Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LA 97/2017 vp

Viimeksi julkaistu 19.12.2017 13.51

Lakialoite LA 97/2017 vp Lakialoite laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta

LiAnderssonvasym.

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan lastensuojelulakiin säännöstä, jonka mukaan lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saa olla vastuullaan vain se määrä lapsia, joiden osalta hän voi suoriutua lastensuojelulakiin tai muuhun lastensuojelua koskevaan lainsäädäntöön sisältyvistä velvoitteista. Yksittäisellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä voi olla vastuullaan kuitenkin enintään 30 lasta. 

PERUSTELUT

Lasten oikeuksien päivänä vuonna 2017 yli tuhat sosiaalityöntekijää ja sosiaalityön opiskelijaa allekirjoitti adressin nostaakseen esiin lastensuojelun asiakkaina olevien tuhansien suomalaislasten oikeuden suojeluun. Sosiaalityöntekijöiden laatiman adressin taustana on heidän vakava huolensa siitä lasten ja nuorten heitteillejätöstä, jota lastensuojelutyön krooninen aliresursointi saa aikaan useassa kunnassa. 40, 60, jopa 80 lasta sosiaalityöntekijää kohden on kestämätön tilanne, kun asiakkaina on lapsia, joiden tilanteet ovat vakavasti vaarantuneita ja turvattomia (Sosiaalityöntekijöiden laatiman adressin julkaisupäivä on lapsen oikeuksien päivä 20.11.2017).  

Vetoomuksessa todetaan muun muassa: "Neljä—viisikymmentäkin asiakkaana olevaa lasta tekee tiiviin työskentelyn lastensuojelussa vaikeaksi. Tästä huolimatta joissakin kunnissa näytetään hyväksyvän tilanne, jossa asiakkaana olevia lapsia on vielä paljon enemmän yhtä sosiaalityöntekijää kohden." Ruotsissa on säädetty laissa, että yhdellä sosiaalityöntekijällä saa olla enintään 35 asiakasta. 

Lastensuojelun riittämättömistä resursseista on varoitettu jo pitkään. Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2014 julkaisemassa Lastensuojelun laatusuosituksessa todetaan, että lastensuojelun työntekijäresurssit suhteessa asiakasmääriin ovat yleisesti katsoen riittämättömät. Kuntatyönantajien vuonna 2012 tekemän työvoimatiedustelun mukaan kunnissa oli 11 prosentin työvoimavaje lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden osalta. Lastensuojelussa työskentelevien sosiaaliohjaajien työvoimavaje oli 2,5 prosenttia ja lähihoitajien 7,8 prosenttia.  

Kuntaliiton lastensuojelun kuntakyselyn 2012 mukaan joka neljännessä vastanneessa kunnassa oli riittävästi käytettävissä pätevien sosiaalityöntekijöiden työpanosta. Sosiaaliohjauksen työpanosta oli riittävästi joka kolmannessa kunnassa, ja juridista asiantuntemusta oli riittävästi sosiaalityön käytössä 12 prosentissa vastanneista kunnista. Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilaston mukaan kunnissa palkkaa saaneiden johtavien sosiaalityöntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien lukumäärä lisääntyi vuodesta 2004 vuoteen 2012 yhteensä 1 744 henkilöllä. Edellä mainituilla nimikkeillä kunnissa palkkaa saavia henkilöitä oli vuonna 2012 yhteensä 5 924. (Lastensuojelun laatusuositus, pdf, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2014: 4, s 28.) 

Lastensuojelun tilanteen parantamiseksi tarvitaan riittäviä resursseja työn järjestämiselle, työntekijätarpeen huomioon ottamista koulutuksen suunnittelussa sekä velvoittavia vaatimuksia asiakasmäärien enimmäistasoista. Lastensuojelun riittävässä mitoituksessa on kyse kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten ja lapsiperheiden oikeudesta suojaan ja tukeen.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään lastensuojelulain (417/2007) 13 b §:ään, sellaisena kuin se on laissa 297/2016, uusi 2 momentti, seuraavasti: 
13 b § 
Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tämän pykälän 1 momentissa tarkoitetulla lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saa olla vastuullaan vain se määrä lapsia, joiden osalta hän voi suoriutua tähän lakiin tai muuhun lastensuojelua koskevaan lainsäädäntöön sisältyvistä velvoitteista. Yksittäisellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä voi olla vastuullaan kuitenkin enintään 30 lasta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 18.12.2017 
LiAnderssonvas
KatjaHänninenvas
LeenaMerips
HannaSarkkinenvas
VeronicaRehn-Kivir
JariMyllykoskivas
RitvaElomaaps
KariUotilavas
AnnaKontulavas
SilviaModigvas
Aino-KaisaPekonenvas
PäiviRäsänenkd
MattiSemivas
AnnikaLapintievas
TarjaFilatovsd
JukkaGustafssonsd
Eeva-JohannaElorantasd
KristiinaSalonensd
KristaMikkonenvihr
OzanYanarvihr
MariaGuzeninasd
SannaMarinsd
JaniToivolavihr
Olli-PoikaParviainenvihr
MerjaMäkisalo-Ropponensd
PilviTorstisd
PaavoArhinmäkivas
SatuTaavitsainensd
SatuHassivihr
OutiAlanko-Kahiluotovihr
HannaHalmeenpäävihr
JohannaKarimäkivihr