Lakialoite
LA
95
2017 vp
Satu
Taavitsainen
sd
ym.
Lakialoite laiksi perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
PERUSTELUT
Nykyisen lainsäädännön mukaan alle 13-vuotiaan lapsen koulumatka saa kestää korkeintaan kaksi ja puoli tuntia ja yli 13-vuotiaan koulumatka kolme tuntia. Koulukuljetuksen piirissä on Suomessa päivittäin noin 120 000 lasta, joten koulumatkoihin kuluvalla ajalla on suuri merkitys huomattavan monien kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä päivittäiseen elämään. Itä-Suomessa jo kolmannes lapsista on koulukuljetuksen piirissä. Ei ole lapsen edun mukaista, että hän istuu useita tunteja päivässä autossa turvavöihin sidottuna.  
Kunnat ovat viime vuosina lakkauttaneet lukuisia kyläkouluja, mikä on selvästi pidentänyt lasten koulumatkoja, sillä he joutuvat matkaamaan kauempana sijaitseviin isompiin kouluihin. Usein 15 minuutin suora automatka pidentyy jopa tunnin mittaiseksi, koska monet kunnat ovat järjestäneet taksi- ja bussikyydit niin, että koulukyyti ei aja suorinta reittiä kouluun, vaan kiertelee pikkuteitä pitkin keräten oppilaita kyytiin. Matkapahoinvoinnista kärsivät lapset voivat huonosti jo autossa ja ovat aamupäivän ajan koulussa pahoinvoivia. On selvää, että opiskelu kärsii.  
Koulujen lakkauttamisilla ja koulumatkareittien pidennyksillä kunnat ovat hakeneet säästöjä perusopetuksessa. Samalla lasten arjen hyvinvointi on heikentynyt, kun koulumatkaan kuluu liian paljon aikaa. Seurauksena on koulukyydin odottamisesta, pitkästä matkasta ja autossa istumisesta väsyneitä oppilaita, keskittymisvaikeutta oppitunneilla ja jopa oppimistulosten heikkenemistä. 
Kouluja lakkauttaessaan ja koulumatkajärjestelyjä tehdessään kunnat ovat laiminlyöneet lasten kuulemisen, lapsen edun tarkastelemisen ja lapsivaikutusten arvioinnin asiassa, joka eniten koskee nimenomaan lapsia. Liian monien lasten koulukäynti on vaikeutunut ja arkielämän hyvinvointi heikentynyt. Kuntien kouluverkkoon kohdistuneiden epäonnistuneiden säästöyritysten seurauksena lasten oikeuksien toteutuminen, muun muassa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 31 artiklassa mainittu lapsen oikeus leikkiin, harrastamiseen ja vapaa-aikaan on jäänyt sivuseikaksi. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
 
Laki 
perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan perusopetuslain (628/1998) 32 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 642/2010, seuraavasti: 
32 § 
Koulumatkat 
Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään puolitoista tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kaksi tuntia. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 1.12.2017 
Satu
Taavitsainen
sd
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Sirpa
Paatero
sd
Joona
Räsänen
sd
Kristiina
Salonen
sd
Jukka
Gustafsson
sd
Suna
Kymäläinen
sd
Riitta
Myller
sd
Ilkka
Kantola
sd
Lauri
Ihalainen
sd
Maria
Guzenina
sd
Pilvi
Torsti
sd
Satu
Hassi
vihr
Katja
Hänninen
vas
Viimeksi julkaistu 4.12.2017 10:41