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 20.11.2017 
Katja Hänninen vas 
Mika Niikko ps 
Hanna Halmeenpää vihr 
Li Andersson vas 
Johanna Karimäki vihr 
Matti Semi vas 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Krista Mikkonen vihr 
Jari Myllykoski vas 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
Emma Kari vihr 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Ilmari Nurminen sd 
Kari Uotila vas 
Markus Mustajärvi vas 
Antti Rantakangas kesk 
Esko Kiviranta kesk 
Anna Kontula vas 
Olli Immonen ps 
Antti Kurvinen kesk 
Satu Hassi vihr 
Satu Taavitsainen sd