Puhemiesneuvoston ehdotus
PNE
2
2020 vp
Puhemiesneuvosto
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
EHDOTUS
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 § muutetaan vastaamaan Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain 1.1.2020 voimaan tullutta muutosta. 
PERUSTELUT
Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (jäljempänä Sitra) hallintorakennetta on muutettu 1.1.2020 voimaan tulleella lainmuutoksella (1553/2019, TaVM 3/2019 vpHE 63/2019 vp). Ennen edellä mainittua lainmuutosta Sitran hallintoneuvostona toimivat Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain (717/1990) 8 §:n mukaan eduskunnan pankkivaltuutetut, jotka valvoivat rahaston hallintoa ja päättivät rahaston toiminnan periaatteista. Edellä mainitun Sitrasta annetun lain muutoksen myötä Sitralle muodostetaan pankkivaltuutetuista erillinen hallintoneuvosto. Hallintoneuvoston tehtävät säilyivät keskeisiltä osin ennallaan, mutta niitä on tarkennettu tietyiltä osin suhteessa Sitran hallituksen tehtäviin. Hallintoneuvostossa on vähintään 13 ja enintään 17 eduskunnan valitsemaa jäsentä. 
Eduskunta valitsee eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 13 §:n mukaan vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä yhdeksän pankkivaltuutettua valvomaan Suomen Pankin toimintaa. Puhemiesneuvosto on ehdottanut Sitrasta annetun lain muutosten johdosta myös eduskunnan työjärjestystä muutettavaksi siten, että pankkivaltuutettujen tehtävistä poistetaan eduskunnan vastattavana olevien rahastojen hallinnon valvonta (PNE 1/2020 vp). Sitra on nykyisin ainoa eduskunnan vastattavana oleva rahasto. 
Eduskunta on vahvistanut eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön. Nykyinen johtosääntö on tullut voimaan 1.3.2000. Eduskunnan pankkivaltuutettujen tehtävistä määrätään pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:ssä. Pykälän 3 momentin mukaan pankkivaltuusto toimii Suomen itsenäisyyden juhlarahaston hallintoneuvostona, siten kuin Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetussa laissa (717/1990) tarkemmin säädetään. Johtosääntöä on tältä osin muutettava, koska Sitralle valitaan uuden sääntelyn mukaisesti erikseen hallintoneuvosto. 
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n 3 momentin viimeinen virke, jossa todetaan pankkivaltuutettujen toimiminen Suomen itsenäisyyden juhlarahaston hallintoneuvostona, poistetaan.  
Ehdotuksen valmistelu
Puhemiesneuvoston ehdotus on valmisteltu virkatyönä eduskunnan kansliassa.  
Voimaantulo
Eduskunnan työjärjestyksen muutos ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian samanaikaisesti eduskunnan työjärjestyksen 13 §:ään ehdotetun muutoksen (PNE 1/2020 vp) kanssa. 
Edellä olevan perusteella puhemiesneuvosto ehdottaa,
että eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosääntöön tehdään seuraava muutos: 
Eduskunnan päätös 
eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön (252/2000) 3 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on eduskunnan päätöksessä 810/2009, seuraavasti:  
3 § 
Pankkivaltuusto nimittää ja erottaa Finanssivalvonnan johtokunnan jäsenet ja johtajan sekä valvoo Finanssivalvonnan hallintoa ja toimintaa, siten kuin Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) säädetään.  
Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 6.2.2020 
Eduskunnan puhemies
Matti
Vanhanen
Eduskunnan pääsihteeri
Maija-Leena
Paavola
Liite
Rinnakkaisteksti
Eduskunnan päätös 
eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön (252/2000) 3 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on eduskunnan päätöksessä 801/2009, seuraavasti:  
 
 
 
 
 
Voimassa oleva säännös 
Ehdotus 
3 § 
------------------------------------------------------- 
Pankkivaltuusto nimittää ja erottaa Finanssivalvonnan johtokunnan jäsenet ja johtajan sekä valvoo Finanssivalvonnan hallintoa ja toimintaa, siten kuin Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) säädetään. Pankkivaltuusto toimii Suomen itsenäisyyden juhlarahaston hallintoneuvostona, siten kuin Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetussa laissa (717/1990) tarkemmin säädetään. 
------------------------------------------------------- 
3 § 
------------------------------------------------------------------- 
Pankkivaltuusto nimittää ja erottaa Finanssivalvonnan johtokunnan jäsenet ja johtajan sekä valvoo Finanssivalvonnan hallintoa ja toimintaa, siten kuin Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) säädetään.  
------------------------------------------------------------------- 
Viimeksi julkaistu 6.2.2020 16.15