Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.14

Lakialoite LA 97/2017 vp 
Li Andersson vas ym. 
 
Lakialoite laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan lastensuojelulakiin säännöstä, jonka mukaan lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saa olla vastuullaan vain se määrä lapsia, joiden osalta hän voi suoriutua lastensuojelulakiin tai muuhun lastensuojelua koskevaan lainsäädäntöön sisältyvistä velvoitteista. Yksittäisellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä voi olla vastuullaan kuitenkin enintään 30 lasta. 

PERUSTELUT

Lasten oikeuksien päivänä vuonna 2017 yli tuhat sosiaalityöntekijää ja sosiaalityön opiskelijaa allekirjoitti adressin nostaakseen esiin lastensuojelun asiakkaina olevien tuhansien suomalaislasten oikeuden suojeluun. Sosiaalityöntekijöiden laatiman adressin taustana on heidän vakava huolensa siitä lasten ja nuorten heitteillejätöstä, jota lastensuojelutyön krooninen aliresursointi saa aikaan useassa kunnassa. 40, 60, jopa 80 lasta sosiaalityöntekijää kohden on kestämätön tilanne, kun asiakkaina on lapsia, joiden tilanteet ovat vakavasti vaarantuneita ja turvattomia (Sosiaalityöntekijöiden laatiman adressin julkaisupäivä on lapsen oikeuksien päivä 20.11.2017).  

Vetoomuksessa todetaan muun muassa: "Neljä—viisikymmentäkin asiakkaana olevaa lasta tekee tiiviin työskentelyn lastensuojelussa vaikeaksi. Tästä huolimatta joissakin kunnissa näytetään hyväksyvän tilanne, jossa asiakkaana olevia lapsia on vielä paljon enemmän yhtä sosiaalityöntekijää kohden." Ruotsissa on säädetty laissa, että yhdellä sosiaalityöntekijällä saa olla enintään 35 asiakasta. 

Lastensuojelun riittämättömistä resursseista on varoitettu jo pitkään. Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2014 julkaisemassa Lastensuojelun laatusuosituksessa todetaan, että lastensuojelun työntekijäresurssit suhteessa asiakasmääriin ovat yleisesti katsoen riittämättömät. Kuntatyönantajien vuonna 2012 tekemän työvoimatiedustelun mukaan kunnissa oli 11 prosentin työvoimavaje lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden osalta. Lastensuojelussa työskentelevien sosiaaliohjaajien työvoimavaje oli 2,5 prosenttia ja lähihoitajien 7,8 prosenttia.  

Kuntaliiton lastensuojelun kuntakyselyn 2012 mukaan joka neljännessä vastanneessa kunnassa oli riittävästi käytettävissä pätevien sosiaalityöntekijöiden työpanosta. Sosiaaliohjauksen työpanosta oli riittävästi joka kolmannessa kunnassa, ja juridista asiantuntemusta oli riittävästi sosiaalityön käytössä 12 prosentissa vastanneista kunnista. Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilaston mukaan kunnissa palkkaa saaneiden johtavien sosiaalityöntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien lukumäärä lisääntyi vuodesta 2004 vuoteen 2012 yhteensä 1 744 henkilöllä. Edellä mainituilla nimikkeillä kunnissa palkkaa saavia henkilöitä oli vuonna 2012 yhteensä 5 924. (Lastensuojelun laatusuositus, pdf, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2014: 4, s 28.) 

Lastensuojelun tilanteen parantamiseksi tarvitaan riittäviä resursseja työn järjestämiselle, työntekijätarpeen huomioon ottamista koulutuksen suunnittelussa sekä velvoittavia vaatimuksia asiakasmäärien enimmäistasoista. Lastensuojelun riittävässä mitoituksessa on kyse kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten ja lapsiperheiden oikeudesta suojaan ja tukeen.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään lastensuojelulain (417/2007) 13 b §:ään, sellaisena kuin se on laissa 297/2016, uusi 2 momentti, seuraavasti: 
13 b § 
Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tämän pykälän 1 momentissa tarkoitetulla lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saa olla vastuullaan vain se määrä lapsia, joiden osalta hän voi suoriutua tähän lakiin tai muuhun lastensuojelua koskevaan lainsäädäntöön sisältyvistä velvoitteista. Yksittäisellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä voi olla vastuullaan kuitenkin enintään 30 lasta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 18.12.2017 
Li Andersson vas 
Katja Hänninen vas 
Leena Meri ps 
Hanna Sarkkinen vas 
Veronica Rehn-Kivi 
Jari Myllykoski vas 
Ritva Elomaa ps 
Kari Uotila vas 
Anna Kontula vas 
Silvia Modig vas 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
Päivi Räsänen kd 
Matti Semi vas 
Annika Lapintie vas 
Tarja Filatov sd 
Jukka Gustafsson sd 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
Kristiina Salonen sd 
Krista Mikkonen vihr 
Ozan Yanar vihr 
Maria Guzenina sd 
Sanna Marin sd 
Jani Toivola vihr 
Olli-Poika Parviainen vihr 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Pilvi Torsti sd 
Paavo Arhinmäki vas 
Satu Taavitsainen sd 
Satu Hassi vihr 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Hanna Halmeenpää vihr 
Johanna Karimäki vihr