Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.14

Lakialoite LA 95/2018 vp 
Kari Kulmala sin 
 
Lakialoite laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Metsästyksessä yleisesti kielletyistä pyyntivälineistä ja pyyntimenetelmistä säädetään metsästyslain (615/2013) 33 §:ssä. Tällä lakialoitteella ehdotetaan metsästyslakia muutettavaksi siten, että 33 §:ään lisätään momentti 4, jossa säädetään haaskan tai ihmisen ravintoon tai hajuun perustuvan karhun houkuttimen käyttämisestä metsästyksessä, kun karhua ammutaan enintään 200 metrin päästä haaskasta tai houkuttimesta. Lakialoitteen tarkoituksena on selventää nykyisen lain tulkintaa.  

PERUSTELUT

Metsästyslain 33 §:n 2 momentin mukaan metsästyksessä ei saa käyttää haaskaa eikä ihmisen perustamaa ravintoon tai hajuun perustuvaa karhun houkutinta eikä karhua saa nurmipeltoa lukuun ottamatta ampua pellolta, jolta satoa ei ole korjattu. Tämän vuoksi sekä tukikelpoiset että pienempialaiset riistapellot katsotaan karhunmetsästyksessä kielletyiksi ravintohoukuttimiksi. Karhua ei saa ampua pellolle, eikä niitä saa hyödyntää metsästyksessä siten, että karhu totutetaan käymään pellolla, metsästys aloitetaan sieltä tai metsästetään karhun kulkureitillä tällaisen pellon lähiympäristössä. 

Kun tutkitaan epäiltyä metsästysrikosta, esitutkintaviranomaisen, syyttäjän ja oikeuslaitoksen on tehtävä lain säännösten tulkinta säädösten sanamuodon ja esitöiden perusteella, joita ovat voimassa oleva laki sekä siihen liittyvä eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö (MmVM 33/2014 vp). Kumpikaan ei kuitenkaan anna tyhjentäviä vastauksia säännösten tulkintaan rajatapauksissa, joten tavoitteena ollut säännösten selkiyttäminen ei ole erityisen hyvin täyttynyt, mikä on valitettavaa sekä valvonnan että erityisesti metsästyksen kannalta. 

Kun haaskan tai houkuttimen käyttöä ei ole määritelty laissa eikä sen esitöissä mitenkään, joutuvat valvontaviranomaiset, syyttäjä ja tuomioistuimet määrittelemään rajan jälkikäteen kussakin yksittäistapauksessa erikseen. Tämä voi johtaa siihen, että toista metsästäjää epäillään, syytetään tai tuomitaan, kun ampuminen tapahtuu kilometrin päässä haaskasta tai houkuttimesta, kun taas toinen voi välttyä toimenpiteiltä, kun ampuminen tapahtuu vaikkapa sadan metrin päästä. Tilanne on yksittäisen metsästäjän ja yleisemminkin lain noudattamisen kannalta kestämätön.  

Rikoslain 3 luvun 1 §:n mukaan rikokseen syylliseksi saa katsoa vain sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi. Tämä ns. laillisuusperiaate ei tällä hetkellä toteudu haaskan tai houkuttimen osalta, kun metsästäjä ei lakikirjaa lukemalla pysty selvittämään sitä, milloin hän mahdollisesti syyllistyy rikokseen. 

Itä-Suomen poliisille on jo 29.7.2015 annettu tulkintasuositus, mikä ohjaa epäiltyjen metsästysrikosten tutkintaa karhunmetsästyksessä, silloin kun epäillään metsästystä haaskaa tai houkutinta hyväksi käyttäen. Sen mukaan olisi lähtökohtaisesti syytä epäillä rikosta silloin, kun ampumaetäisyyden (max 200 metriä) päässä ampumis- tai kaatopaikasta havaitaan haaska tai houkutin.  

Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella annettu tulkintasuositus ei ole voimassa muiden poliisilaitosten alueilla, eikä tämänkään poliisilaitoksen alueella metsästävä henkilö voi luottaa siihen, että syyttäjä tai tuomioistuin tulkitsee säännöstä samalla tavalla. 

Mielestäni tämä Itä-Suomen poliisilaitoksen tulkintasuositus on hyvä ja tämän suosituksen metrimäärä (max 200 metriä) tulee vahvistaa lain tasolle. Siksi haluan, että metsästyslain 33 §:ään lisätään 4 momentti, joka kuuluisi seuraavasti: 

Edellä 2 momentin 3 a kohdassa tarkoitettua haaskan tai ihmisen perustaman ravintoon tai hajuun perustuvan karhun houkuttimen käyttämistä metsästyksessä on, kun karhua ammutaan enintään 200 metrin päässä haaskasta tai houkuttimesta.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki metsästyslain 33 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään metsästyslain (615/1993) 33 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 583/2015 ja 422/2016, uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti: 
33 § 
Pyyntivälineet ja pyyntimenetelmät 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 2 momentin 3 a alakohdassa tarkoitettua haaskan tai ihmisen perustaman ravintoon tai hajuun perustuvan karhun houkuttimen käyttämistä metsästyksessä on, kun karhua ammutaan enintään 200 metrin päässä haaskasta tai houkuttimesta. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 25.1.2019 
Kari Kulmala sin