Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.38

Lakialoite LA 96/2020 vp 
Janne Heikkinen kok ym. 
 
Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa esitetään, että rikoslain (39/1889) 20 luvun 7 §:n mukaisen törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön minimirangaistus korotetaan yhdestä vuodesta kahteen vuoteen vankeutta. Tarkoituksena on varmistaa törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomittavien vankeusrangaistusten ehdottomuus, sillä pääsäännön mukaan alle kahden vuoden vankeusrangaistukset tuomitaan Suomessa ehdollisina ja vähintään kahden vuoden vankeusrangaistukset ehdottomina. 

PERUSTELUT

Törkeässä lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä on kyse lapsen koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta erityisen tuomittavalla tavalla loukkaavasta rikoksesta. Törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistynyt vahingoittaa uhriaan vakavalla, mahdollisesti koko elämän ajan vaikuttavalla tavalla. 

Törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan voimassa olevan lain mukaan muun muassa se, joka syyllistyy lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön siten, että hyväksikäytön kohteena on lapsi, jolle rikos lapsen iän tai kehitystason vuoksi on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa, ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan myös muun muassa se, joka syyllistyy mainittuun rikokseen niin, että rikos tehdään erityisen nöyryyttävällä tavalla tai siten, että rikos on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa lapselle hänen tekijää kohtaan tuntemansa erityisen luottamuksen tai muuten tekijästä erityisen riippuvaisen asemansa vuoksi ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. 

Voimassa olevan rikoslain 20 luvun 7 §:n mukaan minimirangaistus törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on yksi vuosi vankeutta. Rikoslain 6 luvun 9 §:n 1 momentin pääsäännön nojalla määräaikainen, enintään kahden vuoden vankeusrangaistus tuomitaan ehdollisena. Tällöin törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistynyt ei joudu tekonsa seurauksena lainkaan "kiven sisälle". Tämä ei ole yleisen oikeustajun mukaista. 

Kahden vuoden tai sitä pidemmät vankeusrangaistukset taas tuomitaan lähes aina ehdottomina. Korottamalla minimirangaistus törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä yhdestä vuodesta kahteen vuoteen voimme käytännössä varmistaa sen, että törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistynyt tuomitaan ehdottomaan vankeusrangaistukseen.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki rikoslain 20 luvun 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikoslain (39/1889) 20 luvun 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 540/2011, seuraavasti: 
20 luku 
Seksuaalirikoksista 
7 § 
Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 
Jos 
1) tekijä on sukupuoliyhteydessä kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen tai 6 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa kuusitoista mutta ei kahdeksantoista vuotta täyttäneen lapsen kanssa taikka  
2) lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä 
a) kohteena on lapsi, jolle rikos lapsen iän tai kehitystason vuoksi on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa,
b) rikos tehdään erityisen nöyryyttävällä tavalla tai
c) rikos on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa lapselle hänen tekijää kohtaan tuntemansa erityisen luottamuksen tai muuten tekijästä erityisen riippuvaisen asemansa vuoksi,
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 30.11.2020 
Janne Heikkinen kok 
Arto Satonen kok 
Mia Laiho kok 
Terhi Koulumies kok 
Marko Kilpi kok 
Heikki Autto kok 
Ville Kaunisto kok 
Jukka Kopra kok 
Kari Tolvanen kok