Valiokunnan lausunto
HaVL
2
2019 vp
Hallintovaliokunta
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi EU:n tilapäisen matkustusasiakirjan laatimisesta ja päätöksen 96/409/YUTP kumoamisesta (EU:n hätämatkustusasiakirjadirektiivi)
Suurelle valiokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi EU:n tilapäisen matkustusasiakirjan laatimisesta ja päätöksen 96/409/YUTP kumoamisesta (EU:n hätämatkustusasiakirjadirektiivi) (U 101/2018 vp): Hallintovaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 1/2019 vp — U 101/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
yksikönpäällikkö
Leena
Ritola
ulkoministeriö
kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö
Matti
Pitkäniitty
sisäministeriö
hallitussihteeri
Teija
Pellikainen
sisäministeriö
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
oikeusministeriö
Viite
Valiokunta on antanut asiasta aiemmin lausunnon HaVL 43/2018 vp
VALTIONEUVOSTON JATKOKIRJELMÄ
Ehdotus
Direktiiviehdotuksessa on kysymys turvaominaisuuksiltaan parannetusta EU:n hätämatkustusasiakirjasta. Jäsenvaltioiden on myönnettävä asiakirja kolmansissa maissa edustusta vailla oleville EU:n kansalaisille, joiden passit tai matkustusasiakirjat ovat kadonneet, varastettu tai tuhoutuneet, tai kun niitä ei muuten voida saada kohtuullisessa ajassa. Direktiiviehdotuksella pyritään vähentämään väärentämis- ja jäljentämisriskiä petosten sekä matkustusasiakirjojen väärinkäytön torjumiseksi. Lisäksi tavoitteena on yhdenmukaistaa EU:n hätämatkustusasiakirjojen myöntämistä koskevat menettelysäännöt konsulisuojeludirektiivin (EU) 2015/6375 kanssa. Direktiivillä kumottaisiin nykyinen hätämatkustusasiakirjoja koskeva päätös 96/409/YUTP. 
Jatkokirjeessä selostetaan direktiiviehdotukseen neuvottelujen kuluessa tehtyjä muutoksia. 
Valtioneuvoston kanta
Valtioneuvosto suhtautuu direktiiviehdotuksen tavoitteisiin myönteisesti.  
Kevään 2019 aikana tehdyt muutokset aiempaan direktiiviehdotukseen (U-kirjelmä) ovat monelta osin Suomen esittämien kantojen mukaisia. Näihin liittyy muun muassa hätämatkustusasiakirjan hinta, joka on määritelty samaksi kuin avustava jäsenmaa veloittaa omilta kansalaisiltaan kansallisten vastaavien asiakirjojen myöntämisestä (Suomella 140 euroa). Aiemmassa versiossa hinnaksi oli määritelty 45 euroa. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Ehdotetulla direktiivillä päivitetään EU:n hätämatkustusasiakirjoja koskevia sääntöjä ja asiakirjan mallia. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden on myönnettävä EU:n hätämatkustusasiakirja kolmansissa maissa edustusta vailla oleville EU:n kansalaisille, joiden passit tai matkustusasiakirjat ovat kadonneet, varastettu tai tuhoutuneet, tai kun niitä ei muuten voida saada kohtuullisessa ajassa. Direktiivi sisältää säännökset muun muassa asiakirjan myöntämisen edellytyksistä, myöntämismenettelystä, asiakirjan voimassaolosta sekä asiakirjan yhtenäisestä mallista. Ehdotuksen tavoitteena on vähentää väärentämis- ja jäljentämisriskiä petosten sekä matkustusasiakirjojen väärinkäytön torjumiseksi. Lisäksi tavoitteena on yhdenmukaistaa hätämatkustusasiakirjojen myöntämistä koskevat menettelysäännöt konsulisuojeludirektiivin (EU) 2015/6375 kanssa. 
Aikaisempaan lausuntoonsa (HaVL 43/2018 vp) viitaten hallintovaliokunta pitää tärkeänä, että jäsenmaat käyttävät nykyaikaisia ja helposti tunnistettavia hätämatkustusasiakirjoja. Ehdotetulla direktiivillä parannetaan EU:n hätämatkustusasiakirjan turvaominaisuuksia. Saadun selvityksen mukaan kompromissiesityksessä on löydetty oikea tasapaino hätämatkustusasiakirjan turvallisuuden ja myöntämisen helppouden välillä. Valiokunta kuitenkin tähdentää, että hätämatkustusasiakirja antaa henkilölle oikeuden saapua Schengen-alueelle, vaikka se on turvatekijöiltään ja luotettavuudeltaan selvästi heikompi matkustusasiakirja kuin tavallinen passi tai henkilökortti. Tämän vuoksi on tärkeää, että tilapäisen asiakirjan käyttöä pyritään rajoittamaan vain välttämättömiin tapauksiin. Valiokunta toteaa, että velvoite käyttää luotettavaa EU:n yhteistä hätämatkustusasiakirjaa parantaa rajatarkastusten laatua, koska asiakirja ja sen turvatekijät ovat tunnetumpia rajatarkastajien keskuudessa. Selvityksen perusteella voidaan lisäksi todeta, että direktiivin kustannusvaikutukset ovat Suomen osalta huomattavasti pienentyneet. 
Valiokunta on aiemmassa lausunnossaan kiinnittänyt huomiota myös henkilötietojen säilyttämistä koskeviin enimmäis- ja vähimmäisaikoihin. Direktiiviehdotuksessa on nyt luovuttu vähimmäissäilytysajasta ja enimmäisaikaa on olennaisesti lyhennetty. Ehdotuksen mukaan avustava jäsenvaltio ja kansalaisuusjäsenvaltio saavat säilyttää hakijan henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeen. Joka tapauksessa avustava jäsenvaltio saa säilyttää kyseisiä henkilötietoja enintään 180 päivän ajan ja kansalaisuusjäsenvaltio enintään kahden vuoden ajan, kun aiemmassa ehdotuksessa enimmäisaika oli kolme vuotta. Henkilötietojen säilyttämisajan päätyttyä hakijan henkilötiedot on poistettava. Säilytysaikoja koskeva sääntely muutetussa muodossaan vaikuttaa EU:n tietosuojasääntelyn kannalta nyt ongelmattomalta. 
Direktiivin johdanto-osassa viitataan mahdollisuuteen kehittää tulevaisuudessa sähköisiä tilapäisiä matkustusasiakirjoja. Valiokunta pitää tärkeänä, että uusien matkustusasiakirjatyyppien kehittämisessä kiinnitetään huomiota laittoman maahantulon ehkäisyyn, erityisesti maaulkorajoilla. Rajaviranomaisilla, mukaan lukien kolmansien maiden rajaviranomaiset, sekä liikenteenharjoittajilla tulee olla mahdollisuus varmistaa matkustusasiakirjan oikeellisuus ja se, että asiakirja on oikean henkilön hallussa. Tämä koskee niin paperimuotoisia kuin sähköisiäkin matkustusasiakirjoja. 
VALIOKUNNAN LAUSUNTO
Hallintovaliokunta ilmoittaa,
että se yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan. 
Helsingissä 13.6.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Lulu
Ranne
ps
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Marko
Asell
sd
jäsen
Mika
Kari
sd
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
jäsen
Hanna
Kosonen
kesk
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Riikka
Purra
ps
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Kari
Tolvanen
kok
varajäsen
Minna
Reijonen
ps
varajäsen
Paula
Werning
sd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 9.10.2019 13:51