Lakialoite
LA
97
2017 vp
Li
Andersson
vas
ym.
Lakialoite laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Aloitteessa ehdotetaan lastensuojelulakiin säännöstä, jonka mukaan lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saa olla vastuullaan vain se määrä lapsia, joiden osalta hän voi suoriutua lastensuojelulakiin tai muuhun lastensuojelua koskevaan lainsäädäntöön sisältyvistä velvoitteista. Yksittäisellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä voi olla vastuullaan kuitenkin enintään 30 lasta. 
PERUSTELUT
Lasten oikeuksien päivänä vuonna 2017 yli tuhat sosiaalityöntekijää ja sosiaalityön opiskelijaa allekirjoitti adressin nostaakseen esiin lastensuojelun asiakkaina olevien tuhansien suomalaislasten oikeuden suojeluun. Sosiaalityöntekijöiden laatiman adressin taustana on heidän vakava huolensa siitä lasten ja nuorten heitteillejätöstä, jota lastensuojelutyön krooninen aliresursointi saa aikaan useassa kunnassa. 40, 60, jopa 80 lasta sosiaalityöntekijää kohden on kestämätön tilanne, kun asiakkaina on lapsia, joiden tilanteet ovat vakavasti vaarantuneita ja turvattomia (Sosiaalityöntekijöiden laatiman adressin julkaisupäivä on lapsen oikeuksien päivä 20.11.2017).  
Vetoomuksessa todetaan muun muassa: "Neljä—viisikymmentäkin asiakkaana olevaa lasta tekee tiiviin työskentelyn lastensuojelussa vaikeaksi. Tästä huolimatta joissakin kunnissa näytetään hyväksyvän tilanne, jossa asiakkaana olevia lapsia on vielä paljon enemmän yhtä sosiaalityöntekijää kohden." Ruotsissa on säädetty laissa, että yhdellä sosiaalityöntekijällä saa olla enintään 35 asiakasta. 
Lastensuojelun riittämättömistä resursseista on varoitettu jo pitkään. Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2014 julkaisemassa Lastensuojelun laatusuosituksessa todetaan, että lastensuojelun työntekijäresurssit suhteessa asiakasmääriin ovat yleisesti katsoen riittämättömät. Kuntatyönantajien vuonna 2012 tekemän työvoimatiedustelun mukaan kunnissa oli 11 prosentin työvoimavaje lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden osalta. Lastensuojelussa työskentelevien sosiaaliohjaajien työvoimavaje oli 2,5 prosenttia ja lähihoitajien 7,8 prosenttia.  
Kuntaliiton lastensuojelun kuntakyselyn 2012 mukaan joka neljännessä vastanneessa kunnassa oli riittävästi käytettävissä pätevien sosiaalityöntekijöiden työpanosta. Sosiaaliohjauksen työpanosta oli riittävästi joka kolmannessa kunnassa, ja juridista asiantuntemusta oli riittävästi sosiaalityön käytössä 12 prosentissa vastanneista kunnista. Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilaston mukaan kunnissa palkkaa saaneiden johtavien sosiaalityöntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien lukumäärä lisääntyi vuodesta 2004 vuoteen 2012 yhteensä 1 744 henkilöllä. Edellä mainituilla nimikkeillä kunnissa palkkaa saavia henkilöitä oli vuonna 2012 yhteensä 5 924. (Lastensuojelun laatusuositus, pdf, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2014: 4, s 28.) 
Lastensuojelun tilanteen parantamiseksi tarvitaan riittäviä resursseja työn järjestämiselle, työntekijätarpeen huomioon ottamista koulutuksen suunnittelussa sekä velvoittavia vaatimuksia asiakasmäärien enimmäistasoista. Lastensuojelun riittävässä mitoituksessa on kyse kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten ja lapsiperheiden oikeudesta suojaan ja tukeen.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään lastensuojelulain (417/2007) 13 b §:ään, sellaisena kuin se on laissa 297/2016, uusi 2 momentti, seuraavasti: 
13 b § 
Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä 
Tämän pykälän 1 momentissa tarkoitetulla lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saa olla vastuullaan vain se määrä lapsia, joiden osalta hän voi suoriutua tähän lakiin tai muuhun lastensuojelua koskevaan lainsäädäntöön sisältyvistä velvoitteista. Yksittäisellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä voi olla vastuullaan kuitenkin enintään 30 lasta. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 18.12.2017 
Li
Andersson
vas
Katja
Hänninen
vas
Leena
Meri
ps
Hanna
Sarkkinen
vas
Veronica
Rehn-Kivi
r
Jari
Myllykoski
vas
Ritva
Elomaa
ps
Kari
Uotila
vas
Anna
Kontula
vas
Silvia
Modig
vas
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Päivi
Räsänen
kd
Matti
Semi
vas
Annika
Lapintie
vas
Tarja
Filatov
sd
Jukka
Gustafsson
sd
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Kristiina
Salonen
sd
Krista
Mikkonen
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Maria
Guzenina
sd
Sanna
Marin
sd
Jani
Toivola
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Pilvi
Torsti
sd
Paavo
Arhinmäki
vas
Satu
Taavitsainen
sd
Satu
Hassi
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Viimeksi julkaistu 19.12.2017 13.51