Puhemiesneuvoston ehdotus
PNE
2
2015 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan tilisäännön muuttamisesta
Eduskunnalle
EHDOTUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan tilisääntöä uudistetaan ja ajantasaistetaan vastaamaan 1.1.2016 voimaan tulevaa eduskunnan kanslian uutta ohjesääntöä. Lisäksi ajantasaistamisen tarve johtuu eduskunnan kanslian siirtymisestä 1.1.2015 alkaen valtion  palvelukeskuksen asiakkaaksi. 
Ehdotetut muutokset ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1.1. 2016. 
YLEISPERUSTELUT
Eduskunnan tilisääntö
Eduskunnan tilisääntö on tullut voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1988, ja sitä on muutettu vuosina 1992—2007 yhteensä yhdeksän kertaa. Tilisäännön ajantasaistaminen on nyt välttämätöntä, sillä eduskunnan kanslian uusi ohjesääntö tulee voimaan 1.1.2016. Uudella ohjesäännöllä kumotaan vanha ohjesääntö kokonaisuudessaan. Uusi ohjesääntö on kaiken kaikkiaan vanhaa ohjesääntöä yleispiirteisempi. Uudessa ohjesäännössä kuitenkin muutetaan eduskunnan kanslian hallinto-osaston rakennetta ja toimintoja siinä määrin, että toteutuneet muutokset on syytä viedä eduskunnan tilisääntöön.  
Lisäksi eduskunnan tilisääntöön esitetään eräitä kielellisiä muutoksia. 
Ehdotuksen vaikutukset
Ehdotuksella ei ole välittömiä taloudellisia vaikutuksia, eikä se muuta eduskunnan kanslian tai sen yhteydessä toimivien virastojen henkilöstön määrää. 
Ehdotuksella ei ole ympäristövaikutuksia eikä myöskään sukupuoli- tai tasa-arvovaikutuksia. 
Asian valmistelu
Eduskunnan tilisäännön muuttaminen on valmisteltu eduskunnan hallinto-osaston hallinto- ja tilitoimistossa. Muutoksia on käsitelty eduskunnan kanslian johtoryhmässä 25.11.2015. 
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
Eduskunnan tilisääntö
8 §.
Pykälässä säädetään eduskunnan tilijaottelun vahvistamisesta. 
Pykälän 2 momentin kirjoitusvirhe ehdotetaan korjattavaksi siten, että sana "talousarviosta" muutetaan kuulumaan "talousarviota". 
Taloushallinto-organisaatio
12 §.
Pykälässä säädetään eduskunnan kanslian taloudenhoidon vastuutahoista sekä eduskunnan oikeusasimiehen kanslian maksuliikkeestä ja kirjanpidon hoidosta.  
Eduskunnan kanslian uuden ohjesäännön hallinto-osaston organisaatiomuutosten vuoksi pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että eduskunnan kanslian hallinto-osasto korvataan hallinto- ja palveluosastolla. Eduskunnan tilitoimiston lakkauttamisen vuoksi ehdotetaan oikeusasiamiehen kanslian maksuliikkeen ja kirjanpidon hoitajaksi tilitoimiston sijasta eduskunnan kanslian hallinto- ja palveluosasto. Koska oikeusasiamiehen kanslian palkanmaksatukseen liittyvät tehtävät hoidetaan nykyisin tilitoimistossa, on maininta tästä lisätty tehtäväluetteloon. 
13 §.
Pykälässä säädetään taloushallinnon palvelujen siirtämisestä valtion palvelukeskukselle sekä joidenkin menojen maksamisen ja tulojen perimisen siirtämisestä tilitoimistolta eduskunnan yhteydessä toimivan viraston tehtäväksi.  
Koska eduskunnan kanslian ja valtion palvelukeskuksen välillä solmitun palvelusopimuksen mukaan myös henkilöstöhallinnon tehtäviä on siirretty valtion pavelukeskukselle, ehdotetaan pykälää muutettavaksi siten, että kansliatoimikunta voi siirtää sekä talous- että henkilöstöhallinnon tehtäviä valtion palvelukeskuksen hoidettavaksi palvelusopimuksessa määritellyllä tavalla.  
Koska eduskunnan uudella ohjesäännöllä lakkautetaan eduskunnan kanslian tilitoimisto, ehdotetaan pykälää muutettavaksi siten, että joidenkin menojen maksaminen ja tulojen siirtäminen eduskunnan yhteydessä toimivan viraston tehtäväksi voi tapahtua eduskunnan kanslian hallinto- ja palveluosastolle tehtävää tilitystä vastaan.  
Maksuliike, kirjanpito ja tilinpäätös
15 §.
Pykälässä säädetään eduskunnan kanslian maksuliikkeen tulo- ja menotileistä.  
Valtion palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen vuoksi ehdotetaan pykälää muutettavaksi siten, että eduskunnan tilien kate- ja tyhjennyssiirroista huolehtisi valtion palvelukeskus lakkautetun eduskunnan kanslian tilitoimiston sijasta. 
16 §.
Pykälässä säädetään eduskunnan kanslian henkilökunnan palkkojen ja kansanedustajien ja asiantuntijoiden palkkioiden sekä kansanedustajien kulukorvausten maksamisesta. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että siihen lisätään palkkojen ja palkkioiden maksatuksen lisäksi niiden laskenta ja palkkakirjanpito, jotka ehdotetaan siirrettäväksi valtion palvelukeskukseen palvelusopimuksessa määritetyllä palkanlaskentajärjestelmällä suoritettavaksi. 
Eduskunta siirtyy 1.10.2016 alkaen valtion yhtenäisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (KIEKU) käyttäjäksi. Tuossa yhteydessä eduskunnan maksamien kansanedustajien palkkioiden ja kulukorvausten laskenta ja maksatus saattaa laajentua koskemaan myös ministerinä toimivan kansanedustajan ministeripalkkiota. Palkkojen ja palkkioiden saajien pankkitilitietojen ilmoittamisesta ja mainittujen erien maksatuksesta annetaan tarkempia ohjeita eduskunnan tiliohjesäännössä. Kanslitoimikunta voisi ehdotuksen mukaan päättää tarvittaessa erikseen ministerinä toimivan kansanedustajan ministeripalkkion maksatukseen liittyvistä järjestelyistä. 
17 §.
Pykälässä säädetään eduskunnan irtaimistorekisteristä, josta säätäminen on käynyt tarpeettomaksi, koska Valtiokonttori on muuttanut kirjanpitoyksiköiden velvoitteita ylläpitää irtaimen omaisuuden rekistereitä. Sen sijaan tulisi säätää kansallis- ja käyttöomaisuuskirjanpidosta, koska eduskunnan peruskorjauksen seurauksena niiden arvo kirjanpidossa tulee merkittävästi kasvamaan ja ne muodostavat entistä suuremmat omaisuuserät eduskunnan taseessa.  
Näin ollen pykälää ehdotetaan muutettavaksi niin, että siinä säädettäisiin, että kansallis- ja käyttöomaisuuskirjanpidosta huolehtisi jatkossa valtion palvelukeskus. Kirjanpidosta ja omaisuuden arvon rajoista sekä kirjanpidon seurannasta tarkempia ohjeita annetaan eduskunnan tiliohjesäännössä. 
20 §.
Pykälässä säädetään sisäisestä valvonnasta.  
Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan kielellisiä korjauksia.  
Lisäksi ehdotetaan kokonaan uutta 2 momenttia, jossa säädettäisiin eduskunnan kanslian sisäisen tarkastuksen tehtävistä. Eduskunnan kanslian sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida eduskunnan kanslian sisäisen valvonnan riittävyyttä, luotettavuuta ja toimivuutta. Eduskunnan kanslian sisäinen tarkastus tuottaa ylimmälle johdolle tietoa eduskunnan kanslian riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja johtamisen ja hallinnon riittävyydestä, luotettavuudesta ja toimivuudesta. 
Voimaantulo
Eduskunnan tilisäännön muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2016 alusta. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 6 §:n 1 momentin 8 kohdan ja valtion talousarviosta annetun lain (678/2000) 25 §:n 2 momentin nojalla puhemiesneuvosto ehdottaa,
että eduskunnan tilisääntöön tehdään seuraavat muutokset: 
Eduskunnan päätös 
eduskunnan tilisäännön muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eduskunnan tilisäännön (460/1988) 8 §:n 2 momentti,12 §:n 1 momentti, 13 §, 15 §:n 1 momentti sekä 16, 17 ja 20 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 2 momentti ja 16 § eduskunnan päätöksessä 1175/1997, 12 §:n 1 momentti eduskunnan päätöksessä 723/2000, 13 ja 20 § eduskunnan päätöksessä 929/2005 ja 15 §:n 1 momentti eduskunnan päätöksessä 1100/2000, seuraavasti: 
8 § 
Jos eduskunnan talousarviota on muutettu, on tilijaottelua muutettava viivytyksettä. 
12 § 
Eduskunnan kanslian taloutta hoitaa kansliatoimikunnan johdon ja valvonnan alaisena eduskunnan kanslian hallinto- ja palveluosasto. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian maksuliikettä, kirjanpitoa ja palkanmaksatukseen liittyviä tehtäviä hoidetaan eduskunnan kanslian hallinto- ja palveluosastolla siten kuin eduskunnan tiliohjesäännössä tarkemmin määrätään. 
13 § 
Kansliatoimikunta voi siirtää eduskunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä valtion palvelukeskuksen hoidettavaksi palvelusopimuksessa määritellyllä tavalla sekä siirtää joidenkin menojen maksamisen ja tulojen perimisen eduskunnan kanslian hallinto- ja palveluosastolle tehtävää tilitystä vastaan eduskunnan viraston tai laitoksen hoidettavaksi. 
15 § 
Eduskunnan kanslialla on maksuliikettä varten tulotili ja menotili sekä muita pankkitilejä sen mukaan kuin siitä tiliohjesäännössä määrätään. Tilien kate- ja tyhjennyssiirroista huolehtii valtion palvelukeskus. 
16 § 
Eduskunnan palkkojen ja palkkioiden laskenta, maksatus sekä palkkakirjanpito hoidetaan palvelusopimuksessa määritellyllä palkanlaskentajärjestelmällä valtion palvelukeskuksessa, jollei muuhun menettelyyn ole aihetta ja kansliatoimikunta siitä erikseen päätä. 
17 § 
Valtion palvelukeskus huolehtii eduskunnan kansallis- ja käyttöomaisuudesta pidettävästä kirjanpidosta. Siitä ja irtaimen omaisuuden arvon rajoista sekä seurannasta annetaan tarkempia ohjeita eduskunnan tiliohjesäännössä. 
20 § 
Sisäisen valvonnan järjestämisestä, asianmukaisuudesta ja riittävyydestä vastaa eduskunnan kanslian ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian johto eduskunnan tiliohjesäännössä tarkemmin määrätyllä tavalla. 
Eduskunnan sisäinen tarkastus arvioi eduskunnan kanslian sisäisen valvonnan riitttävyyttä, luotettavuutta ja toimivuutta. 
Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan     päivänä       kuuta 20   . 
Helsingissä 3.12.2015 
Eduskunnan puhemies
Maria
Lohela
Eduskunnan pääsihteeri
Seppo
Tiitinen
Voimassa oleva laki
Eduskunnan päätös 
Eduskunnan tilisäännön muuttamisesta 
 
8 § 
Jos eduskunnan talousarviosta on muutettu, on tilijaottelua muutettava viivytyksettä. 
12 § 
Eduskunnan kanslian taloutta hoitaa kansliatoimikunnan johdon ja valvonnan alaisena eduskunnan kanslian hallinto-osasto. Eduskunnan oikeusasiamiehen maksuliikettä ja kirjanpitoa hoitaa hallinto-osaston tilitoimisto. 
13 § 
Kansliatoimikunta voi hankkia valtion palvelukeskukselta tilitoimistolle määriteltyjä taloushallinnon palveluja sekä siirtää joidenkin menojen maksamisen ja tulojen perimisen tilitoimistolle tehtävää tilitystä vastaan eduskunnan viraston tai laitoksen hoidettavaksi. 
15 § 
Eduskunnan kanslialla on maksuliikettään varten tulotili ja menotili sekä muita pankkitilejä sen mukaan kuin siitä tiliohjesäännössä määrätään. Tulotili tyhjennetään valtion yleiselle tulotilille. Menotilille toimitetaan tarvittava kate valtion yleiseltä menotililtä. 
16 § 
Palkat ja palkkiot maksetaan linjasiirron välityksellä saajan määräämään rahalaitokseen, ellei muuhun menettelyyn ole aihetta. 
17 § 
Eduskunnan hallussa olevasta irtaimesta omaisuudesta pidetään rekisteriä. Tarkemmat määräykset irtaimen omaisuuden rekisteröimisestä ja tarkastuksesta annetaan eduskunnan tiliohjesäännössä. 
20 § 
Sisäisen valvonnan järjestämistä johtaa ja sen asianmukaisuudesta ja riittävyydestä vastaa eduskunnan kanslian ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian johto eduskunnan tiliohjesäännössä tarkemmin määrätyllä tavalla. 
Ehdotus
Eduskunnan päätös 
Eduskunnan tilisääntö  
 
8 § 
Jos eduskunnan talousarviota on muutettu, on tilijaottelua muutettava viivytyksettä. 
12 § 
Eduskunnan kanslian taloutta hoitaa kansliatoimikunnan johdon ja valvonnan alaisena eduskunnan kanslian hallinto- ja palveluosasto. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian maksuliikettä, kirjanpitoa ja palkanmaksatukseen liittyviä tehtäviä hoidetaan eduskunnan kanslian hallinto- ja palveluosastolla siten kuin eduskunnan tiliohjesäännössä tarkemmin määrätään. 
13 § 
Kansliatoimikunta voi siirtää eduskunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä valtion palvelukeskuksen hoidettavaksi palvelusopimuksessa määritellyllä tavalla sekä siirtää joidenkin menojen maksamisen ja tulojen perimisen eduskunnan kanslian hallinto- ja palveluosastolle tehtävää tilitystä vastaan eduskunnan viraston tai laitoksen hoidettavaksi. 
15 § 
Eduskunnan kanslialla on maksuliikettä varten tulotili ja menotili sekä muita pankkitilejä sen mukaan kuin siitä eduskunnan tiliohjesäännössä määrätään. Tilien kate- ja tyhjennyssiirroista huolehtii valtion palvelukeskus. 
16 § 
Eduskunnan palkkojen ja palkkioiden laskenta, maksatus sekä palkkakirjanpito hoidetaan palvelusopimuksessa määritellyllä palkanlaskentajärjestelmällä valtion palvelukeskuksessa, jollei muuhun menettelyyn ole aihetta ja kansliatoimikunta siitä erikseen päätä. 
17 § 
Valtion palvelukeskus huolehtii eduskunnan kansallis- ja käyttöomaisuudesta pidettävästä kirjanpidosta. Siitä ja irtaimen omaisuuden arvon rajoista sekä seurannasta annetaan tarkempia ohjeita eduskunnan tiliohjesäännössä. 
20 § 
Sisäisen valvonnan järjestämisestä, asianmukaisuudesta ja riittävyydestä vastaa eduskunnan kanslian ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian johto eduskunnan tiliohjesäännössä tarkemmin määrätyllä tavalla. 
Eduskunnan sisäinen tarkastus arvioi eduskunnan kanslian sisäisen valvonnan riittävyyttä, luotettavuutta ja toimivuutta. 
Viimeksi julkaistu 3.12.2015 16.27