Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.38

Puhemiesneuvoston ehdotus PNE 1/2020 vp Puhemiesneuvosto Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

EHDOTUS

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan työjärjestyksen 13 § muutetaan vastaamaan Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain 1.1.2020 voimaan tullutta muutosta. 

PERUSTELUT

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (jäljempänä Sitra) hallintorakennetta on muutettu 1.1.2020 voimaan tulleella lainmuutoksella (1553/2019, TaVM 3/2019 vpHE 63/2019 vp). Ennen edellä mainittua muutosta Sitran hallintoneuvostona toimivat Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain (717/1990) 8 §:n mukaan eduskunnan pankkivaltuutetut, jotka valvoivat rahaston hallintoa ja päättivät rahaston toiminnan periaatteista. Edellä mainitun Sitrasta annetun lain muutoksen myötä Sitralle muodostetaan pankkivaltuutetuista erillinen hallintoneuvosto. Hallintoneuvoston tehtävät säilyivät keskeisiltä osin ennallaan, mutta niitä on tarkennettu tietyiltä osin suhteessa Sitran hallituksen tehtäviin. Hallintoneuvostossa on vähintään 13 ja enintään 17 eduskunnan valitsemaa jäsentä.  

Eduskunnan pankkivaltuutettujen Sitraan kohdistuvista vastuista säädetään myös eduskunnan työjärjestyksen 13 §:ssä, jonka mukaisesti pankkivaltuutettujen tehtävä on ulotettu koskemaan Suomen Pankin lisäksi eduskunnan alaisten rahastojen hallinnon valvontaa. Sitra on nykyisin ainoa eduskunnan vastattavana oleva rahasto. Eduskunnan työjärjestystä on tältä osin muutettava, koska valvonnasta vastaa uuden sääntelyn mukaisesti erikseen valittava Sitran hallintoneuvosto. Pykälässä säädetyt Suomen Pankin tilintarkastajien tehtävät säilyisivät ennallaan. 

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan työjärjestyksen 13 §:ää muutetaan siten, että sen ensimmäisestä virkkeestä poistetaan maininta pankkivaltuutettujen eduskunnan alaisten rahastojen hallinnon valvontaa koskevasta tehtävästä. 

Ehdotuksen valmistelu

Puhemiesneuvoston ehdotus on valmisteltu virkatyönä eduskunnan kansliassa.  

Voimaantulo

Eduskunnan työjärjestyksen muutos ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian samanaikaisesti eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosääntöön ehdotetun muutoksen (PNE 2/2020 vp) kanssa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 6 §:n 1 momentin 7 kohdan nojalla puhemiesneuvosto ehdottaa,

että eduskunnan työjärjestykseen tehdään seuraava muutos: 

Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 52 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla,  
muutetaan eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 13 §, sellaisena kuin se on eduskunnan päätöksessä 1190/2006, seuraavasti:  
13 § 
Pankkivaltuutetut ja Suomen Pankin tilintarkastajat 
Eduskunta valitsee vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä yhdeksän pankkivaltuutettua valvomaan Suomen Pankin toimintaa. Pankkivaltuutetut antavat eduskunnalle vuosittain kertomuksen ja tarvittaessa erilliskertomuksia. Eduskunta valitsee vaalikauden ensimmäisillä valtiopäillä Suomen Pankille tilintarkastajat siten kuin siitä erikseen säädetään. Tilintarkastajat toimivat samalla eduskunnan vastattavana olevien rahastojen tilintarkastajina. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 6.2.2020 
Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen 
Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola 
Liite
Rinnakkaisteksti

Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 52 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla,  
muutetaan eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 13 §, sellaisena kuin se on eduskunnan päätöksessä 1190/2006, seuraavasti:  
 
 
 

Voimassa oleva säännös 

Ehdotus 

13 §  

 

Pankkivaltuutetut ja Suomen Pankin tilintarkastajat 

 

Eduskunta valitsee vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä yhdeksän pankkivaltuutettua valvomaan Suomen Pankin toimintaa ja eduskunnan vastattavana olevien rahastojen hallintoa. Pankkivaltuutetut antavat eduskunnalle vuosittain kertomuksen ja tarvittaessa erilliskertomuksia. Eduskunta valitsee vaalikauden ensimmäisillä valtiopäillä Suomen Pankille tilintarkastajat siten kuin siitä erikseen säädetään. Tilintarkastajat toimivat samalla eduskunnan vastattavana olevien rahastojen tilintarkastajina. 

13 §  

 

Pankkivaltuutetut ja Suomen Pankin tilintarkastajat 

 

Eduskunta valitsee vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä yhdeksän pankkivaltuutettua valvomaan Suomen Pankin toimintaa. Pankkivaltuutetut antavat eduskunnalle vuosittain kertomuksen ja tarvittaessa erilliskertomuksia. Eduskunta valitsee vaalikauden ensimmäisillä valtiopäillä Suomen Pankille tilintarkastajat siten kuin siitä erikseen säädetään. Tilintarkastajat toimivat samalla eduskunnan vastattavana olevien rahastojen tilintarkastajina.