Viimeksi julkaistu 9.5.2021 19.49

Valiokunnan lausunto HaVL 11/2018 vp HE 15/2018 vp Hallintovaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien arvonlisäverokustannusten korvaamista sekä eräitä rahoitusratkaisuja koskien

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien arvonlisäverokustannusten korvaamista sekä eräitä rahoitusratkaisuja koskien (HE 15/2018 vp): Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • erityisasiantuntija Erkki Papunen 
    valtiovarainministeriö
  • johtaja Raija Volk 
    sosiaali- ja terveysministeriö
  • kehittämispäällikkö Jukka Hakola 
    Suomen Kuntaliitto

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi hallituksen esitykseen HE 15/2017 vp sisältyvää ehdotusta laiksi maakuntien rahoituksesta. Ehdotetulla lailla maakuntien rahoituslakiin lisätään säännökset arvonlisäverotuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävää ja verotonta toimintaa varten tehtyihin hankintoihin sisältyvien arvonlisäverokustannusten korvaamisesta maakunnille. 

Esityksen mukaan maakunnalle maksettava arvonlisäverokustannusten korvaus perustuu maakunnan toteutuneisiin ja ilmoittamiin arvonlisäverokustannuksiin. Maakunnalla on lisäksi oikeus saada laskennallisen arvonlisäveron korvaus verottomista terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalihuollon hankinnoista. Laskennallisen korvauksen suuruus on 5 prosenttia hyödykkeen ostohinnasta tai muusta vastaavasta arvosta. Valtiokonttori tekee arvonlisäverokustannusten korvaamisesta muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Lain on tarkoitettu tulevan voimaan vuoden 2020 alusta, ja korvaus maksetaan ensimmäisen kerran maaliskuussa 2020. 

Hallintovaliokunta pitää esitettyä sääntelyä maakuntien kannalta erittäin tärkeänä. Esitys parantaa hankintaneutraalisuutta. Selvityksen mukaan arvonlisäverokustannusten rahoitusta vuoden 2020 ensimmäisinä kuukausina arvioidaan vielä syksyllä 2018, kun maakuntien rahoitusta muutoinkin tarkastellaan. 

Valiokunta tähdentää, että maakunnille syntyy arvonlisäverokustannuksia jo uudistuksen valmisteluvaiheessa ennen lain voimaantuloa. Arvonlisäverokustannusten suhteellinen määrä valmistelukustannuksista tulee olemaan huomattava kustannusten muodostuessa pääosin arvonlisäverollisesta toiminnasta, erityisesti tietojärjestelmiin liittyvistä muutostöistä. Arvonlisäverokustannusten osuus vaihtelee maakunnittain riippuen toiminnan organisointitavasta. 

Selvityksen mukaan vuonna 2019 maakuntien hankintoihin sisältyvät arvonlisäverokustannukset on tarkoitus rahoittaa valtion talousarvion momentilta 28.70.05 (Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus, 3 v), josta maakuntien toiminta vuonna 2019 rahoitetaan. Rahoitus myönnetään maakunnille valtionavustuksena väliaikaishallinnon rahoituksen tapaan ilman omarahoitusosuutta. 

Selvityksen mukaan määrärahan lisämitoitustarve on huomioitu vuosille 2019—2022 laaditussa julkisen talouden suunnitelmassa. Momentin 28.70.05 mitoituksessa maakuntien valmisteluun liittyviin arvonlisäverokustannuksiin on varauduttu 15 miljoonalla eurolla. Selvityksen mukaan korvauksen tarkemmasta toteuttamistavasta on tarkoitus päättää vuoden 2019 valtion talousarvion yhteydessä. Toteuttamistapa liittyy valtionavustusmenettelyihin eli siihen, miten maakunnat raportoivat valtionavustuksen puitteissa toteutetuista, arvonlisäveroa sisältävistä hankinnoista valtiovarainministeriölle vuoden 2019 aikana osana normaalia rahoituksen käytön raportointia. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Hallintovaliokunta esittää,

että sosiaali- ja terveysvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 9.5.2018 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Juho Eerola ps 
 
varapuheenjohtaja 
Timo V. Korhonen kesk 
 
jäsen 
Kari Kulmala sin 
 
jäsen 
Mikko Kärnä kesk 
 
jäsen 
Sirpa Paatero sd 
 
jäsen 
Olli-Poika Parviainen vihr 
 
jäsen 
Juha Pylväs kesk 
 
jäsen 
Veera Ruoho kok 
 
jäsen 
Joona Räsänen sd 
 
jäsen 
Matti Semi vas 
 
jäsen 
Mari-Leena Talvitie kok 
 
varajäsen 
Kari Tolvanen kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Minna-Liisa Rinne